Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 27.12.1996 Cuma Sayı: 22860 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:398


            Bilindiği gibi 3.9.1996 tarih ve 22746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4179 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna 116 ncı maddesinden sonra gelmek üzere “Erken Ödemede İndirim” başlıklı ek madde eklenmiş, anılan maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 1.10.1996 gün ve 22777 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 396 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği’nde açıklanmıştır.

            Ayrıca bu tebliğde, anılan maddenin verdiği yetkiye istinaden 1.10.1996 tarihinden geçerli olmak üzere 96/8560 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kanuni ödeme süresinden önce amme alacağı için uygulanacak erken ödeme indirimi oranları belirtilmişti.

            Bu defa, amme alacaklarının bir an evvel Hazineye intikalini sağlamak ve mükelleflerin de erken ödeme indiriminden daha fazla yararlanmalarını teşvik etmek amacıyla 21.12.1996 tarih ve 22854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26.11.1996 tarih ve 96/8892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile,

            1- Kanuni ödeme süresinde önce ödenen amme alacağı için uygulanan Erken Ödeme İndirimi oranlarının, vade tarihinden,

            - 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %6

            - 4 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %5,5

            - 7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %5,2

            - 12 aya kadar yapılacak erken ödemelerde aylık %4,5

            olarak uygulanması,

            2- 11.9.1196 tarihli ve 96/8560 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlükten kaldırılması,

            kararlaştırılmıştır. Belirtilen karar 1.1.1997 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

            Buna göre, 1.1.1997 tarihinden itibaren yapılacak ödemeleri kapsamak üzere, aylar itibariyle belirlenen indirim oranlarının bir günlüğü;

                                                                                                                Günlük Oran
            1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde için                      (6:30=) 0.002000
            4 aya kadar yapılacak erken ödemelerde için                      (5,5:30=) 0.001834
            7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde için                      (5,2:30=) 0.001734
            12 aya kadar yapılacak erken ödemelerde için                    (4,5:30=) 0.001500

            olarak hesaplanmıştır. Erken ödeme indirimi uygulaması, belirtilen oranlar ve 396 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda yürütülecektir.

            Diğer taraftan, erken ödeme indiriminin, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alınması sözkonusu değildir.

            Tebliğ olunur.