Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 06.06.1997 Cuma Sayı: 23011 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:399


            Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 107 nci maddesi ile ödeme müddetinin bitim tarihinden itibaren altı ay geçmesine rağmen maddede belirtilen kamu alacaklarını ödemeyen amme borçlularının ad ve unvanlarını ile borç miktarlarının yılda en çok bir defa Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilan edilebileceği hükme bağlanmıştır.

            Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

            - 1997 yılında Türkiye genelinde ilan edilecek amme borçlularının asgari miktarı 2 milyar lira olarak belirlenmiş,

            - İlana konu alacakların; alacaklı amme idaresi, nev’i ve miktar itibariyle tespiti ile ilanın yapılacağı yer ve zaman, ilana ilişkin diğer usul ve esasların belirlenmesinde 384 ve 394 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalara uyulması,

            - 394 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan “... 1.7.1996 tarihi itibariyle özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlar ...” ifadesinin “... 1.7.1997 tarihi itibariyle özelleştirme kapsamına alınmış bulunan kuruluşlar ...” olarak dikkate alınması,

            uygun görülmüştür.

            1997 yılında yapılacak ilan kapsamına 31/12/1996 tarihi itibariyle 2 milyar lira ve bu miktarı aşan miktarda borcu olup da 1/7/1997 tarihi itibariyle bu borçlarını ödememiş olan borçlular alınmıştır.

            Ancak, 1/7/1997 tarihine yakın günlerde yapılan ödemelere ilişkin belgelerin vergi dairelerine intikal süresi gözönüne alındığında bu ödemelerin dikkate alınabilmesi ve ödeme yapan borçluların ilan edilmemesi amacıyla ilan 14/7/1997 tarihinde başlayacaktır.

            1997 yılı için belirlenen miktarın üzerinde borcu olan amme borçlularının ad, soyad ve unvanları 14/7/1997 Pazartesi günü Türkiye genelinde her bir vergi dairesi itibariyle topluca ilan edilecektir.

            İlan edilecek borçlu ile adı, soyadı, unvanı aynı olan gerçek ya da tüzel kişilerin bulunması halinde bu kişilerin borçludan ayırdedilebilmesi amacıyla bu durumda olan borçluların adı, soyadı, unvanı ile birlikte faaliyet konuları ve adresleri gibi ayırdedici ifadelere ilan listelerinde yer verilecektir.

            Vergi dairelerince hazırlanan ilan listesinin onaylı bir örneği Defterdarlıklarca birleştirilerek ilan tarihini takip eden iki iş günü içinde Bakanlığımıza (Gelirler Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.

            İlan listesi 60 gün süreyle asılı kalacak, 11/19/1997 Perşembe günü mesai saati bitiminde indirilecektir.

            Tebliğ olunur.