Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 02.03.1982 Salı Sayı: 17621 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:363


            2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun’a Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 2571 sayılı Kanun 5/1/1982 tarih ve 17565 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

            I- Kanunun Kapsamı : 
            Kanunun kapsamı, 1/1/1981 tarihinden önce beyannamesi verilmiş bulunan Emlak Alım ve Gayrimenkul  Kıymet Artışı Vergisi ile anılan tarihten önce vukubulan ivazsız intikaller nedeniyle beyanname verme süresi (1 inci ek süre dahil) geçmemek üzere 22/3/1981 tarihine kadar beyannamesi verilmiş bulunan Veraset ve İntikal Vergisi ile sınırlı bulunmaktadır.

            Diğer yandan, geçici 1 inci madde ile 2431 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen beyanda bulunma süresi 30/4/1982, ödeme süresi 30/6/1982 tarihine kadar uzatılarak, anılan madde hükmüne yeniden işlerlik kazandırılmıştır.

            II- Kanunun Maddeleri Hakkında Açıklamalar
            1- Emlak Alımi Veraset ve İntikal ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin işlemler.
            Kanunun Ek 2 ve Ek 4 üncü maddeleriyle 2431 sayılı Kanunun 7 nci maddesine atıf yapılarak söz konusu maddenin kapsamı genişletilmektedir.

            Buna göre; 1/1/1981 tarihinden önce beyannamesi verilmiş bulunan Veraset ve İntikal Emlak Alım ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi ile anılan tarihten önce veraset tarikiyle veya sair surette vukubulan ivazsız intikaller nedeniyle beyanname verme süresi (1 inci ek süre dahil) geçmemek üzere 2/3/1981 tarihine kadar beyannamesi verilmiş olan Veraset ve İntikal Vergisine ilişkin olarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği 5/1/1982 tarihi itibariyle;

            a) Takdir Komisyonlarınca henüz değerleme veya rayiç bedel takdiri yapılmamış dosyalar için değerleme veya rayiç bedel takdiri yapılmayarak,

            b) Değerleme veya rayiç bedel takdiri yapılmış olmakla birlikte takdir komisyonlarınca verilen kararlar üzerine herhangi bir tarhiyatın yapılmamış olması halinde ise, bu kararlar dikkate alınmayarak,

            Mükelleflerin beyan ettikleri değerin %30 fazlası esas alınmak suretiyle yapılacak olan tarhiyatla yetinilecektir.

            c) Takdir Komisyonlarınca takdir edilen değer veya rayiç bedellere dayanılarak tarhiyat yapılmış olmakla birlikte;

            - İtiraz süresi henüz geçmemiş,

            - Uzlaşma Komisyonlarınca karar bağlanmamış,

            - İtiraz Komisyonları nezdinde ihtilaflı hale getirilmiş ancak anılan komisyonlarınca henüz esas hakkında karar verilmemiş,

            tarhiyatlar ise mükelleflerin beyan ettikleri değerin %30 fazlası esas alınmak suretiyle hesaplanan vergilere göre düzeltilecektir.

            Ancak, bu işlemlerin yapılabilmesi için mükelleflerin 30/4/1982 günü mesai saati sonuna kadar ilgili vergi dairelerine başvurarak, Veraset ve İntikal Vergisine tabi menkul ve gayrimenkul mallar ile Emlak Alım ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine tabi gayrimenkuller için beyan ettikleri değerin %30 fazlasını takdir edilen değer veya rayiç bedel olarak kabul ettiklerini bildirmeleri ve bu bildirim sonucu yapılacak tarhiyat veya düzeltmelere göre hesaplanacak Emlak Alım ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisinin tamamı ile Veraset ve İntikal Vergisinin 30/6/1982 tarihi itibariyle ödeme süresi geçmiş taksitlerini bu tarihe kadar ödemeleri gerekmektedir.

            Bu takdirde ödenecek olan vergilere ceza uygulanmıyacağı gibi kesilmiş bulunan vergi cezaları da terkin edilecektir.

