Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 16.12.1985 Pazartesi Sayı: 18960 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:371


            11/12/1985 gün ve 18955 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 3239 Sayılı Kanunun geçici 4’üncü maddesi ile;

            B Kanunun yayınlandığı ve anılan geçici 4 üncü maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 11 Aralık 1985 günü itibariyle;

            Vergi aslının 300.000.- lirayı aşmaması kaydıyla adlarına vergi tarhedilen ve ceza kesilmiş olan mükelleflerin bu şekildeki tarhiyatla ilgili ihtilaflarından vazgeçmeleri, henüz ihtilaf yaratılmamakla birlikte itiraz süresi sona ermemiş olanların ise ihtilaf yaratmamaları kaydıyle vergi asıllarını,

            %25 fazlası ile birlikte 31 Aralık 1985 Salı günü mesai saati bitimine kadar ödemeleri halinde ödenen bu vergi asıllarının ilişkin ceza, gecikme zammı ve tecil faizi alınmıyacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

            Buna göre;

            1) 300.000 liralık haddin hesaplanmasında bu Kanunun geçici 4. maddesinin yürürlüğe girdiği 11 Aralık 1985 tarihi itibariyle ve her vergi mükellefiyet türü itibariyle olan borçlar ayrı ayrı dikkate alınacaktır.

            Aynı tür vergiden birden fazla vergi dairesinin mükellefi olanların; anılan hükümden istifade edebilmeleri için bütün vergi dairelerine aynı türden olan vergi borçlarının asıllarının toplamının 300.000.- lirayı geçmemesi gerekmektedir.

            2) Kanunun anılan maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (300.000.- liralık vergi aslına ait had dikkate alınmak suretiyle) adlarına cezalı vergi tarhedilmesi gereken mükelleflere ait tarh işlemleri derhal tamamlanacaktır. Tarh işlemleri tamamlanmış ancak tebliğ edilmemiş olan vergi ve ceza ihbarnamelerinin derhal tebliğ edilmesi sağlanacaktır. Mükelleflere yapılacak tebliğ işlemlerinde bu Kanunun geçici 4 üncü maddesinden yararlanma haklarının bulunduğu kendilerine hatırlatılacak, 31/12/1985 tarihine kadar bu mükellefler tarafından vergi aslının %25 fazlasıyla ödenmesi halinde vergi asıllarına bağlı cezalar terkin edilecektir.

            3) Tarhedilmiş ve miktarı 300.000.- lirayı aşmayan vergi asılları ile bu vergilere bağlı cezalardan Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle itiraz süresi henüz geçmemiş ya da yargı organlarında mükelleflerce ihtilaflı hale getirilmiş olanların mükellefleri, ihtilaf yaratmayacakların veya yaratılmış ihtilaflarından vazgeçtikleri belirtir bir dilekçe ile ilgili vergi dairelerine başvurup 31/12/1985 günü mesai saati bitimine kadar vergi asıllarını %25 fazlasıyla ödedikleri takdirde, bu vergi asıllarına bağlı ceza, gecikme zammı ve tecil faizleri (Vergi Usul Kanununun 112/3. maddesi uyarınca hesaplanacak gecikme faizleri dahil) terkin edilecektir.

            4) İdarece sürdürülen vergi ihtilafları ile ilgili olarak ihtilafın tarafı durumundaki mükellefler, ihtilaf konusu vergileri %25 fazlasıyla (300.000.- liralık vergi aslına ait had esas alınmak suretiyle) 31/12/1985 günü mesai saati sonuna kadar ödemede bulundukları takdirde ihtilafın sürdürülmesinden vazgeçilecek, aksi halde söz konusu ihtilaflar devam ettirilecektir.

            5) 4/12/1985 günlü ve 3239 Sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin yürürlüğe girdiği 11/12/1985 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ve her vergi mükellefiyet türü itibariyle aslı 300.000.- lirayı aşmayan vergilerin Kanunun geçici 4 üncü maddesinde belirtilen şekilde 31/12/1985 günü mesai saati bitimine kadar %25 fazlasıyla ödenmesi halinde bu vergilere bağlı gecikme zamları ile tecil faizi aranmıyacak, vergi aslına bağlı ceza varsa terkin edilecektir.

            6) Kanunun yayınlandığı tarihten önce idarece tecil edilmiş vergi borcu olan mükellefler; anılan maddede belirtildiği şekilde ve Kanunun yayınlandığı 11 Aralık 1985 tarihinde vergi aslında ait bakiye borçları toplamının hiçbir şekilde 300.000.- liralık haddi aşmaması halinde diledikleri takdirde bu borçlarını %25 fazlası ile 31/12/1985 günü mesai bitimine kadar ödeyebilirler. Bu takdirde Kanunun geçici 4’üncü maddesinden yararlanılarak ödeme imkanı bulunan ve sadece vergi borcu aslı 300.000.- lirayı geçmiyen kısma isabet eden ceza, gecikme zammı ile tescil faizinin tahsilinden vazgeçilir. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenen vergi aslına isabet eden ceza ve gecikme zammının tahsiline aynen devam edilecektir.

            7) Vergi aslının bir kısmının Kanunun yayınlandığı 11/12/1985 tarihinden önce ödenmiş olması halinde, 300.000.- liralık haddin altında kalması şartıyle bakiye vergi aslının %25 fazlası ile 31/12/1985 günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi halinde; sadece bu Kanuna göre ödenen ve vergi aslı 300.000.- lirayı geçmiyen kısma isabet eden ceza ve gecikme zammı aranmıyacak, Kanunun yayınlandığı 11/12/1985 tarihinden önce ödenen vergi aslına isabet eden ceza ve gecikme zammının tahsiline eskisi gibi devam edilecektir.

