Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 16.09.1999 Perşembe  Sayı:23818
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

5590 SAYILI KANUNUN 3277 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 64 ÜNCÜ MADDESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İÇ TİCARET 1999/3)

 
             5590 sayılı Kanunun 3277 sayılı Kanunla değişik 64 üncü maddesi hükmü gereğince oda ve borsalarca yapılacak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Delege seçimlerine ilişkin "gelir kıstası" aşağıdaki şekilde tespitedilmiştir.

             1- Ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları ve ticaret borsaları, Birlik Genel Kurulu için birer temsilcidelege seçtikten sonra ayrıca 1998 yılı fiili gelirinin her 35,000,000,000.- (Otuzbeşmilyar) TL.'lık kısmı için 1 (bir) asil delege seçerler. Seçilenlerin sayısı kadar da yedek delege seçilir.

             2- Hiçbir oda ve borsanın Birlik Genel Kurulu için seçeceği asıl delegesayısı 20'yi (Yirmi) geçemez.

             3- Birlik Genel Kurulunun delege sayısının en çok 1000 (Bin) olmasıesastır.

             Bu Tebliğ hükümleri, Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.