            Diğer taraftan, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi mükellefleri adına tarh edilecek vergilerden anılan Kanunun 2484 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişmeden önceki 42 nci maddesi hükmü uyarınca alınmış bulunan teminatların mahsup edileceği ve bu işlem sonucu teminatın hesaplanan vergileri aşan miktarının iadesi gerekeceği tabiidir.

            Veraset ve İntikal Vergisi mükelleflerinin bu Kanun hükmünden yararlanabilmeleri için beyannamelerinde gösterdikleri menkul mallarla gayrimenkullerin değerlerini %30 oranında artırmaları yeterli olup, 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasının parantez içi hükmünde yer alan para, hisse senedi, tahvil, alacak ve borçlar ile borsada rayici bulunan kıymetli madenlerin değerinde her hangi bir artış yapmaları söz konusu değildir. Ancak, değerleme konusu yapılmıyacak matrah unsurları da dikkate alınarak tarh ve tahakkuk ettirilen veraset ve intikal vergisinin yukarda belirtilen sürede ödenmesi gerekmektedir.

            Veraset ve İntikal Vergisine ilişkin olarak yukarıda açıklanan bu uygulama ticari sermayeye dahil iktisadi kıymetler hakkında da geçerli olacaktır.

            2- Mali Denge Vergisine İlişkin İşlemler :
            2571 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesiyle 1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununa bir istisna getirilmiştir.

            Buna göre, 2431 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uygulamasından yararlanmak durumunda olan Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi mükelleflerinin bu madde kapsamına giren işlemler nedeniyle ödeyecekleri Mali Denge Vergisinin matrahı, “Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi %3 teminata ait bildirim” ile beyan ettikleri değerin %30 fazlası olacaktır.

            Bu hüküm 22/3/1981 tarihinden itibaren geçerli olduğundan, 2431 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmünden faydalanmak için dilekçe vermiş bulunan Gayrimenkul Kıymet artışı Vergisi mükelleflerinin ödeyecekleri Mali Denge Vergisinin hesaplanmasında da esas alınacaktır.

            III- Diğer Hususlar :
            1. Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi mükellefleri için pişmanlıkla beyanname verme ve ödeme süresi 30/6/1982 tarihine kadar uzatılmıştır.

            Buna göre, Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi dolasiyle beyanname verme mükellefiyetinin yerine getirilmediği durumlarda, mükellefler 1/1/1981 tarihinden önce verdikleri Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi Teminat Bildiriminden gösterdikleri satış bedelinin %30 fazlasını devir bedeli göstermek suretiyle 30/6/1982 tarihine kadar pişmanlık beyannamesi vermek ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk ettirilecek vergileri aynı süre içinde ödemek şartiyle 2571 sayılı Kanun hükmünden yararlanabileceklerdir.

            2. 5/1/1982 tarihi itibariyle Dosyaları Uzlaşma veya İtiraz Komisyonlarında bulunan mükelleflerin 2571 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için yapacakları bildirimde, uzlaşma veya ihtilaftan vazgeçtiklerini, itiraz süresi henüz geçmemiş ise ihtilaf yaratmıyacaklarını belirtmeleri gerekmektedir.

            Diğer taraftan, vergi dairelerinin kabul ettikleri dilekçelerin bir örneğini ilgili komisyona derhal göndermeye zorunludur.

            Ayrıca, uzlaşmaya varılmış vergi ve cezalar hakkında 2571 sayılı Kanun hükmünün uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            3. 2431 Sayılı Kanunun 7 nci maddesi kapsamına Takdir Komisyonlarınca değerleme veya rayiç bedel takdiri yapılması gereken dosyalar girdiğinden, 198 Sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde belirlenen hallerde mükelleflerin, 2571 Sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

            4. 2571 sayılı Kanun ile 2431 sayılı Kanunun 7 nci maddesine yeniden işlerlik kazandırılmış olduğundan, bu tebliğde hüküm bulunmayan hallerde 360 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin “Henüz Takdir Kararı Verilmemiş Emlak Alım, Veraset ve İntikal ve Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisine ilişkin işlemler” bölümünde açıklanan şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

            Tebliğ olunur.