Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 15.12.1988 Perşembe Sayı: 20020 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:373


            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dahil) her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan ve vadesi geldiği halde ödenmemiş olan vergiler ile bu tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergilerin %30 fazlasıyla ve ihtilaf yaratmamak, yaratılmış ihtilaftan vazgeçmek kaydıyla 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden,

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen veya tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 50.000 lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının %30’unun 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, kalan %70’inin tahsilinden,

            vazgeçileceği,

            Bu maddenin uygulanmasına ait usul ve esasların Maliye ve Gümrük Bakanlığınca belirleneceği, 

            hükme bağlanmış ve bu hükümler, Kanunun 35 inci maddesi uyarınca da 10/12/1988 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

            Anılan maddenin son fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetki, uyarınca bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

            1- 3505 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesinin yürürlüğe girdiği 10/12/1988 tarihi itibariyle kesinleşmiş ancak, vadesi geldiği halde hiç ödenmemiş ve her vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 50.000 lirayı aşmayan vergiler :

            A) Kanunun Geçici Birinci Maddesinin yürürlüğe girdiği 10/12/1988 tarihi itibariyle herbir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 50.000 lirayı aşmayan ve vadeleri bu kanunun yürürlük tarihinden (10/12/1988) önce olduğu halde hiç ödenmemiş olan vergilerin %30 fazlasıyla 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde ödenen bu vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

            ÖRNEK I- Bir mükellefin 3505 Sayılı Kanunun yayınlandığı 10/12/1988 tarihi itibariyle : 

            Meram Vergi Dairesine,

            - Nisan 1987 vergilendirme dönemine ait Katma Değer
              Vergisinden ..........................................500.000 TL.

            - Bu vergiye ait gecikme zammından .....................545.000 TL.

            - Mayıs 1987 vergilendirme dönemine ait Katma Değer
              Vergisinden ..........................................450.000 TL.

            - Bu vergiye ait gecikme zammından .....................477.000 TL.

            - Mayıs 1987 vergilendirme dönemine ait Dahili 
              Tevkifattan ...........................................225.000 TL.

            - Buna ilişkin gecikme zammından ........................230.000 TL.

            - Aralık 1987 vergilendirme dönemine ait Katma Değer
              Vergisinden ...........................................680.000 TL.

            - Bu vergiye ait gecikme zammından ......................469.200 TL.

            Olmak üzere toplam 3.576.200 lira ödenmiş borcu olduğunu kabul etmemiz halinde;

            - 500.000 liralık haddin hesaplanmasında, herbir vergi türü ve vergilendirme dönemi ayrı ayrı dikkate alınacağından, mükellefin Nisan 1987 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisinden 500.000 lira, Mayıs 1987 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisinden 450.000 lira ve aynı döneme ait Dahili Tevkifattan 225.000 liralık vergi asıllarından olan borçlarının herbiri 500.000 liralık haddin altında olması nedeniyle bu vergi asıllarının %30 fazlasıyla 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi şartıyla, bu vergi asıllarına ait olan 545.000 lira, 477.000 lira ve 230.000 liralık gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.

            - Diğer taraftan, mükellefin Aralık 1987 vergilendirme dönemine ait Katma Değer Vergisinden olan 680.000 lira borcu, 500.000 liralık haddin üzerinde olduğundan mükellefin, bu borcu için Kanunun Geçici birinci maddesinden yararlanma imkanı bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu vergi aslına ait gecikme miktarının 500.000 liralık haddi aşıp aşmadığına bakılmaksızın, vergi aslı ile birlikte tahsili gerekmektedir.

