Vergi mevzuatı Tebliğleri

 

Resmi Gazete: 20.05.2005 Cuma Sayı: 25820 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Tahsilat Genel Tebliği
Seri No:435

27/4/2005 gün ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile Mülga 8/7/1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun ve ilgili Bakanlar Kurulu kararları uyarınca dağıtılan tohumlukların karşılığı olarak kullandırılan ancak süresinde tahsil edilemeyen ve Hazine alacağına dönüşen (haksız alındığı tespit edilenler hariç) ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine takip ve tahsil edilmek üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce intikal ettirilmiş bulunan kredi alacaklarının tahsiline yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

I-KANUN HÜKMÜ

Söz konusu Kanun hükmü aşağıda yer almaktadır.

“Geçici Madde 9.- Mülga 8.7.1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun ve ilgili Bakanlar Kurulu kararları uyarınca dağıtılan tohumlukların karşılığı olarak kullandırılan ancak süresinde tahsil edilemeyen ve Hazine alacağına dönüşen (haksız alındığı tespit edilenler hariç) ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine takip ve tahsil edilmek üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce intikal ettirilmiş bulunan kredi alacaklarından, (6.6.2003 tarihli ve 4876 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına girenler hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın başından itibaren üç ay içerisinde başvurulması koşuluyla vadesinde ödenmeyen alacak asılları ile bu alacaklara ilişkin faiz ve gecikme zammı yerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık olarak T.C. Ziraat Bankasınca tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi ile üretim fiyat endeksinin aylık oranlarından düşük olanı esas alınarak (5254 sayılı Kanun uyarınca yıllık faiz uygulanan alacaklarda bu faiz oranı esas alınarak)  hesaplanacak  tutarın,  ilk  taksit  2005 yılı Ekim ayında, ikinci taksit 2006 yılı Ekim ayında, üçüncü taksit 2007 yılı Ekim ayında olmak üzere üç yılda üç eşit taksitte ödenmesi, dava açılmaması ve açılan davalardan vazgeçilmesi şartıyla, bu alacaklara uygulanan gecikme zamları ile diğer fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Madde kapsamına giren alacakların maddenin yürürlük tarihinden önce kısmen ödenmiş olması halinde, ödenmeyen kısım için bu hükümden yararlanılır ve ödenen kısımlar red ve iade edilmez. Madde hükmüne göre ödenen alacaklara, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gecikme zammı tatbik edilmez. Ancak süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksit ödeme süresi sonuna kadar, ödenmeyen veya eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise bu tutarın son taksidi izleyen ayın sonuna kadar, ödenmeyen kısım ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca uygulanan tecil faizi oranının yarısı oranında her ay için ayrı ayrı hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla, bu madde hükmünden yararlanırlar. Madde kapsamına giren alacakların maddede öngörülen süre ve şekilde tamamen ödenmemesi halinde, ödenen tutar kadar bu madde hükmünden yararlanılır.

Birinci fıkra kapsamında yapılandırmaya esas alınan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar peşin ödenmesi halinde, ödenecek borç miktarı üzerinden % 30 oranında indirim yapılır.

Bu madde kapsamında yapılan tahsilattan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredilere ilişkin olanlar, T.C. Ziraat Bankası aracılığı ile anılan Fonun gider hesabına aktarılır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin başvuru süresini, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, ilk taksit ödeme süresini ise iki aya kadar uzatmaya, diğer usûl ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

II-KAPSAM

Bu Kanun kapsamına;

1- Mülga 8/7/1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında kullandırılan ve Hazine alacağına dönüşen tohumluk kredileri,

2- 9/9/1997 tarihli ve 97/9975 sayılı ve 27/5/1998 tarihli ve 98/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında  kullandırılan ve 7/3/2002 tarihli ve 2002/3893 sayılı ve 9/8/2004 tarihli ve 2004/7682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Hazine alacağına dönüşen tohumluk kredileri,

3- 23/7/1999 tarihli ve 99/13172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklarından üreticilere kullandırılan tohumluk kredileri,

nedeniyle doğan ve bu maddenin yürürlük tarihinden (27/4/2005) önce 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Bakanlığımız vergi dairelerince takip ve tahsil edilmek üzere devralınan alacaklar girmektedir.

Anılan maddede söz konusu tohumluk kredilerini haksız aldığı tespit edilen borçlulardan aranılan alacaklar ile 6/6/2003 tarihli ve 4876 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamına giren alacaklar kapsam dışında bırakıldığından bu borçların madde hükmüne göre ödenmesi mümkün değildir.

