Vergi mevzuatı Tebliğleri  
Resmi Gazete: 13.11.1998 Cuma Sayı: 23522 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:  
 
Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:404
  
            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun1 hükümlerine göre satışa çıkarılacak gayrimenkullerin büyük şehirlerde yayımlanan gazetelerde de ilanı için öngörülen miktar ile yurt dışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren amme alacağı miktarı ile ilgili olarak aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür.

            1. GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
            6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 93 üncü maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 385 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği2 ile biçilen rayiç değeri 2 milyar Türk Lirasını aşan gayrimenkul mal satışlarının İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yayımlanan en az iki gazete ile de ilan edilmesi gerektiği belirtilmişti. 

            Zaman içerisinde gayrimenkullerin değer artışı dikkate alınarak bu rakam 20 milyar Türk Lirasına yükseltilmiştir. 

            Buna göre, biçilen rayiç değeri 20 milyar Türk Lirasının üzerinde olan gayrimenkul malların satışı büyük şehirlerde çıkan en az iki gazete ile de ilan edilecek, yapılacak ilanlarda da 385 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

            2. YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULMASINI GEREKTİREN BORÇ MİKTARI 
            395 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği3 ile 1 milyar Türk Lirası olarak belirlenen yurt dışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren borç miktarı 5 milyar Türk Lirasına yükseltilmiştir.

            Buna göre, Tebliğin yayımından itibaren 5 milyar Türk Lirasının altında borcu bulunan mükellefler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmayacak, diğer taraftan daha önce 5 milyar Türk Lirasının altında borcu olup da haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş bulunanlar derhal tespit edilerek tahditlerinin kaldırılması yönünde emniyet müdürlüklerine bildirimde bulunulacak ve 395 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre hareket edilecektir. 

            Tebliğ olunur.

            (1) 28/07/1953 tarihli ve 8469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
            (2) 11/11/1994 tarihli ve 22108 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 
            (3) 11/06/1996 tarihli ve 22663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.