Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 09.05.1994 Pazartesi Sayı: 21872 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:382


               6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %78 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu tebliğin yayımı tarihinden ,itibaren yıllık %114’e çıkarılmış bulunmaktadır.

               Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %114 tecil faizi oranı uygulanacaktır.

               Ancak, bugüne kadar yapılan tecillerde yıllık %78 tecil faizi oranı uygulandığı hususu gözönünde bulundurularak bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren tecil talebinde bulunan borçlulara faiz oranında yapılmış olan bu değişiklik tahsil dairelerince özellikle açıklanacak ve tecil şartlarının kabul edildiğine dair alınacak yazıda faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek sureti ile gerekli uyarı yapılacaktır.

               Tebliğ olunur.