            ÖRNEK II- Mükellef (A)’nın 3505 Sayılı Kanunun yayınlandığı 10/12/1988 tarihi itibariyle :

            a)Gümrükönü Vergi Dairesine,

            - 1983 yılına ait Gelir Vergisinden ......................400.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .......................963.000 TL.
            - Yanında çalıştırdığı ücretlilere ait olan
              ve sorumlu sıfatıyla verdiği muhtasar
              beyanname üzerinden Ağustos 1985 dönemine
              ait ödenmesi gereken Gelir (Stopaj) Vergisinden ........480.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .......................640.000 TL.
            - Eylül 1985 vergilendirme dönemine ait Gelir
              (Stopaj) Vergisinden ...................................440.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .......................620.000 TL.
            - Haziran 1985 vergilendirme dönemine ait Katma
              Değer Vergisinden ......................................500.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .......................870.000 TL.
            - Aralık 1985 vergilendirme dönemine ait Katma
              Değer Vergisinden ......................................450.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .......................560.000 TL.

            b) Galata Vergi Dairesine,

            - Ağustos 1985 vergilendirme dönemine ilişkin ve
              yanında çalıştırdığı ücretliler (Bu tarihte
              mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi Gümrükönü
              Vergi Dairesidir. İstanbul’da bulunan işyerinde
              Çalıştırdığı kimseler) dolayısıyla ve sorumlu
              sıfatıyla verdiği muhtasar beyanname üzerinden
              ödenmesi gereken Gelir (Stopaj) Vergisinden ............490.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .....................1.130.000 TL.
            - 1986 yılına ait Gelir Vergisinden ......................320.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .......................250.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .......................290.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .......................960.000 TL.

            Olmak üzere, toplam 9.363.000 lira ödenmemiş borcu olduğunu kabul etmemiz halinde;

            500.000 liralık haddin hesaplanmasında, her vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi ayrı ayrı dikkate alınacağından, mükellef (A)’nın Gelir Vergisinden toplam (400.000 TL + 320.000 TL.=) 720.000 lira, Gelir (Stopaj) Vergisinden (480.000 TL + 440.000 TL. + 490.000 TL. =) 1.410.000 lira, Katma Değer Vergisinden (500.000 TL. + 450.000 TL.=) 950.000 lira borcu olmasına rağmen, mükellef (A)’nın her iki vergi dairesine Gelir Vergisinden olan borcu ile Gelir (Stopaj) Vergisinden ve Katma Değer Vergisinden olan borcunun %30 fazlasıyla (3.080.000 TL + 3.080.000 liranın %30’u olan 924.000 TL.=) 4.004.000 lira olarak, 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, bu vergi asıllarına bağlı toplam (963.000 TL. + 640.000 TL. + 620.000 TL. + 870.000 TL. + 560.000 TL. + 1.130.000 TL. + 250.000 TL. + 290.000 TL. + 960.000 TL.=) 6.283.000 liralık gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezasının tahsilinden vazgeçilecektir.

            B) Kanunun geçici birinci maddesinin yürürlüğe girdiği 10/12/1988 tarihi itibariyle herbir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan ve vadeli bu Kanunun yürürlük tarihinden (10/12/1988) önce olduğu halde hiç ödenmemiş olan vergilerden borcu olan mükelleflerin, bu borçlarının tamamını ödeyememeleri halinde, diğer bir ifade ile kısmi ödeme yapmaları durumunda; ödedikleri miktarlar için bu maddeden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

            ÖRNEK - Mükellef (B)’nin Sinop Vergi Dairesine,

            - Mayıs 1987 vergilendirme dönemine ait Katma
              Değer Vergisinden ......................................480.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme faizinden .......................330.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .......................504.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme cezasından ....................1.440.000 TL.
            - 1986 yılına ait Gelir Vergisinden ......................500.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme faizinden .......................600.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .......................700.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme cezasından ....................1.500.000 TL.
            - Yanında çalıştırdığı ücretlilere ait olan ve
              sorumlu sıfatıyla verdiği muhtasar beyanname
              üzerinden ödenmesi gereken Mayıs 1988 vergilendirme
              dönemine ait Gelir (Stopaj) Vergisinden ................400.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından .......................240.000 TL.

