Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 18.11.2003 Salı Sayı: 25293(Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği 
Seri No:84

 

4008 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 41 inci maddesine eklenen 8 ve Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesine eklenen 13 numaralı bent hükümleri ile işletmelerin kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurları toplamına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, ilgili kuruluşlardan alınan bilgilere göre Maliye Bakanlığınca o yıl için hesaplanan ortalama ticari kredi faiz oranına bölünmesi suretiyle bulunacak indirim oranının uygulanması suretiyle hesaplanacak tutarın % 25'inin gider olarak kabul edilmemesi öngörülmüştür.

 

Bu hüküm uyarınca gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2003 yılı Temmuz - Eylül üçüncü geçici vergi dönemi dokuz aylık kazançları için gider indirimi kısıtlaması uygulamasına esas alınacak indirim oranı % 62,9 olarak tespit edilmiştir.

 

Bu durumda, tespit edilen orana göre mükellefler, kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının ( % 62,9 x % 25 =) % 15,7'sini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacaklardır.

 

Tebliğ olunur.