Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 08.05.1994 Pazar Sayı: 21928 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:384


               Bilindiği gibi, 30/12/1993 gün ve 21804 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3946 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

               “Ödeme müddetinin bitim tarihinden itibaren altı ay geçmesine rağmen, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve bunların fer’ileri ve cezaları ile bu vergiler dışında kalan ve vergi, resim, harç niteliğinde olmayan diğer amme alacaklarını ödemeyen amme borçlularının ad ve unvanları ile borç miktarları, yılda en çok bir defa Maliye Bakanlığınca topluca ilan edilebilir.

               Bu ilan sırrın ifşaı ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre vergi mahremiyetinin ihlali sayılmaz.

               Maliye Bakanlığı, ilan edilecek amme alacaklarını nev’ileri ve asgari miktarı itibariyle sınırlamaya, ilanın şeklini, yapılacağı yer ve zaman ile diğer usul ve esasları tespit etmeye yetkilidir.”

               6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesinde yapılan bu değişikle, ödeme müddetinin bitim tarihinden itibaren altı ay geçmesine rağmen maddede belirtilen kamu alacaklarını ödemeyen amme borçlularının ad ve unvanlarının yılda en çok bir defa ilan edilebilmesi imkanı getirilmiştir.

               Madde hükmüne göre aşağıda belirtilen amme alacakları ilan edilebilecektir.

               1- Yıllık gelir ve kurumlar vergisi, gelir ve kurumlar vergisi tevfikatı, katma değer vergisi,

               2- Yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben ödenen dahili tevfikat, geçici vergi,

               3- Bu vergilere ait fonlar, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları,

               4- Yukarıda sayılanlar dışında kalan ve vergi, resim, harç niteliğinde olmayan diğer amme alacakları.

               6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesine eklenen son fıkra ile de ilan edilecek amme alacaklarını nev’ileri ve asgari miktarı itibariyle sınırlamaya ilanın şeklini, yapılacağı yer ve zaman ile diğer usul ve esasları belirlemeye Bakanlığımız yetkili kılınmış olup madde hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden belirlenen usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

               I- İLANA KONU ALACAKLARIN TESPİTİ :
               A- ALACAKLI AMME İDARESİ İTİBARİYLE :
               Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun “Kanundaki Terimler” başlıklı 3 üncü maddesi ile alacaklı amme idaresi teriminin Devleti, vilayet hususi idarelerini ve belediyeleri ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

               Anılan Kanun hükümleri Devletin, vilayet hususi idarelerinin ve belediyelerin, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan alacakları hakkında uygulanmaktadır.

               6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden ayrıca bir düzenleme yapılıncaya kadar 107 nci madde hükmü Devlete ait alacaklardan vergi dairelerince tahsil edilenler hakkında uygulanacaktır.

               B- NEV’İLERİ İTİBARİYLE
               6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesine eklenen 3 üncü fıkra göre, nev’ileri itibariyle ilan edilebilecek amme alacakları yukarıda sıralanmıştır.

               1994 yılında yapılacak ilanda amme alacaklarına nev’i itibariyle sınırlama getirilmemiş ve ilan edilmesi anılan madde gereğince mümkün olan alacakların hepsi kapsamına alınmıştır.

               C- MİKTAR İTİBARİYLE :
               Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden ilan edilecek amme alacaklarının asgari miktarı 1994 yılı için Türkiye genelinde 50 milyon lira olarak belirlenmiştir. Buna göre her bir vergi dairesine 50 milyon lira ve daha fazla borcu olan amme borçlarını ilan edilecektir.

               Bakanlığımızca 1994 yılında yapılacak ilan kapsamına 31/12/1993 tarihi itibariyle 50 milyon lira ve bu miktarı aşan miktarda borcu olup da 1/7/1994 tarihi itibariyle bu borçlarını ödememiş olan borçlular alınmıştır.

               Ancak, 1/7/1994 tarihine yakın günlerde yapılan ödemelere ilişkin belgelerin vergi dairelerine intikal süresi gözönüne alındığında bu ödemelerin dikkate alınabilmesi ve ödeme yapan borçluların ilan edilebilmesi amacıyla ilanın 15/7/1994 tarihinde başlaması uygun görülmüştür.

               İlana konu alacak toplamı aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurularak tespit edilecektir.

               1- Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan borçluların ilan edilecek borçlarının olup olmadığının belirlenmesinde bu vergi dairelerine olan borçları birleştirilmeyecektir. Miktar itibariyle ilan kapsamına giren alacaklar alacaklı vergi daireleri itibariyle ayrı ayrı ilan edilecektir.