            Borcu olduğunu, mükellef (B)’nin bu Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren 31/12/1988 tarihi sonuna kadar, bu borçlarından Katma Değer Vergisinden olan 480.000 liranın 300.000 lirasını %30 fazlasıyla (390.000 lira olarak), Gelir Vergisinden olan 500.000 lira borcunu %30 fazlasıyla (650.000 lira olarak) ödediğini, ancak muhtasar beyannamesinden (Gelir Stopaj Vergisinden) doğan borcunu ödemediğini kabul etmemiz halinde;

            Mükellef (B)’nin, Katma Değer Vergisinden ödemiş olduğu 300.000 lira için bu geçici maddeden yararlanması gerekeceğinden;

            - Bu maddeye göre Katma Değer Vergisi ile ilgili olarak ödenen 300.000 liraya isabet eden (504.000 X 300.000 TL. : 480.000 TL.=) 315.000 TL. gecikme zammı ve (330.000 TL. X 300.000 TL. :480.000 TL.=) 206.250 Tl. gecikme faizi ile (1.440.000 TL. X 300.000 TL. : 480.000 TL.=) 900.000 Tl. vergi cezası olmak üzere toplam (315.000 TL. + 206.250 TL. + 900.000 TL.=) 1.421.250 liranın tahsilinden vazgeçilecek,

            - Katma Değer Vergisinden ödenmemiş olan 180.000 liraya isabet eden (504.000 TL. – 315.000 TL.=) 189.000 TL. gecikme zammı ve (330.000 TL. – 206.250 TL.=) 123.750 TL. gecikme faizi ile (1.440.000 TL. – 900.000 TL.=) 540.000 TL. vergi cezası olmak üzere toplam 852.750 lira ile birlikte, vergi aslından ödenmemiş olan 180.000 liranın tahsiline devam edilecektir.

            - Mükellef (B) gelir vergisinden olan 500.000 lira borcunu bu Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren %30 fazlasıyla 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödediğinden, bu vergiye ilişkin olarak 700.000 lira gecikme zammı, 600.000 lira gecikme faizi ve 1.500.000 lira vergi cezası olmak üzere toplam (700.000 TL. + 600.000 TL. + 1.500.000 TL. =) 2.800.000 lira borcunun tahsilinden vazgeçilecektir.

            - Ancak, Gelir (Stopaj) vergisinden olan 400.000 liralık borç, mükellef tarafından, bu Kanundan yararlanılarak ödenmediğinden, bu amme alacağının gecikme zammı ile birlikte tahsiline devam edilecektir.

            2) 3505 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları tamamen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları:

            A) Bu Kanunun geçici birinci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları tamamen ödenmiş, ancak ödenen bu vergilere ilişkin olup ödenmemiş olan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezasından miktarı 500.000 lirayı aşmayacak şekilde borcu bulunan mükelleflerin, bu borçlarının %30’unu 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödemeleri halinde, kalan %70’inin tahsilinden vazgeçilecektir.

            ÖRNEK - Mükellef (C )’nin Sarıyer Vergi Dairesi’ne olan 1 milyon liralık gelir vergisi borcunu vadesinden sonra fakat bu Kanunun yürürlük tarihinden önce ödemesi, bununla ilgili olarak hesaplanan 300.000 liralık gecikme zammı borcu bulunması halinde;

            Mükellef, geçici maddenin ikinci fıkrasından yararlanabilecek ve 300.00 liralık gecikme zammının %30’u olan (300.000 TL. X %30=) 90.000 lirayı 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödediği takdirde, borcundan kalan (300.000 TL. – 90.000 TL.=) 210.000 liranın tahsilinden vazgeçilecektir.

            B) Bu Kanunun yayını tarihinden önce vergi asıllarını tamamen ödemiş, ancak bu vergi asıllarına ait gecikme zammı, gecikme faizi veya cezadan kısmi ödeme yapmak suretiyle, 500.000 liranın altında gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezasından borcu olan mükellefler, bu nevi borçlarının %30’unu 31/12/1988 tarihi sonuna kadar öderlerse, kalan %70’inin tahsilinden vazgeçilecektir.

