Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 11.03.1994 Cuma Sayı: 21874 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:383


               Bilindiği gibi, 30/12/1993 gün ve 21804 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3946 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren hey ay için ayrı ayrı %9 nispetinde gecikme zammı uygulanmaktaydı.

               Anılan maddenin 4 üncü fıkrası ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden 8/3/1994 tarih ve 21871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/2/1994 tarih ve 94/5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %12 nispetinde gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen karar 8/3/1994 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

               Buna göre, 8/3/1994 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 8/3/1994 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına yukarıda belirtilen nispetlerde ve 381 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.

               Tebliğ olunur.