Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 01.08.2003 Cuma Sayı: 25186 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:82

4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacak indirim oranının uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarın % 25 ' inin gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür.

Bu hüküm uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2003 yılı Nisan-Haziran ikinci geçici vergi dönemi altı aylık kazançları için gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı % 72,23 olarak tespit edilmiştir.

Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler, kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının ( % 72,23 x % 25 =) % 18’ ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

Tebliğ olunur.