Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 22.10.1996 Salı Sayı: 22795 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:397


            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %144 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren %120 olarak belirlenmiştir.

            Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %120 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

            Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da %120 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

            Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilipte tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit miktarlarına; bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da %120 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

            Borcu tecil edilen mükelleflerden tecil şartlarının kabul edildiğine dair (tecilin gerçekleşmesinden hemen sonra) alınacak yazıda; faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek suretiyle hangi oranda tecil faizi ödeneceğine dair gerekli uyarı yapılacaktır.

            Tebliğ olunur.