Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 01.03.2002 Cuma Sayı: 24682 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:424

  

             6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun(1) hükümlerine göre satışa çıkarılacak gayrimenkullerin büyük şehirlerde yayınlanan gazetelerde de ilanı için öngörülen miktar ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren amme alacağı miktarı ile ilgili olarak aşağıdaki değişikliklerin yapılması uygun görülmüştür.

             1. GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI:

             6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 93 ncü maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden 404 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği(2) ile biçilen rayiç değeri 20 milyar Türk Lirasını aşan gayrimenkul mal satışlarının İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yayınlanan en az iki gazete ile de ilan edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

             Zaman içerisinde gayrimenkullerin değer artışı dikkate alınarak bu rakam 50 milyar Türk Lirasına yükseltilmiştir.

             Buna göre, biçilen rayiç değeri 50 milyar Türk Lirasının üzerinde olan gayrimenkul malların satışı büyük şehirlerde çıkan en az iki gazete ile de ilan edilecek, yapılacak ilanlarda da 385 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğinde(3) yer alan esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

 

             2. YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULMASINI GEREKTİREN BORÇ MİKTARI:

             404 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği ile 5 milyar Türk Lirası olarak belirlenen yurt dışına çıkış yasağı konulmasını gerektiren borç miktarı 15 milyar Türk Lirasına yükseltilmiştir.

             Buna göre, Tebliğin yayımından itibaren 15 milyar Türk Lirasının altında borcu bulunan mükellefler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmayacak, diğer taraftan daha önce 15 milyar Türk Lirasının altında borcu olup da haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmuş bulunanlar derhal tespit edilerek tahditlerinin kaldırılması yönünde emniyet müdürlüklerine bildirimde bulunulacak ve 395 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliği'nde(4) yapılan açıklamalara göre hareket edilecektir.

             Tebliğ olunur.

             ---------------------------------------------------------------------
              (1) 28/07/1953 tarihli ve 8496 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
              (2) 13/11/1998 tarihli ve 23522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
              (3) 11/11/1994 tarihli ve 22108 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
              (4) 11/06/1996 tarihli ve 22663 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.