Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 10.07.1998 Cuma Sayı: 23398 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:  
 
Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:403
 
            Bilindiği gibi, 3946 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, 1/2/1996 tarih ve 22541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 9/1/1996 tarih ve 96/7798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1/2/1996 tarihinden geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %15 nispetinde gecikme zammı uygulanmaktaydı. 

            Ancak, mali piyasalarda geçerli faiz oranlarında meydana gelen azalma dikkate alınarak, anılan maddenin dördüncü fıkrası ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden 9/7/1998 tarih ve 23397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3/7/1998 tarih ve 98/11331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %12 nispetinde gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen karar 9/7/1998 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, 9/7/1998 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 9/7/1998 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına yukarıda belirtilen nispetlerde ve 381 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.

            Tebliğ olunur.