            ÖRNEK : Mecidiyeköy Vergi Dairesine Gelir Vergisinden 1.000.000 lira ve buna ilişkin gecikme zammından da 900.000 lira borcu olan bir mükellefin, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce vergi aslının tamamını, buna ilişkin gecikme zammının da 540.000 lirasını ödediğini kabul etmemiz halinde, bu mükellef Kanunun geçici birinci maddesinin ikinci fıkrasından yararlanabilecek, (900.000 TL. – 540.000=) 360.000 liralık gecikme zammının %30’u olan (360.000 X %30=) 108.000 lirayı 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödemesi halinde kalan (360.000 TL. – 108.000 TL.=) 252.000 liranın tahsilinden vazgeçilecektir.

            3) 3505 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle asılları kısmen ödenmiş bulunan vergilere ait olan ve her vergi türü itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları :

            A) Vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 500.000 liralık haddin üzerinde olan ancak, bu Kanunun yayınlandığı tarihe kadar yapılan ödemeler düşüldükten sonra kalan miktarları 500.000 liralık haddin altında kalan vergiler mükelleflerce, Kanunun Geçici birinci maddesi gereğince %30 fazlasıyla 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenirse sadece bu Kanuna göre ödenen kısımlara isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilecek, Kanunun yayınlandığı tarihten önce bu vergilerin ödenen kısımlarına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının 500.000 liranın üzerinde olması halinde bu miktarların tamamının tahsiline devam edilecektir.

            ÖRNEK - Mükellef (C )’nin Çankaya Vergi Dairesine,

            - 31/10/1987 vadeli Kurumlar Vergisinden ............4.000.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme zammından ..................3.000.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme faizinden ..................3.240.000 TL.
            - Bu vergiye ait cezadan ...........................12.000.000 TL.

            Borcu olduğunu, vergi aslında olan 4.000.000 lira borcunun 3.600.000 lirasını, bu Kanunun yayınlandığı 10/12/1988 tarihinden önce ödediğini, vergi aslında 400.000 lira borcu kaldığını kabul etmemiz halinde;

            - Mükellef tarafından, bakiye 400.000 lira vergi aslının 31/12/1988 tarihi sonuna kadar %30 fazlasıyla (520.000 lira olarak) ödenmesi durumunda, bu kanuna göre ödenen 400.000 lira vergi aslına isabet eden 324.000 TL. Gecikme zammı, 300.000 TL. gecikme faizi ve 1.200.000 TL. vergi cezasından olan toplam 1.824.000 liranın tahsilinden vazgeçilecektir. Bu Kanuna göre ödenen 400.000 liraya isabet eden tutarlar aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

            a) 400.000 liraya isabet eden gecikme zammı :

            4.000.000 TL. vergi aslına 3.240.000 TL. gecikme zammı hesaplandığına göre, 400.000 TL.lik vergi aslına isabet eden gecikme zammı;

            400.000 TL. X 3.240.000 TL. : 4.000.000 TL.= 324.000 TL.dır.

            b) 400.000 liraya isabet eden gecikme faizi :

            4.000.000 TL. vergi aslına 3.000.000 TL. gecikme faizi hesaplandığına göre, 400.000 TL.lik vergi aslına isabet eden gecikme faizi;

            400.000 X 3.000.000 TL. : 4.000.000 TL.= 300.000 TL.dır.

            c) 400.000 liraya isabet eden vergi cezası :

            4.000.000 TL. vergi aslına 12.000.000 TL. vergi cezası hesaplandığına göre, 400.000 TL.lık vergi aslına isabet eden vergi cezası;

            400.000 TL. X 12.000.000 TL. : 4.000.000 TL.= 1.200.000 TL.dır.

            - Mükellef tarafından 4.000.000 liralık vergi aslına karşılık, bu Kanunun yayını tarihinden önce ödenen 3.600.000 liraya isabet eden (3.240.000 TL. – 324.000 TL.=) 2.916.000 TL. gecikme zammı, (3.000.000 TL. – 300.000 TL.=) 2.700.000 TL. gecikme faizi ve (12.000.000 TL. – 1.200.000 TL.=) 10.800.000 TL. vergi cezasının her birinin miktarı ayrı ayrı 500.000 liralık haddi aştığından, bu amme alacaklarının tahsiline devam edilecektir.

