Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Tarih: 09.05.1938 Sayı: 16193-20/5330-216
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:116


            3321 sayılı Kanun hükümlerine tevkifan terkin edilecek olan varidat bakayasına ait terkin cetvellerinin ne suretle tanzim ve irsal edileceği bu hususa ait 2/2/1938 tarihli izahnamede açıkça gösterildiği ve mezkur izahnamenin 4 üncü maddesinde bu cetvellerin her sene ve her nevi varidat için ayrı ayrı tanzim edileceği ve kazalara ait cetvellerin mensup bulundukları defterdarlıklara ve defterdarlıklarca da tetkik edilerek doğruluğu anlaşıldıktan sonra Vekalete gönderileceği tasrih edildiği halde bir kısım kazalara ait cetveller doğrudan vürut eylemekte ve defterdarlıklardan gelenlerin de ekseriyetle hatalı ve şayanı kabul bir vaziyette olmaması itibarile defterdarların bu cetvelleri tetkike tabi tutmadıkları ve ancak irsaline tavassut eyledikleri anlaşılmalıdır.

            Şu vaziyet fuzuli muhabereleri icap ettirmekte olmakla beraber bir an evvel intaç ve ikmali muktazi bulunan terkin muamelatını teahhura uğratmakta bulunduğundan bu hususta yapılacak muamelenin bir kere daha tavzihine lüzum görülmüştür.

            1- İzahnamenin 4 üncü maddesinde yazılı olduğu veçhile vergilerin nev’i ve seneleri itibarile ayrı ayrı cetvel tanzim edilecektir.

            Yani kazanç ve hayvanlar vergisinin ayni cetvelde gösterilmesi mümkün olmadığı gibi başka senelere ait vergilerin de bir cetvele derci doğru değildir.

            2- Müruruzaman müddet ve başlangıçları hakkında yapılacağı izahnamenin 12 nci maddesinde zikredilen tamim 5/3/1938 tarih ve 16193/6/2387/160 sayı ile tebliğ edilmiştir.

            Terkin edilecek varidat bakayasının müruruzamana uğrayıp uğramadığı işbu varidatın müruruzamanına başlangıç teşkil edecek olan tarihin bilinmesine mütevakkıf bulunduğundan evvelemirde cetvelin 13 üncü sütununun başlık yazısı arasındaki boş kısma, izahnamenin 3 üncü maddesinde de gösterildiği veçhile cetvele ithal edilecek verginin nev’ine göre, mesela kazanç vergisinde müruruzaman başlangıcı kesbi katiyet ve 1839 sayılı Kanunun mer’iyeti zamanına ait hayvanlar vergisinde tahakkuk tarihi olduğuna göre (kesbi kat’iyet) veya (tahakkuk) ibareleri yazıldıktan sonra her mükellefin vergisinin müruruzaman başlangıç tarihi sütuna ay ve gün gösterilmek şartile bilfarz (15 Temmuz 1927) şeklinde dercolunacaktır.

            Bu tarihlerin sıhhatli olarak tayin ve tesbitine bilhassa itina olunması icabeder.

            3- 3321 numaralı kanunun muvakkat maddesi hükmüne nazaran terkine tabi bakaya izahnamede, (Takibat evrakı müsbitesi bulunmayan) ve (Takibat evrakı müsbitesi bulunan) bakaya namile ikiye ayrılmış ve takibat evrakı müsbitesi bulunanlar için ayrı cetvel tanzim edilmekle beraber evrakın müsbetileri de bir zarf içerisinde cetvele rapten gönderileceği 9 uncu maddede gösterilmiştir. Takibat evrakı müsbitesi bulunmıyanlara ait cetvelle gelince:

            Bunlar da izahnamedeki tarifat dairesinde tanzim edilmekle beraber izahat hannesinde takibat evrakı müsbitlerinin bulunamadığının gösterilmesi 8 inci maddenin son fıkrasında açık olarak yazılmış bulunduğu halde bu kabil bakaya için cetvelin izahat hanesinde lüzumsuz bir takım tafsilat verilmek suretiyle tetkikatın işkal edildiği görülmektedir.

            Bir faide temin etmeyen bu gibi fuzuli tafsilattan sarfınazar edilerek bu nevi varidat bakayasının terkin cetvelinin izahat hanesindeki hizasına (takibat evrakı müsbitesi bulunmamıştır) şerhi yazılmakla iktifa olunmalıdır.

            4- Cetvellerin yekunlarının ekseriyetle hatalı olduğu görülmektedir. Basit toplama ameliyelerinde maliye memurları tarafından vukua getirilen hatalar müsamaha ile telakki edileceğinden cetvellerin yekunlarında yanlışlık bulunmamasına dikkat edilmesi lazımdır.

            5- İzahnamenin 4 üncü maddesinde gösterildiği gibi cetveller kaza mal müdürlerinden defterdarlara ve defterdarlıklarca da tetkik edilerek izahname hükümlerine uygun olduğu ve bir yanlışlık bulunmadığı anlaşıldıktan sonra Vekalete gönderilecektir. Kazalardan vilayetlere gönderilen cetvelleri hatalı olursa bunların kısa bir zamanda ikmali temin edildikten sonra Vekalete irsali lazım geldiğini tekrara mahal yoktur.

            Binaenaleyh terkin muamelesinin bir an evvel ikmal edilebilmesi yukarıdaki tarifata harfiyyen riayet edilmesi ve cetvellerin matluba muvafık bir şekilde gönderilmesiyle mümkün olup bu tebliğe rağmen doğrudan merkeze cetvel gönderen mal müdürlerile mülhakkattan gelen cetvellerin veyahut merkeze ait bulunanların tetkike lüzum görmeden sevkeden defterdarlar hakkında intibahi muamele tatbikine zaruret hasıl olacağından buna mahal kalmamak için terkin cetvellerinin tanzim ve irsalinde son derecede dikkat edilmesi ve işbu tahriratın kafi miktarda gönderilen nüshalarının müstacelen mülhakat maliye memurlarına da tevzii temenni olunur.