Basın Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.04.1999 Salı Sayı:23672
Kültür Bakanlığından: 
 
Stoklarda Bulunan ve Piyasada Satışa Sunulmuş Süreli Olmayan Yayınlarda Hologram Uygulamasına İlişkin Tebliğ 
 
  
            5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun değişik 44 ve değişik 81 inci maddeleri gereğince 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik" uyarınca, süreli olmayan yayınlar için güvenlik şeridi içeren hologram uygulaması zorunluluğu bulunmaktadır. Böyle olmakla birlikte söz konusu Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi uygulamanın toplum içinde benimsetilmesi ve yerleştirilmesi amacıyla 31/3/1999 tarihine kadar ihtiyari uygulama esasını getirmişti. Güvenlik hologramının süreli olmayan yayınlar için, kimler tarafından, nasıl temin edileceği ve kullanılacağı hususları 30/6/1998 tarihli ve 23388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1998/1 sayılı "Süreli Olmayan Yayınlarda Güvenlik Hologramı Uygulamasına İlişkin Tebliğ" ile düzenlenmişti. 

            İhtiyari uygulama süresinin sona ermesiyle 1/4/1999 tarihinden itibaren yasal koruma süresi içindeki tüm eserlere güvenlik hologramı yapıştırılması zorunlu hal e gelmiştir.

            Ancak, stoklarda ve piyasada güvenlik hologramı yapıştırılması zorunlu olan çok miktarda kitap bulunması sebebiyle uygulamada kolaylık sağlamak amacıyla 1/4/1999 tarihinden önce basılmış, satışa sunulmuş ve stoklarda bulunan süreli olmayan yayınlara Kültür Bakanlığınca bastırılan ve 31/12/1999 tarihine kadar satılacak olan özel bir hologram yapıştırılacaktır. 

            Söz konusu özel hologram 1998/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre temin edilecektir. 

            Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.