            B) Kanunun Geçici birinci maddesinin ikinci fıkrasında; bu Kanunun yayınlandığı tarihten önce vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi dikkate alınmak kaydıyla asılları kısmen veya tamamen ödenmiş olan vergilere isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarından miktarı 500.000 lirayı aşmayanların %30’unun 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde kalan %70’inin tahsilinden vazgeçileceği öngörülmektedir.

            Örnek - Mükellef (D)’nin Fatih Vergi Dairesine,

            - Haziran 1987 vergilendirme dönemine ait
              Katma Değer Vergisinden ............................700.000 TL.
            - Bu vergiye ait gecikme faizinden ...................640.000 TL.
            - Bu vergiye ait vergi cezasından ..................2.100.000 TL.

            borcu olduğunu, vergi aslından olan 700.000 lira borcun 300.000 lirasını bu Kanunun yayınlandığı tarihten önce muhtelif tarihlerde ödediğini, ödenen kısım için 275.000 lira gecikme zammı hesaplandığını kabul etmemiz halinde; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce her bir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının %30’unun 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi kaydıyla %70’inin tahsilinden vazgeçileceğinden,

            - Mükellef tarafından vergi aslına karşılık Kanunun yayınlandığı tarihten önce ödenen 300.000 TL. vergi aslına, vergi cezasından (2.100.000 TL. X 300.000 TL. : 700.000 TL.=) 900.000 TL. isabet ettiğinden ve bu miktar, Geçici birinci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen 500.000 liralık haddi aştığından, ödenen vergi aslına isabet eden vergi cezası için bu madde hükmünden yararlanma imkanı bulunmaktadır.

            - Mükellef tarafından vergi aslına karşılık Kanunun yayınlandığı tarihten önce ödenen 300.000 lira vergi aslına isabet eden 275.000 lira gecikme zammının %30’u olan (275.000 TL. X %30=) 82.500 TL.nin ve 640.000 lira gecikme faizinden, ödenen 300.000 liraya isabet eden (640.000 TL. X 300.000 TL. : 700.000 TL.=) 274.000 TL.nin %30’u olan (274.000 TL. X %30=) 82.200 TL.nin, 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi kaydıyla, gecikme zammının (275.000 TL. – 82.500 TL.=) 192.500 TL.sı ile gecikme faizinin (274.000 TL. – 82.200 TL.=) 191.800 TL.sının tahsilinden vazgeçilecektir.

            - Ancak, Kanunun yayınlandığı tarihten önce asılları kısmen ödenen vergilerde; vergi asıllarından kalan kısmının 500.000 liralık haddi aşmaması ve 31/12/1988 tarihi sonuna kadar tamamının %30 fazlasıyla ödenmesi şarttır.

            Bu nedenle, mükellef (B)’nin Katma Değer Vergisinden ödediği 300.000 lira vergi aslına isabet eden gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezasının %70’nin tahsil edilmemesi için Katma Değer Vergisinden bakiye 400.000 lira borcunun da %30 fazlasıyla 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi gerekir.

            C) 3505 Sayılı Kanunun yayınlandığı tarihe kadar kısmen ödenen ve Kanunun yayını tarihi itibariyle kalan kısımlarının miktarı 500.000 lirayı aşan vergi asıllarına bu Kanunun yayınlandığı tarihten önce uygulanması gereken gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının miktarları ayrı ayrı 500.000 liranın altında kalsa da mükelleflerin bu borçları için Kanunun Geçici birinci maddesinden yararlanma imkanları bulunmamaktadır.

