Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.01.2000 Salı Sayı: 23944 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:408

            Bilindiği gibi, 3946 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişik 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 9/7/1998 tarih ve 23397 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3/7/1998 tarih ve 98/11331 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 9/7/1998 tarihinden geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %12 nispetinde gecikme zammı uygulanmaktaydı.

            Ancak, mali piyasalarda geçerli faiz oranlarında meydana gelen azalma dikkate alınarak, anılan maddenin 4369 sayılı Kanunun 81/B-4 üncü maddesi ile değişik dördüncü fıkrası ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye istinaden 21/1/2000 tarih ve 23940 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 21/1/2000 tarih ve 2000/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %6 nispetinde gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen Karar 21/1/2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, 21/1/2000 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 21/1/2000 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına yukarıda belirtilen nispetlerde ve 381 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.

            Tebliğ olunur.