Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 11.11.1994 Cuma Sayı: 22108 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:385


               Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 93 üncü maddesinde, gayrimenkul satış ilanlarının yer, müddet ve şekillerine ait umumi esasların Bakanlığımıza belirleneceği hükme bağlanmıştır.

               Anılan madde ile Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden gayrimenkul satışından ilanların aşağıda gösterilen esaslar çerçevesinde yapılması uygun görülmüştür.

               I- İLANDA YER ALACAK HUSUSLAR :
               Gayrimenkul satış ilanında : 

               1- Satışa çıkarılan gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası,

               2- Satışa çıkarılan gayrimenkulün durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve teferruatı,

               3- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonca biçilen rayiç değer,

               4- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak anılacağı,

               5- Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat,

               6- Gayrimenkul satış şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği,

               7- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği,

               8- Gayrimenkul malım satışından verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırmanın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonra tarih de belirtilmek suretiyle gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı,

               hususları yer alacaktır.

               II- İLANIN ŞEKLİ :
               Gayrimenkul satış ilanlarında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

               1- Gayrimenkul satışı, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartıyla o yerde çıkan günlük gazete ile aralıklarla iki defa ilan edilecektir.

               2- Günlük gazete çıkmayan yerlerde yapılacak gayrimenkul satışları, o yerde 15 gün içinde iki defadan az gazete çıkıyorsa çıkan gazete sayısı kadar ilan edilmekle birlikte, halkın görebileceği yerlere ve tahsil dairesi kapısına ilan örneği yapıştırılacak ve belediye yayın araçları ile duyurulacaktır.

               3- Kasaba ve köylerde bulunan gayrimenkullerin satışlarında, yukarıda açıklandığı şekilde ilan yapılmakla beraber keyfiyet gayrimenkulün bulunduğu kasaba ve köy muhtarları aracılığı ile de halka duyurulacaktır.

               4- Biçilen rayiç değeri 2.000.000.000 lirayı aşan gayrimenkul mal satışlarında, (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde açıklanan esaslar çerçevesinde yapılan ilandan başka İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çıkan en az iki gazete ile de aynı şartlar çerçevesinde ilan yapılacaktır.

               5- Gazetelerden başka vasıtalarla yapılan ilanlarda ilanın yapıldığı ayrıca tanzim edilecek tutanakla belgelendirilecektir.

               6- Bu tebliğin yayımını müteakip 247 Seri No’lu ve 339 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.

               III- DİĞER HUSUSLAR :
               6183 sayılı Kanunun 93 üncü maddesinin bir diğer hükmüne göre de, hazırlanan gayrimenkul satış ilanının birer örneği borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulun tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ edilecektir.

               Tebliğ olunur.