Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 12.08.1981 Çarşamba Sayı: 17426 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:362


            Bakanlığa intikal eden olaylardan, 2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun’un 2 nci ve 3 üncü maddelerinin uygulanmasıyla ilgili olarak tereddüde düşüldüğü anlaşıldığından aşağıdaki hususların açıklanması gerekli görülmüştür.

            Bilindiği gibi, 2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinin son pragrafında “ödenecek vergi, resim ve harç asıllarının tesbitinde kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle tarhiyatın bulunduğu en son safhada belirlenmiş olan miktar esas alınır” denilmektedir.

            Mükelleflerin Kanun’un bu hükmünden yararlanabilmeleri için bir tarhiyatın mevcut olması ve bu tarhiyata ilişkin alacak asıllarının kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde yazılı şartlara uygun olarak ödenmeleri gerekmektedir.

            Bu durumda, idarece de ihtilafın sürdürülmiyeceği kanunun 3 üncü maddesi ile hükme bağlanmış bulunmaktadır.

            Ancak, Takdir Komisyonlarınca martah takdir edilmemesi halinde herhangi bir tarhiyat sözkonusu olmadığından, matrah takdir edilene kadar idarece ihtilafın sürdürüleceği tabiidir.

            Nitekim, 360 Sayılı Tahsilat Genel Tebliğinin “idarenin ihtilaftan vazgeçmesi” başlığını taşıyan 3 üncü maddesinin 3 üncü paragrafında da “ancak matrah takdiri nedeniyle yargı merciine başvurulması tarhiyatın yapılmasına yönelik idari bir işlem niteliği taşıdığından yargı mercilerince matrah takdir edilene kadar dosyanın işlemden çekilmesi sözkonusu değildir.” denilmektedir.

            Takdir Komisyonlarınca matrah takdir edilmiş ve bu matrah üzerinden gerekli tarhiyat yapılmış olmasına rağmen, vergi dairelerince matrahın arttırılması amacıyla yargı mercilerine başvurulmuş olması, daha önce yapılmış olan tarhiyatın mevcut olmadığı anlamını taşımıyacağından mükelleflerin anılan kanunun 2 nci maddesi hükmünden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecektir.

            Tebliğ olunur.