Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 03.02.2001 Cumartesi Sayı: 24307 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:413

            17/08/1999 tarihinde Marmara Bölgesinde meydana gelen depremin mücbir sebep hali kapsamına girmesi nedeniyle bu bölgede bulunan mükelleflerin mücbir sebep hali sayılan süre içine rastlayan beyanname verme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerini ödeme süreleri ile ilgili açıklamalar 277(1) ve 282(2) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile yapılmıştır. Bazı vergilerin ödeme süreleri ise Doğal Afetlerde Yapılacak Yardımların Düzenlenmesi ile Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 576 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin(3) 2 nci maddesine dayanılarak yayımlanan 406(4) ile 407(5) Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğleri ve muhtelif tarihli yazılarla uzatılmıştır.

            282 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1 inci bölümünde; gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyet kayıtları; Sakarya, Bolu ve Düzce İllerinin merkez ve ilçeleri ile Kocaeli İlinin Gölcük, Karamürsel İlçeleri dışında bulunan mükelleflerin 10/1/2000 tarihinde mücbir sebep halinin sona erdiği,

            Sakarya, Bolu ve Düzce İllerinin merkez ve ilçeleri ile Kocaeli İlinin Gölcük, Karamürsel İlçelerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin ise mücbir sebep halinin devam ettiği,

            Mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, 17/8/1999 ila 10/1/2000 tarihleri arasında verilmesi gereken beyannamelerini; 11/1/2000 tarihine (bu tarih dahil) işlemeyen sürenin eklenmesi ile bulunacak beyanname verme süresi içerisinde verecekleri,

            Tebliğin 1/(b) bölümünde mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin, beyanname verme süreleri mücbir sebep halinin devam ettiği süre içinde kalan vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilecek beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergi, fon ve paylarının ödeme sürelerinin daha sonra bir tebliğ ile belirlenerek duyurulacağı,

            Tebliğin 1/(c) bölümünde de 406 ve 407 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğleri ile ödeme süresi uzatılan vergilerden mücbir sebep hali sona eren yerlerde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin ödemeleri gereken vergilerinin ödeme süreleri de tekrar uzatılarak bu vergilerin ödeme sürelerinin daha sonra belirlenerek duyurulacağı açıklanmıştır.

            Mücbir sebep hali sona eren il ve ilçelerde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin 282 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1/b bölümü ile ödeme süresi uzatılan gelir stopaj vergisi, banka sigorta muameleleri vergisi, damga vergisi beyannamesi ile beyan edilen damga vergisi, katma değer vergisi, ek vergi ve bu vergiler ile birlikte ödemeleri gereken diğer vergi, fon ve paylarının, aşağıda belirtilen tarihlerde ödenmesi uygun görülmüştür.
 
VERGİLER
BEYANNAME VERME SÜRESİ SON GÜNÜ (*)
ÖDEME SÜRESİ SON GÜNÜ (*)
DÖNEMİ
NEV’İ
7/1999
Gelir (Stp) Vergisi
14/01/2000
20/05/2001
5-6-7/1999
Gelir (Stp) Vergisi
14/01/2000
20/05/2001
7/1999
KDV
19/01/2000
25/05/2001
7/1999
Ek Vergi
19/01/2000
25/05/2001
7/1999
Damga Vergisi
14/01/2000
20/05/2001
8/1999
Gelir (Stp) Vergisi
30/01/2000
20/06/2001
8/1999
KDV
04/02/2000
25/06/2001
8/1999
Ek Vergi
04/02/2000
25/06/2001
8/1999
BSMV
25/01/2000
15/05/2001
8/1999
Damga Vergisi
30/01/2000
20/06/2001
9/1999
Gelir (Stp) Vergisi
30/01/2000
20/07/2001
9/1999
KDV
04/02/2000
25/07/2001
9/1999
Ek Vergi
04/02/2000
25/07/2001
7-8-9/1999
KDV
04/02/2000
25/07/2001
9/1999
BSMV
25/01/2000
15/06/2001
9/1999
Damga Vergisi
30/01/2000
20/07/2001
10/1999
Gelir (Stp) Vergisi
30/01/2000
20/08/2001
8-9-10/1999
Gelir (Stp) Vergisi
30/01/2000
20/08/2001
10/1999
KDV
04/02/2000
25/08/2001
10/1999
Ek Vergi
04/02/2000
25/08/2001
10/1999
BSMV
25/01/2000
15/07/2001
10/1999
Damga Vergisi
30/01/2000
20/08/2001
11/1999
Gelir (Stp) Vergisi
30/01/2000
20/09/2001
11/1999
KDV
04/02/2000
25/09/2001
11/1999
Ek Vergi
04/02/2000
25/09/2001
11/1999
BSMV
25/01/2000
15/08/2001
11/1999
Damga Vergisi
30/01/2000
20/09/2001
12/1999
Gelir (Stp) Vergisi
30/01/2000
20/10/2001
12/1999
KDV
04/02/2000
25/10/2001
12/1999
Ek Vergi
04/02/2000
25/10/2001
10-11-12/1999
KDV
04/02/2000
25/10/2001
12/1999
BSMV
25/01/2000
15/09/2001
12/1999
Damga Vergisi
30/01/2000
20/10/2001

            Diğer taraftan, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihten sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak kanuni sürelerinde tahakkuk eden ve muhtelif tarihli yazılarımızla ödeme süresi uzatılan gelir stopaj vergisi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken diğer vergi ve payların da aşağıda belirtilen tarihlerde ödenmesi uygun görülmüştür.

 
VADE TARİHİ
VERGİLERİN NEV'İ
ÖDEME SÜRESİ SON GÜNÜ
20/02/2000
Gelir (Stp) Vergisi
20/11/2001
20/03/2000
Gelir (Stp) Vergisi
20/12/2001
20/04/2000
Gelir (Stp) Vergisi
20/01/2002
            Bu Tebliğ ile belirlenen ödeme sürelerinin son günü sözkonusu amme alacaklarının vade tarihi olduğundan, bu tarihte ödeme yapılmaması halinde süresinde ödenmeyen amme alacağına 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre gecikme zammı tatbik edilecektir.

            Tebliğ olunur.

            (1) 1/9/1999 tarihli ve 23803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (2) 21/12/1999 tarihli ve 23913 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (3) 23/9/1999 tarihli ve 23825 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (4) 24/9/1999 tarihli ve 23826 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (5) 23/10/1999 tarihli ve 23855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (*) Beyanname verme ya da ödeme süresinin son günü, resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili takip eden ilk iş gününün mesai saati bitiminde sona ermektedir.