Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 31.12.1988 Cumartesi Sayı: 20036 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:375


            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 3418 Sayılı Kanunla değiştirilen 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ile gecikme zammı nispetlerini aylar itibariyle topluca veya her ay için ayrı ayrı, yarısına kadar artırma veya %30’una kadar indirme; yeniden kanuni hadlerine getirme konusunda Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden anılan maddenin 1 inci fıkrasında yer alan gecikme zammı nispetleri 24/5/1988 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Amme Alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden birinci, ikinci, üçüncü aylar için ayrı ayrı %10, dördüncü, beşinci ve altıncı aylar için ayrı ayrı %8, yedinci ve müteakip her ay için ayrı ayrı %6 olarak uygulanmaktaydı.

            Amme Alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü aylar için ayrı ayrı %10, beşinci ve müteakip her ay için ayrı ayrı %7 nispetinde, 1/1/1989 tarihinden itibaren gecikme zammı uygulanması yukarıda belirtilen yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca 28/12/1988 tarihinde yeniden kararlaştırılmış, belirtilen karar, 1/1/1989 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 30/12/1988 tarih ve 20035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

            Buna göre, 1/1/1989 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme Alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 1/1/1989 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen Amme Alacaklarına yukarıda belirtilen nispetlerde ve 372 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.

            Tebliğ olunur.