               İlana konu olan alacak her bir vergi dairesi için ayrı ayrı dikkate alınacağından, ilan için belirlenen miktarın altında alacağı olan vergi dairesince borçlu hakkında ilan yapılmayacaktır.

               2- Vadesinin bitim tarihinden itibaren 6 ay geçmesine rağmen her yıl Bakanlığımızca belirlenen ve ilana esas alınan tarih itibariyle ödenmemiş olan ve nev’i itibariyle ilan kpsamına giren kamu alacaklarının toplam tutarı esas alınacaktır.

               1994 yılında yapılacak ilanda amme alacaklarına nev’i itibariyle sınırlama getirilmediğinden, bir vergi dairesine yıllık gelir ve kurumlar vergisi, gelir ve kurumlart vergisi tevfikatı, katma değer vergisi, yıllık gelir ve kurumlar vergisine mahsuben ödenen dahili tevfikat ve geçici vergi, bu vergilere ait fonlar, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezaları, vergi, resim, harç niteliğinde olmayan diğer kamu alacaklarını ödeme mükellefiyetini yerine getirmemiş olan borçluların belirtilen bu borçlarının toplamı esas alınacaktır.

               Borçlunun madde hükmünde belirtilen süre geçmesine rağmen ödemediği borçlarına tatbik edilecek gecikme zammı ilana esas alınan 1/7/1994 tarihinden 6 ay önceki tarih olan 31/12/1993 tarihi itibariyle hesaplanacak ve borç toplamına ilave edilecektir.

               3- Kesinleştiği halde ödenmemiş olan kamu alacakları dikkate alınacak, tarhiyat safhasında olan veya tarhiyata ilişkin olarak yaratılan ihtilaflar nedeniyle kesinleşmemiş olan kamu alacakları ilan edilecek miktarın tespitinde dikkate alınmayacaktır.

               4- İlan edilecek kamu alacağının miktarının tespitinde 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar dikkate alınmayacaktır.

               Tecil şartlarının ihlal edilmiş olması halinde ise kamu alacağının vade tarihi de dikkate alınarak belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde varsa borçlunun diğer borçları ile birlikte tecil şartlarını ihlal ettiği borcu da ilan kapsamına alınacaktır.

               6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince 30 güne kadar ödeme süresi verilen kamu alacaklarından ilana esas alınan 1/7/1994 tarihi itibariyle verilen ödeme süresi bitmemiş olanlar da tecil edilmiş kamu alacağı gibi değerlendirilecektir.

               Bakanlığımızca belirlenen ve ilana esas alınan 1/7/1994 tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan teminatlardan “Banka teminat mektubu”nu ilgili tahsil dairesine vermek suretiyle tecil talebinde bulunan ve ilan tarihi itibariyle talepleri henüz değerlendirme aşamasında bulunan amme borçlularının tecile konu olabilecek borçları, banka teminat mektubu ile teminat altına alındığından, ilan kapsamına alınmayacaktır.

               5- Borçlunun ilan için belirlenen miktarın üzerinde borcu bulunmakla birlikte nakden veya mahsuben iade talebinin de bulunması halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

               Nakden veya mahsuben iade yapılabilmesi için ilgili mevzuat gereğince istenilen belgelerin 1/7/1994 tarihinden önce borçlu tarafından tam ve eksiksiz olarak tahsil dairelerine ibraz edilmiş olması gerekmektedir.

               Bu belgelerin tam ve eksiksiz olması koşuluyla nakden veya mahsuben iadesi talep edilen miktarın kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın borç toplamından düşülecektir.

               Kalan borç, Bakanlığımızca belirlenen ilana konu miktarın üzerinden olması halinde ilan kapsamına alıanacaktır.

               Nakden veya mahsuben iade alacağı kesinleştiği anlaşılan borçlulardan aranılan kamu alacaklarına ilişkin mahsup işlemlerinin ise süratle yerine getirileceği tabiidir.

               6- Borçlunun ilana konu miktarın üzerinde borcu olup olmadığı tespit edilirken vergi sorumlusu olması dışında çeşitli kanunlarda yer alan sorumluluk müesseseleri nedeniyle asıl amme borçlusunun yanısıra sorumlu olduğu miktar şahsi borçlarına ilave edilmeyecektir.

