Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 16.05.1995 Salı Sayı: 22285 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:386


               Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 1994 yılında; 31/12/1993 tarihi itibariyle 50 milyon lira ve bu miktarı aşan miktarda borcu olup da 1/7/1994 tarihi itibariyle bu borçlarını ödememiş olan borçlular 15/7/1994 - 12/9/1994 tarihleri arasında ilan edilmiştir.

               İlana konu alacaklar; alacaklı amme idaresi, nev’i ve miktar itibariyle, ilanın yapılacağı yer ve zaman, ilana ilişkin diğer usul ve esaslar 8/5/1994 gün ve 21928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 384 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinde düzenlenmiştir.

               Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 1995 yılında yapılacak ilanda 384 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslara aynen uyulması ve aşağıdaki hususların da dikkate alınması uygun görülmüştür.

               İlan edilecek amme alacaklarının asgari miktarı 1995 yılı için Türkiye genelinde 200 milyon lira olarak belirlenmiştir.

               1995 yılında yapılacak ilan kapsamına 31/12/1994 tarihi itibariyle 200 milyon lira ve bu miktarı aşan miktarda borcu olup da 3/7/1995 tarihi itibariyle bu borçlarını ödememiş olan borçlular alınmıştır.

               Ancak, 3/7/1995 tarihine yakın günlerde yapılan ödemelere ilişkin belgelerin vergi dairelerine intikal süresi gözönüne alındığında bu ödemelerin dikkate alınabilmesi ve ödeme yapan borçluların ilan edilmemesi amacıyla ilan 17/7/1995 tarihinde başlayacaktır.

               İlana konu alacak toplamının tespitinde 384 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinin C/1,2,3,4,5 ve 6 numaralı bölümlerinde geçen 1/7/1994 tarihi 3/7/1995, 31/12/1993 tarihi ise 31/12/1994 olarak dikkate alınacaktır.

               Diğer taraftan, 3986 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri, bunlara ait tüzel kişilerin veya bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 1/4/1994 tarihine kadar ödenmemiş olan vergi borçlarının 36 aya eşit taksitlerle ödenmesi esası getirilmiştir. Madde hükmü ile, bu kuruluşların 1/4/1994 tarihine kadar olan borçları 36 ay süreyle tecil edildiğinden bu tarihe kadar olan borçları ilan kapsamına alınmayacak, 1/4/1994 tarihinden 31/12/1994 tarihine kadar geçen süreye ilişkin borçları ilan kapsamında değerlendirilecektir.

               Ayrıca, 27/11/1994 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 15 inci maddesinde yer alan “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte özelleştirme kapsamında bulunan kuruluşlar ile bundan sonra özelleştirme kapsamına alınacak kuruluşların taşınır ve taşınmaz her türlü mal, hak ve alacakları, bu kuruluşlar özelleştirme kapsamında kaldığı sürece haczedilemez. Konulmuş olan hacizler kalkar ve takipler düşer..” hükmü nedeniyle 3/7/1995 tarihi itibariyle özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlar hakkında amme alacağının tahsiline yönelik cebri takibat işlemleri yapılmayacağından bu kuruluşlara ilan listelerinde yer verilmeyecektir.

               1995 yılı için belirlenen miktarların üzerinde borcu olan amme borçlarının ad, soyad ve unvanları 17/7/1995 tarihinde Türkiye genelinde her bir vergi dairesi itibariyle topluca ilan edilecektir.

               İlan edilecek borçlu ilse adı, soyadı, unvanı aynı olan gerçek ya da tüzel kişilerin bulunması halinde bu kişilerin borçludan tefrik edilebilmesi amacıyla bu durumda olan borçluların adı, soyadı, unvanı ile birlikte faaliyet konuları ve adresleri gibi tefrik edici ifadelere ilan listelerinde yer verilecektir.

               Vergi dairelerince hazırlanan ilan listesinin onaylı bir örneği Defterdarlıklarca birleştirilerek ilan tarihini takip eden iki iş günü içinde Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.

               İlan listesi 60 gün süreyle asılı kalacak 14/9/1995 günü mesai saati bitiminde indirilecektir.

               Tebliğ olunur.