Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.10.1999 Cumartesi Sayı: 23855 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:407


            Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 576 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin(1) Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; 17/08/1999 tarihinde meydana gelen depremden yoğun olarak etkilenen Kocaeli, Sakarya, Yalova İllerinin merkez ve İlçeleriyle Bolu İlinin Düzce, Gölyaka, Gümüşova, Cumayeri ve Çilimli İlçelerinde mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükellefler ile İstanbul, Eskişehir ve Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunanlardan depremde zarar gören mükelleflerin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; Bakanlığımız vergi daireleri ile malmüdürlüklerine ödenmesi gereken, vade tarihi 1/10/1999 ila 1/11/1999 tarihleri (bu tarihler dahil) arasına rastlayan, her türlü vergi, harç, fon ve paylar ile bunların fer'ileri ve cezalarının ödeme süresi vadelerinin bitim tarihinden itibaren bu yerlerde mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarihin mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 ve 14 üncü maddeleri uyarınca mücbir sebep halinin ortadan kalktığı tarih daha sonra belirlenerek duyurulacaktır.

            Tebliğ olunur.

            (1) 23/9/1999 tarihli ve 23825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.