               II- İLANIN ŞEKLİ
               6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesine göre yapılacak olan ilan her yıl Bakanlıkça belirlenecek miktarın üzerinden borcu bulunanlara ait bilgileri ihtiva edecek bir liste halinde hazırlanacak ve bu listede aşağıdaki hususlar yer alacaktır:

               1- Borçlunun adı, soyadı, unvanı, sicil numarası,

               2- Toplam borç tutarı,

               3- Açıklama

               İlan listesinde alfabetik sıralama yapılmak suretiyle borçluların ad ve unvanları yer alacak, listenin her bir sayfasına müteselsil sıra numarası verilecektir.

               İlan listesinin her bir sayfası vergi dairesi başkanlığı kurulan yerlerde vergi dairesi başkanı, vergi müdürü, diğer vergi dairelerinde vergi dairesi müdürü ve kovuşturma bölümünden sorumlu müdür yardımcısı, bağlı vergi dairelerinde malmüdürü ve tahsilat servis şefi tarafından imzalanarak mühürlenecektir.

               III- İLANIN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN
               6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesine göre hazırlanan ilan listesi her yıl Bakanlığımızca belirlenen tarihte tahsil dairelerinde görülmeleri mümkün olan uygun yerlere asılacaktır.

               İlan listesi 60 gün süreyle asılı tutulacak, listenin asılması ve indirilmesi tutanakla tespit olunacaktır.

               Listenin asılı bulunduğu müddet zarfında da listede yer alan bilgiler dışında borçlular hakkında herhangi bir açıklama yapılmayacaktır.

               Hazırlanan ilan listesi indirildikten sonra tahsil dairelerince muhafaza edilecek ve bu tarihten sonra listede yer alan borçlular hakkında listede yer alan bilgiler de dahil olmak üzere107 nci madde hükmünü ve vergi mahremiyetini ihlal edecek açıklamalarda bulunulmayacaktır.

               1994 yılı için belirlenen miktarların üzerinde borcu olan amme borçlularının ad, soyad ve unvanları 15/7/1994 tarihinde bu tebliğde yapılan açıklamalara göre Türkiye genelinde her bir vergi dairesi itibariyle topluca ilan edilecektir.

               Vergi dairelerince hazırlanan ilan listesinin onaylı bir örneği Defterdarlıklarca birleştirilerek ilan tarihini takip eden iki iş günü içinde Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.

               İlan listesi 60 gün süreyle asılı tutulacak, listenin asılması ve indirilmesi tutanakla tespit olunacaktır.

               Listenin asılı bulunduğu müddet zarfında da listede yer alan bilgiler dışında boçlular hakkında herhangi bir açıklama yapılmayacaktır.

               Hazırlanan ilan listesi indirildikten sonra tahsil dairelerince muhafaza edilecek ve bu tarihten sonra listede yer alan borçlular hakkında listede yer alan bilgiler de dahil olmak üzere 107 nci madde hükmünü ve vergi mahremiyetini ihlal edecek açıklamalarda bulunulmayacaktır.

               1994 yılı için belirlenen miktarların üzerinde borcu olan amme borçlularının ad, soyad ve unvanları 15/7/1994 tarihinde bu tebliğde yapılan açıklamalara göre Türkiye genelinde her bir vergi dairesi itibariyle topluca ilan edilecektir.

               Vergi dairelerince hazırlanan ilan listesinin onaylı bir örneği Defterdarlıklarca birleştirilerek ilan tarihini takip eden iki iş günü içinde Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.

               İlan listesi 60 gün süreyle asılı kalacak 12/9/1994 günü mesai saati bitiminde indirilecektir.

               IV- DİĞER USUL VE ESASLAR
               1- Ödeme emri tebliği ya da cebren takip ve tahsil muameleleri üzerine borçlu tarafından ihtilaflar sonucu 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesine göre hazırlanan ilan listesinin asılacağı tarihten önce verilmiş olan ve bu tarihe kadar geçerliliğini koruyan yürütmenin durdurulması kararları uyarınca borçlu hakkında takibat yapılmasına imkan bulunmadığından bu durumdaki borçlular ilan listesine dahil edilmeyecektir.

               Ancak, sözkonusu ihtilaflar nedeniyle bu tebliğe göre ilan listesinin asılı olacağı süre içerisinde yargı mercilerince yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde listenin “Açıklama” sütununda yürütmeyi durdurma kararı belirtilecektir.

               2- İlan listesinin ilan edildiği süre içersinde herhangi bir nedenle ilana konu kamu alacağı terkin edildiği takdirde bu duruma da listenin “Açıklama” sütununda yer verilecektir.

               Tebliğ olunur.