Vergi mevzuatı Tebliğleri

 

Resmi Gazete: 07.08.2004 Cumartesi Sayı: 25546 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:432


              5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) geçici 6 ncı maddesi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin vergi borçlarının 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca taksitlendirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

I – KANUN HÜKMÜ

 

Söz konusu Kanun hükmü aşağıda yer almaktadır.

 

Geçici Madde 6.-

31.12.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara uygulanmak üzere, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin; Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenmesi gereken ve 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile 16.08.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zamlarından 30.06.2004 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş olanlar teminat hariç 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde müracaat tarihinden itibaren 5 yılı aşmamak üzere ve uygulanmakta olan tecil faizi oranının 1/6’sı dikkate alınmak suretiyle tecil edilebilir.

 

Bu madde kapsamındaki alacakların bu maddenin yürürlük tarihinden önce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için mükellefler, talep etmeleri halinde bu madde hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Kalan taksit tutarlarına verilecek sürenin hesabında ilk tecil tarihi dikkate alınır.”

 

II- UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

A- KAPSAM

 

1-Madde Hükmünden Yararlanabilecek Mükellefler

5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile yapılan düzenlemeden Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri yararlanabilecektir.

Spor kulüplerinin dernek ya da şirket şeklinde örgütlenmiş olması madde hükmünden yararlanmalarına engel teşkil etmemektedir.

 

2-Alacaklı Amme İdaresi

 

5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile yapılan düzenleme, Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine ödenmesi gereken alacakları kapsadığından, bu madde hükmü çerçevesinde diğer alacaklı amme idarelerinin tecil yapmaları mümkün değildir.

 

3- Alacağın Türü ve Vadesi

 

5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi çerçevesinde yapılan müracaatlar üzerine tecil edilebilecek alacaklar, 30.06.2004 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) vadesi geldiği halde anılan maddenin yürürlüğe girdiği 31.07.2004 tarihine kadar ödenmemiş olan ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları ile 4306 sayılı Kanuna göre alınan eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zamlarıdır.

 

Madde hükmüne göre yapılacak tecillerde, amme alacaklarının türü açısından ayırım yapılmayacaktır.

 

B- UYGULAMA ESASLARI

 

5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin uygulamasına ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır.

 

1- Başvuru Süresi ve Şekli

 

5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 31.12.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara uygulanabileceğinden, madde hükmünden yararlanmak isteyen spor kulüplerinin bağlı bulundukları vergi dairelerine bu tarihe kadar yazılı olarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları zorunludur.

 

Aynı il veya farklı illerde birden fazla vergi dairesine olan borçları için madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin her bir vergi dairesine ayrı ayrı yazılı başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme taleplerinde aranılan şartlar, 5228 sayılı Kanuna göre yapılacak taleplerde de aranılacağından, yazılı başvuruların eksiksiz doldurulan “Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu” ile birlikte yapılması zorunludur.

 

Anılan madde hükmünden, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü teşkilatınca tescil edilmiş spor kulüpleri yararlanacağından, mükelleflerin, başvuru sırasında anılan Genel Müdürlük teşkilatınca tescil edilmiş spor kulübü olduklarını belirten belgeyi de ibraz etmeleri gerekmektedir.

 

Madde hükmünden yararlanmak isteyen spor kulüpleri, kapsama giren toplam borçları için talepte bulunabilecekleri gibi sadece istedikleri dönem ve vergi türleri açısından da talepte bulunabileceklerdir. Ancak, tecil taleplerinin alacak aslı ile birlikte fer’ilerini de içermesi şartı aranılacaktır.

 

2- Tecil Süresi, Teminat ve Tecil Faizi Oranı

 

5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde, madde kapsamına alınan borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde aranılan şartlar çerçevesinde tecil edilebileceği belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmünden farklı olarak, geçiçi 6 ncı madde çerçevesinde yapılacak tecillerde;

 

- Tecil süresi, müracaat tarihinden itibaren azami 5 yıl olarak uygulanabilecek,

- Teminat aranılmayacak,

- Taksitlerle birlikte tahsili gereken tecil faizi oranı, uygulanmakta olan faiz oranının 1/6’sı olarak dikkate alınacaktır.

 

429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği(2) ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre yapılacak tecillere uygulanmak üzere 12.11.2003 tarihinden geçerli olmak üzere tecil faizi oranı yıllık %36 olarak belirlendiğinden, tecil faizi oranında değişiklik yapılmadığı sürece 5228 sayılı Kanunun geçiçi 6 ncı maddesi çerçevesinde yapılacak tecillerde uygulanacak yıllık tecil faizi oranı (%36/6=) %6 olacaktır.

 

3- Borç Tutarının Tespiti

 

5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesine göre tecil talebinde bulunan spor kulüplerinin, tecilini talep ettikleri borç asıllarına, vade tarihinden tecil talep tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme zammı hesaplanacaktır.

