Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.08.2001 Salı Sayı: 24486 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:418

            Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun(1) 48 inci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden yayımlanan 414 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği(2) ile 31.12.2000 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde anılan Tebliğin yayımı tarihine kadar borcunu ödeyememiş olan mükelleflerin; Devlete ait olup Bakanlığımız vergi dairelerince tahsil edilen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(3) kapsamındaki her türlü vergi, resim, harç, vergi cezası ve gecikme faizi ile borç asıllarına uygulanan gecikme zammından olan borçları, talep edilmesi halinde Tebliğ ile belirlenen şartlarla tecil ve taksitlendirmeye tabi tutulmuştur.

            417 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği(4) ile de 17/8/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, Kocaeli İllerinin merkez ve İlçelerinde mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükellefler ile İstanbul, Eskişehir, Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden varlıklarının en az %10'unu deprem nedeniyle kaybedenlerin 414 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinden yararlanmak için 15 Ağustos 2001 günü mesai saati bitimine kadar müracaat etmeleri,

            Bu mükelleflerin;

            - Deprem tarihlerinden önce vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borçlarını,

            - Deprem tarihlerinden sonra tahakkuk eden, 31/12/2000 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde anılan Tebliğin yayımı tarihine kadar ödenmemiş bulunan ve ödeme süresi uzatılmamış olan vergi borçlarını, ilk taksit Ağustos 2001 ayından başlamak üzere 17 ayda ve 17 eşit taksitte ödemeleri, yönünde düzenleme yapılmıştır.

            Bununla birlikte, depremin yoğun olarak etkilediği bu yerlerdeki sosyal ve ekonomik koşullar yeniden değerlendirilmiş bu mükelleflerin 414 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğinden yararlanmak için başvuru süresi 15 Ekim 2001 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.

            Bu düzenlemeye paralel olarak da bu mükelleflerin yukarıda belirtilen borçlarını ilk taksit Ekim 2001 ayından başlamak üzere 15 ayda 15 eşit taksitte ödemeleri uygun görülmüştür.

            Tebliğ olunur.

            (1) 28/7/1953 gün ve 8469 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (2) 6/2/2001 gün ve 24310 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (3) 10/01/1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (4) 24/05/2001 gün ve 24411 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.