            ÖRNEK - Mükellef (E)’nin 1987 yılına ait Gelir Vergisinden 1.100.000 lira borcu olduğunu, Kanunun yayınlandığı tarihe kadar bu borcunun 450.000 lirasını ödediğini, ödenen bu kısma 380.000 lira gecikme zammı hesap edildiğini kabul etmemiz halinde; mükellef (E)’nin Kanunun yayınlandığı tarihten önce ödenmiş olduğu borcuna 380.000 lira gecikme zammı hesap edildiği halde bu miktar, Kanunun Geçici Birinci Maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen 500.000 liralık haddin altında kalmasına rağmen vergi aslından kalan borcu 650.000 lira olduğundan bu miktar da vergi asılları için öngörülen 500.000 liralık haddi aştığından, mükellef (E)’nin gecikme zammından olan 380.000 lira borcu için Kanunun Geçici Birinci Maddesinden yararlanmasına imkan bulunmamaktadır.

            4) 3505 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesinin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ihtilaflı hale getirilmiş ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ve herbir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan vergiler :

            500.000 liralık miktarın tespitinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle; dava açma süresi henüz geçmemiş olanlar ile ihtilaflı halde bulunanlar için yapılan ilk tarhiyatta belirlenen miktar, en son safhada bozma kararı varsa bu durumda da ilk tarhiyatta belirlenen miktar esas alınacaktır.

            Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar herbir vergi türü, vergilendirme dönemi ve vergi dairesi itibariyle miktarı 500.000 lirayı aşmayan ve Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay nezdinde adlarına tarh edilen vergileri ihtilaflı hale getirmiş ya da Kanunun yayınlandığı tarih itibariyle dava açma süresi henüz geçmemiş vergiler ile süresinde uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak uzlaşma talebi henüz görülmemiş (Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş fakat uzlaşma günü henüz gelmemiş olanlar dahil) olan vergilerin, ihtilaflı olanların ihtilafından vazgeçilmesi, henüz dava açma süresi geçmemiş olanlar için de ihtilaf yaratılması şartıyla ve 31/12/1988 tarihi sonuna kadar %30 fazlasıyla, mükelleflerce ödenmesi halinde, ödenen bu vergilere ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tahsilinden vazgeçilecektir.

            Madde hükmünden faydalanmak isteyen mükelleflerin ihtilaf yaratmışlar ise ihtilaftan vazgeçtiklerini, dava açma süresi geçmemiş olanlar için de ihtilaf yaratmayacaklarını dilekçe ile ilgili vergi dairelerine bildirmeleri zorunludur.

            Bu şekilde bildirimde bulunupta söz konusu vergilerin %30 fazlasıyla 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmemesi halinde, ilk tarhiyata göre belirlenmiş olan vergi aslı ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları, 6183 sayılı Kanun hükümleri gereğince tahsil edilir. Bu esas bundan önceki bölümlerde açıklanan uygulamalar için de aynen geçerlidir.

            5) Diğer hususlar :
            1- Adlarına cezalı vergi tarhedilmesi gerekipte tarh işlemleri tamamlanmış ancak mükelleflerine tebliğ edilmemiş olan vergi ve ceza ihbarnameleri derhal tebliğ edilecektir.

            Tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnamelerinde bildirilen vergi ve cezalardan miktarı Kanunda belirtilen 500.000 liralık haddi aşmayanlar geçici birinci maddenin birinci fıkrasında yeralan dava açma süresi henüz geçmemiş olan amme alacağı olarak kabul edilecek ve mükellefler ile vergi sorumluları 3505 sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesi hükmünden faydalandırılacaklardır.