 

Tecil talebinin kabul edilmesi halinde ise borca, tecil talep tarihinden (bu tarih dahil), ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için tecil faizi (yıllık %6) uygulanacak ve taksitlerle birlikte tahsil edilecektir. Tecil faizi, ödenecek taksit tutarları esas alınarak, 372 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde(3) açıklanan esaslar çerçevesinde hesaplanacaktır.

 

a-5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce tecil edilip de tecil şartlarına uygun ödenmekte olan alacaklar

 

5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 31.07.2004 tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacakları ile ilgili olarak bu madde hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin, kalan taksit tutarlarının bu madde kapsamında tecilini talep etmeleri gerekmektedir.

 

5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında yaptıkları tecil talebi kabul edilen mükelleflerin, daha önce tecil şartlarına uygun olarak ödedikleri taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılacak, kalan borçları için verilecek tecil süresinin hesabında ilk tecil tarihi dikkate alınacaktır.

 

Bu şekilde tecil edilen amme alacaklarının, 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 31.07.2004 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için geçerli olan oranda, bu tarihten itibaren de uygulanmakta olan tecil faizi oranının 1/6’sı (yıllık %6) oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği 31.07.2004 tarihinden önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacakları ile ilgili olarak bu madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunmayan mükelleflerin, kalan taksit tutarlarına, 31.07.2004 tarihine kadar geçen süreler için geçerli olan oranda, bu tarihten itibaren de uygulanmakta olan tecil faizinin 1/6’ sı oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

b- 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tecil talepleri

 

5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuruda bulunulduğu halde bu tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış olan tecil taleplerine istinaden tecil edilecek olan amme alacaklarına; tecil talep tarihinden, anılan maddenin yürürlüğe girdiği 31.07.2004 tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranda (12.11.2003 tarihinden itibaren yıllık %36), bu tarihten itibaren de uygulanmakta olan tecil faizi oranının 1/6’sı (yıllık %6) oranında tecil faizi uygulanacaktır.

 

Bu durumda olan mükelleflerden, mevcut talepleri için 5228 sayılı Kanun hükümlerine göre ayrıca tecil talebi aranılmayacaktır. Ancak, mevcut tecil talepleri tüm borçlarına ilişkin olmayan mükelleflerin, talepte bulunmadıkları diğer borçları için de bu madde kapsamında tecil talep etmeleri mümkün bulunmaktadır.

 

C- VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

 

1- 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan spor kulüplerinden, Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formunun yanı sıra Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş spor kulübü olduklarını gösteren belge aranılacaktır.

 

2- 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan spor kulüplerinin tecil talepleri, amme alacağının tutarına bakılmaksızın Bakanlığımız tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Bu nedenle vergi dairelerince alınan başvurular madde kapsamına giren alacağın türü, vadesi, aslı ile alacak asıllarına tecil talep tarihine kadar hesaplanacak gecikme zamlarını ayrı ayrı gösteren bir liste ile birlikte mükellefin Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu da eklenmek suretiyle derhal Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.

 

3- 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında tecil edilen borçlar için mükelleflere gönderilecek yazıda, teminat konusunda bir talep bulunmayacak, tecil edilen borçların tecil şartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.

 

III- DİĞER HUSUSLAR

 

1- 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ancak, anılan Kanuna göre hesaplanan borçlarını Kanunda öngörülen sürede ödememiş olan spor kulüplerinin, 5228 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin iki ve üçüncü fıkraları çerçevesinde borçlarını Eylül/2004 ayı sonuna kadar ödeme imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle, Eylül/2004 ayı sonuna kadar, 4811 sayılı Kanun kapsamında ödeme süresi uzatılan borçları için 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında tecil talebinde bulunan mükelleflerin bu talepleri kabul edilmeyecektir.

 

2- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin dördüncü fıkrasında “Teminat, asli ve fer’i amme alacaklarını karşılayacak miktarda olur. Haciz yapılmışsa mahcuz mal değeri tutarınca teminat yerine geçer.” hükmü yer almaktadır. 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinde ise madde kapsamında yapılacak tecillerde teminat aranılmayacağı hükmü bulunmaktadır. Bu durumda, geçici 6 ncı madde hükmüne göre teminatsız tecil edilen amme alacakları ile ilgili olarak tecil tarihinden önce tatbik edilmiş olan hacizlerin kaldırılması gerektiği tabiidir.

 

3- 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinden yararlanma imkanı bulunan spor kulüplerinin, vadesi 01.07.2004 ve bu tarihten sonra olan borçları için yapacakları tecil talepleri, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Tebliğ olunur.

 

(1) 31.07.2004 gün ve 25539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 12.11.2003 gün ve 25287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(3) 22.07.1988 gün ve 19880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.