Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 11.03.2000 Cumartesi Sayı: 23990 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:410
  
            29/1/2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/1/2000 tarihli ve 4502 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununa eklenen Ek Madde 25'de, telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen numara ve hat kullanımı gibi intifa ve kullanım haklarının hiçbir şekilde haczedilemeyeceği,

            Geçici 8 inci maddesiyle de bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce haczedilip, henüz satışı yapılmayan telefon ve diğer her türlü telekomünikasyon hizmetleri için aboneye bırakılan intifa hakları üzerindeki hacizlerin ilgililerce bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde kaldırılmadığı takdirde sözleşmeleri feshedilerek sıradakilere tahsis olunacağı,

            İcradaki satışlarını müteakip bunların bağlı oldukları santral sahasında boşalacak ilk devre ve numara alıcılarına tahsis edileceği, hüküm altına alınmıştır.

            21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun "Haczedilemeyecek mallar" başlıklı 70 inci maddesinin 3986 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle değişik 1 numaralı bendinde, hususi kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen malların haczedilemeyeceği hükmüne yer verilmiştir.

            Belirtilen hükümler çerçevesinde uygulamanın aşağıdaki şekilde sürdürülmesi uygun görülmüştür.

            1- 29/1/2000 tarihinden itibaren telekomünikasyon hizmetleri ile ilgili olarak abone veya kullanıcılara tahsis edilen numara ve hat kullanımı gibi intifa ve kullanım hakları amme alacakları nedeniyle yapılan takipler sırasında haczedilemeyecektir.

            2- Daha evvel haczedilen bu hakların 29/2/2000 tarihi itibariyle paraya çevrilmemiş olması halinde, anılan Kanun gereği hak sahibinin sözleşmesi feshedileceğinden, hacizler hükümsüz hale gelecek ve haklar satılarak paraya çevrilemeyecektir.

            3- Anılan Kanun telekomünikasyon cihazlarının haczine engel teşkil etmediğinden, bu cihazların 6183 sayılı Kanunun menkul malların haczine ilişkin hükümlerine göre haczedilerek paraya çevrilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bununla birlikte, günümüzde bu cihazların borçluların ticari, sınai ve mesleki faaliyetlerinin devamı bakımından arz ettiği önem dikkate alınarak, borçlunun haczedilecek başkaca mallarının bulunmaması ve amme alacağının zamanaşımına uğramak üzere olması gibi zorunlu haller dışında haczi cihetine gidilmemesi gerekmektedir.

            4- Bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren 351 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğinin telefon haczine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

            Tebliğ olunur.