III-BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ

5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile bu madde hükmünden yararlanmak için başvuru süresi, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın başından itibaren üç ay olarak belirlenmiştir.

Buna göre madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, 1 Ağustos 2005 tarihi mesai saati bitimine kadar bağlı oldukları vergi dairesine ekteki (EK:1) örneğe uygun dilekçe ile yazılı başvuruda bulunmaları zorunludur.

Yazılı başvurular; bizzat yapılabileceği gibi taahhütlü posta veya APS yoluyla da yapılabilecektir. Başvuruların taahhütlü posta veya APS yoluyla yapılması halinde postaya verildiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Madde hükmünden yararlanmak isteyen ve farklı tarihlerde aldıkları krediler nedeniyle farklı vadelerde ödemeleri gereken borcu olan borçlular, toplam borçları için madde hükmünden yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri kredilerden kaynaklanan amme borcu için de madde hükmünden yararlanabileceklerdir.

Madde hükmünden amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan mirasçılar, kefiller ve kanuni temsilciler de sorumlu oldukları tutar dikkate alınarak yararlanabileceklerdir.

Madde hükmünden yararlanılmasının şartlarından biri de dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi olduğundan, madde hükmünden yararlanmak üzere başvuran borçluların, açmış oldukları davalardan da vazgeçmeleri zorunludur.

IV- ALACAK TUTARININ TESPİTİ

1- Mülga 8/7/1948 tarihli ve 5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında kullandırılan ve Hazine alacağına dönüşen tohumluk kredileri

Bilindiği gibi, mülga 5254 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, “Tohumluk kredisi borçlarını vadesinde ödemeyenlerin borçları Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca kendi usullerine göre bir yıl müddetle takip ve tahsil olunur. Bir yıl içinde ödenmeyen alacaklar gecikme zammı yerine vade tarihinden itibaren yalnız %6 faize tabi tutulmak kaydı ile 6183 sayılı Kanun hükümleri dahilinde takip ve tahsil edilmek üzere Maliye’ye devrolunur.” hükmü yer almaktaydı.

Anılan Kanun hükümlerine göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nce üreticilere tohumluk kredisi kullandırılmıştır.

20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (b) bendi ile “5254 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında ödenmeyen alacaklarla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketince Maliye Bakanlığına devredilen senet bedellerinin takip ve tahsiline anılan Bakanlıkça 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dahilinde devam olunur. 2000 yılına ilişkin olarak tohumluk borçlarını vadesinde ödemeyenlerin borçları da Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dahilinde takip ve tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığına devrolunur.” hükmüne yer verilmiş ve aynı Kanun ile 5254 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu hükümler gereğince 27/4/2005 tarihinden önce takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine aktarılan kredi borçlarının, vade tarihlerinden tahsil tarihine kadar geçen süre için yıllık %6 oranında faiz uygulanarak takip ve tahsili gerekmektedir.

5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile 5254 sayılı Kanun uyarınca yıllık faiz uygulanan alacaklarda bu faiz oranı (%6) esas alınarak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak tutarın maddede öngörülen esaslar çerçevesinde ödenmesi gerektiği hükme bağlandığından, bu alacaklara vade tarihinden 27/4/2005 tarihine kadar geçen süre için yıllık %6 oranında basit faiz formülü ile faiz hesaplanacak ve alacak aslı ile toplanmak suretiyle madde hükmüne göre ödenecek tutar tespit edilecektir.

Madde ile ödenecek tutarın 3 yılda ve 3 eşit taksitte ödenmesi öngörüldüğünden, bulunan tutar 3’e bölünerek her bir taksit tutarı hesaplanacaktır.

Madde hükmüne göre ödenmesi gereken alacak aslı ile faiz tutarı toplamının maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu alacaklara ayrıca bir faiz veya gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Madde kapsamına giren alacakların maddenin yürürlük tarihinden önce kısmen ödenmiş olması halinde, ödenmeyen kısım için bu hükümden yararlanılması mümkün olup bu takdirde de madde hükmüne göre ödenecek tutar yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilecektir. Ancak, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen yapılan ödemeler red ve iade edilmeyecektir.

5254 sayılı Kanun kapsamında yıllık %6 oranında faize tabi tohumluk kredisi borçlarının asıllarının 27/4/2005 tarihinden önce tamamen ödenmiş olması ve alacağın faizden ibaret bulunması halinde bu tutar da madde hükmüne göre ödenebilecektir.