            8) Kanunun yayınlandığı 11/12/1985 tarihine kadar vergi aslı tamamen ödenmiş ancak bu vergi asıllarına bağlı, ceza veya gecikme zammının tamamen veya kısmen ödenmemiş olması halinde; bu vergi asıllarının Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen 300.000.- liralık haddin altında kalıp kalmadığına bakılmaksızın Kanunun yayınlandığı 11/12/1985 tarihinden önce tamamen ödenmiş bulunan bu vergi asıllarına bağlı ceza veya gecikme zammının tahsiline devam edilecektir.

            9) Vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen cezalar ile ödeme emirlerine itiraz sonucu 6183 Sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca tahsil edilmesi gereken %10 ihtilaf zamları geçici 4 üncü madde kapsamına girmediğinden bunların tahsil işlemlerine devam olunacaktır.

            10) 3239 Sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmünden yararlanma süresi 31/12/1985 günü mesai saati bitiminde sona erecektir. İdarece bu sürenin uzatılması kanunen mümkün olmadığı gibi ayrıca 31/12/1985 günü mesai saati bitimine kadar kesinlikle fiilen ödenmesi gereken bu vergi ve %25 fazlalarına ait tutarların hiçbir şekilde tecil ve taksitlendirilmesine de imkan bulunmamaktadır.

            11) 3239 sayılı Kanunun geçici 4. maddesinin uygulanması ile ilgili örnekler aşağıda yer almaktadır.

            Örnek 1) Mükellef (A)’nın 3239 Sayılı Kanunun yayınlandığı tarih itibariyle Çankaya Vergi Dairesine 1983 yılına ait Gelir Vergisinden 140.000.- lira, yanında çalıştırdığı ücretliler dolayısıyla Gelir Vergisi tevkifatından (Stopajından) 120.000.- lira, 1984 yılına ait Gelir Vergisinden 150.000.- lira, Gelir (st) Vergisinden 180.000.- lira, Gelir Vergisine ait cezadan 870.000.- lira Gecikme Zammından 160.000.-lira, Gelir (st) Vergisine ait cezadan (120.000.- TL. X 3 + 180.000.-TL. X 3)= 900.000.-lira, Kızılbey Vergi Dairesine 1984 yılına ait Gelir Stopaj Vergisinden 200.000.- lira olmak üzere ödenmemiş toplam 2.720.000.- lira borcu olduğunu kabul etmemiz halinde; 300.000.-liralık haddin hesaplanmasında, aynı Vergi Dairesine aynı tür vergilerden olan ödenmemiş borcun toplam miktarı 300.000.-liralık haddin hesaplanmasında dikkate alınacağından, mükellefin Gelir Vergisi toplam borcunun 290.000.- lira olması nedeniyle bu vergi aslının 31/12/1985 günü mesai saati bitimine kadar %25 fazlası ile ödenmesi halinde bu vergi aslına bağlı 870.000.- lira ceza ile 160.000.- lira gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

            Diğer taraftan, birden fazla vergi dairesine aynı türden olan vergilerin toplam miktarı gözönünde bulundurulacağından aynı mükellefin Çankaya Vergi Dairesine Gelir (st) Vergisinden (120.000.- TL. 1983 yılı ile ilgili + 180.000.- TL. 1984 yılı ile ilgili borcu=) 300.000.- lira, Kızılbey Vergi Dairesine de aynı nevi vergiden 200.000.- lira olmak üzere 500.000.- lira olan Gelir (st) Vergisi için anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinden yararlanma imkanı bulunmamakta bu vergi asılları ile bu vergi asıllarına bağlı 900.000.- lira cezanın tahsili gerekmektedir.

            Örnek 2) Kanunun yayınlandığı tarih itibariyle, 200.000.- lira Gelir Vergisi ile buna bağlı 600.000.- lira ceza dolayısıyla ihtilaf yaratmış olan mükellef tarafından ihtilaftan vazgeçilerek, vergi aslı 200.000.- lira ile bu vergi aslının %25 fazlası olan 50.000.- lira 31/12/1985 günü mesai saati bitimine kadar ödendiği takdirde; 200.000.- lira tutarındaki vergi aslına ilişkin 600.000.- lira cezanın ödenmesine gerek kalmıyacaktır.

            Keza, örnekte yer alan olay için henüz ihtilaf yaratılmamakla birlikte itiraz süresi bu Kanunun yayınlandığı tarihte geçmemiş, yani mükellefi tarafından ihtilaf yaratma imkanı olan bir borç için de durum aynı olacaktır.

            Örnek 3) 1984 yılına ait Gelir Vergisinden 1.000.000 lira, bu vergi aslına bağlı cezadan 3.000.000 lira, Gecikme Zammından da 400.000 lira borcu olan bir mükellefin bu Kanunun yayınlandığı 11/12/1985 tarihinden önce vergi aslından olan borcunun 750.000 lirasını ödemiş olması halinde; bu borcun bakiyesi 250.000 lira Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına girmektedir. Mükellef tarafından vergi aslının bakiyesi olan 250.000 liranın %25 fazlası ile 31/12/1985 günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi halinde sadece 250.000 liraya isabet eden 750.000 lira ceza ile 100.000 lira tutarındaki Gecikme Zammının tahsilinden vazgeçilecek, ancak Kanunun yayınlandığı tarihten önce ödenen vergi aslına isabet eden 2.250.000 lira ceza ile 300.000 lira Gecikme Zammının tahsiline de eskisi gibi devam edilecektir.

            Tebliğ olunur.