            2- Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1988 yılına ait birinci ve ikinci taksidi T.C. Ziraat Bankası şubelerince, taşıt pulu esasına göre tahsil edildiğinden bu dönemlere ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin, 3505 Sayılı Kanunun Geçici birinci maddesi gereğince ödenmek istenmesi halinde %30 fazlasıyla T.C. Ziraat Bankası Şubelerine, bu dönemler dışında kalan geçmiş dönemlere ait olağan vergilerin ise ilgili vergi dairelerine %30 fazlasıyla ve 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödenmesi icap etmektedir.

            3- Vergi aslına bağlı “Savunma Sanayii Desteklem Fonu,” “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu,” “Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Fonu” ile “Toplu Konut Fonu”nun her birinden ayrı ayrı miktarı 500.000 liranın altında borcu olan mükellefler bu tür borçları için de 3505 Sayılı Kanunu Geçici Birinci Maddesi hükmünden bu Kanun ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar dahilinde faydalanacaklardır. Bu fonlar dışında kalan diğer fonlar ile fiat farkları ve para cezaları 3505 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesi kapsamında bulunmamaktadır. Bu tür amme alacakları için, 500.000 liralık haddin altında olsalar dahi Kanun hükmünden yararlanılamıyacağından bu alacakların 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsiline devam edilecektir.

            4) Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Gümrük İdareleri tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlardan (fonlar hariç) borcu olan mükellefler ile Eğitim, Gençlik, Spor ve Sağlık Hizmetleri Vergisinden borcu olan mükellefler 3505 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesinden, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde faydalanabilirler.

            5) 3505 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesi hükmünden yararlanılmak suretiyle %30 fazlasıyla ödenmiş bulunan vergi asıllarının ilerideki tarihlerde mahsubunun söz konusu olması halinde (Dahili Tevkifatta olduğu gibi) bu Kanun gereği ödenen %30’a tekabül eden miktarlar mahsup sırasında dikkate alınmayacaktır. Buna göre mahsup edilecek miktar sadece vergi aslı ile sınırlı olacaktır.

            6) Pişmanlık hükümlerine göre beyan edilip de süresinde ödenmeyen ve aslı 500.000 lirayı geçmeyen vergilerin 31/12/1988 tarihine kadar %30 fazlasıyla ödenmesi halinde mükellefler sadece beyan ettikleri bu borçları için söz konusu Kanunun Geçici Birinci Maddesi hükmünden yararlanacaklardır.

            7) 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre vergi borçları tecil edilipte tecil şartlarına göre borcunu ödemekte olan mükellefler, tecil edilen miktarlardan 3505 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesinin yürürlüğe girdiği 10/12/1988 tarihinde arta kalan kısımlarının Kanunun kapsamına girmesi halinde, bu kısımlar için isterlerse anılan Kanunun Geçici Birinci Maddesinden yararlanabilirler. Bu şekilde ödeme yapılması halinde, Kanunun yayını tarihinden önce tecil şartlarına göre ödenen vergiler için yapılan tecil geçerli addolunur.

            8) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Ek 1-11 inci Maddeleri gereğince, 3505 Sayılı Kanunun yayınlandığı 10/12/1988 tarihinden önce uzlaşma sağlanıpta vadesi gelmemiş olan vergiler ile vergi cezaları kesinlik kazandığından, bu vergi ve cezalar 3505 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesi kapsamına girmemektedir. Ancak uzlaşılmış olan bu vergilere ait gecikme faizinden 500.000 liranın altında borcu olan mükellefler; gecikme faizinden olan bu borçlarının %30’unu 31/12/1988 tarihi sonuna kadar ödedikleri takdirde sadece bu gecikme faizi için bu Kanunun Geçici Birinci Maddesi hükümlerinden yararlanabilirler.

            9) 213 Sayılı Vergi Usul Kanuna göre kesilmiş olan (her bir tespit için miktarı 500.000 lirayı geçmeyen) usulsüzlük cezaları da (özel usulsüzlük cezaları dahil) 3505 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesi kapsamındadır. Ancak mükelleflerin 3505 sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesinden yararlanarak ödeme yapmış olmaları, işyeri kapama cezası uygulamasına engel teşkil etmez.

            Tebliğ olunur.