Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 13.06.1982 Pazar Sayı: 17723 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:364


            6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak %24 olarak uygulanmakta olan tecil faiz oranı %32’ye çıkarılmış bulunmaktadır.

            Bundan böyle 15 Haziran 1982 tarihinden itibaren (15 Haziran dahil) yapılacak müracaatlara dayanılarak verilecek tecillerde %32 faiz oranı uygulanacaktır.

            Ancak, mükelleflerin şimdiye kadar yapılan tecillerde %24 oranında faiz ödemeye alışmış bulunmaları gözönünde bulundurularak 15 Haziran 1982’den itibaren tecil talebinde bulunan borçlulara faiz oranında yapılmış olan bu düzenleme özellikle açıklanacak ve tecil şartlarının kabul edildiğine dair (tecilin gerçekleşmesinden hemen sonra) alınacak yazıda faiz oranının belirleneceği kısmın altı çizilmek suretiyle gerekli uyarı yapılacaktır.

            Tebliğ olunur.