2- 9/9/1997 tarihli ve 97/9975 sayılı ve 27/5/1998 tarihli ve 98/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında  kullandırılan ve 7/3/2002 tarihli ve 2002/3893 sayılı ve 9/8/2004 tarihli ve 2004/7682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Hazine alacağına dönüşen tohumluk kredileri

Bilindiği üzere, 97/9975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde “Çiftçilerin tohumluk borçları, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 30/9/1998 tarihine kadar faizsiz olarak ödenir. Ancak, bu tarihe kadar borcunu ödemeyen çiftçilerden, bu tarihten tahsil tarihine kadar geçen süre için aylık faiz tahakkuk ettirilerek, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde tahsil edilir. Tahsil edilen meblağ, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce en geç bir ay içerisinde, aldığı krediye mahsuben T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılır.” hükmü,

98/11130 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde “Çiftçiler, tohumluk borçlarını, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne 30/9/1999 tarihine kadar faizsiz öder. Ancak, bu tarihe kadar borcunu ödemeyen çiftçilerden bu tarihten tahsil tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde aylık faiz tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Tahsil edilen meblağ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, en geç bir ay içerisinde aldığı krediye mahsuben T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılır.” hükmü,

yer almaktadır.

Bu hükümler gereğince, çiftçilere ödenen tohumluk kredileri önce T.C. Ziraat Bankası A.Ş. kaynaklarından kullandırılmış, daha sonra Hazine tarafından kredi tutarları anılan Bankaya ödenerek alacaklar Hazine alacağına dönüştürülmüştür.

2002/3893 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 6 ncı maddesi ile T.C. Ziraat Bankası Anonim Şirketi, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketinin görev zararı alacaklarının tasfiye edilmesi hakkındaki 18/4/2001 tarihli 2001/2312 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinin son fıkrası “5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca dağıtılacak tohumlukların karşılığı olarak bu Karara ekli listelerde yer alan kararlar uyarınca kullandırılan ancak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün üreticiden tahsil edemediği kredi alacakları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri dahilinde tahsil edilmek üzere Maliye Bakanlığı’na devredilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

2004/7682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile de yukarıda belirtilen Kararnameler kapsamında ödenen ve Hazine alacağına dönüşen kredilerden anılan Bankaya ödenmesi gereken bakiye borç tutarı da Hazine alacağına dönüştürülmüştür.

Söz konusu hükümler gereğince, 27/4/2005 tarihinden önce takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine aktarılan kredi borçlarının, vade tarihlerinden tahsil tarihlerine kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında aylık faiz uygulanarak takip ve tahsili gerekmekte olup, bu Kararnameler nedeniyle doğan kredi borçları da 5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi kapsamında ödenebilecektir.

5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine intikal ettirilmiş bulunan alacak asılları ile bu alacaklara ilişkin faiz ve gecikme zammı yerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nce tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi ile üretim fiyat endeksinin aylık oranlarından düşük olanı esas alınarak hesaplanacak tutarın, maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara uygulanan gecikme zamları ile diğer fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlandığından, yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında kullandırılan kredi alacakları da borçluların başvurusu üzerine madde hükmüne göre yapılandırılacaktır.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nce tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı ile Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi ve üretim fiyat endeksinin tespit edilen aylık oranlarından ilgili aylar itibarıyla düşük olanı esas alınarak, anılan madde kapsamındaki borçların vade tarihleri de dikkate alınmak suretiyle Eylül/1998 ayından 5335 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen aylar itibarıyla madde hükmüne göre uygulanması gereken oranlar ekli Tabloda (EK:2) gösterilmiştir.

EK:2 No’lu Tabloda yer alan aylık oranlar esas alınarak faiz ve gecikme zammı yerine ödenecek fer’i alacak tutarı tespit edilecektir. Bu Tebliğde, EK:2 No’lu Tabloda yer alan aylık oranlar “5335 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz oranı”, bu oranlar esas alınarak hesaplanacak fer’i alacak tutarı ise “5335 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz tutarı” olarak adlandırılmıştır.

Madde hükmüne göre ilgili mevzuatta öngörülen faiz veya gecikme zammı yerine 5335 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz alınacağından, bu tutarın hesaplanmasında ilgili mevzuatta öngörülen hesaplama metodu ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık faiz veya gecikme zammı yerine 5335 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz oranları kullanılacaktır.

Vade tarihlerinin ayın son günlerine rastladığı hallerde (30 eylül gibi) 381 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde, gecikme zammı oranında hesaplanan faiz tutarı yerine, alacağın vade tarihinin rastladığı aya (eylül ayı) ait faiz oranından başlamak suretiyle 5335 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz tutarı hesaplanacaktır.

ÖRNEK: 1- 97/9975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kullandırılan ve 30/9/1998 tarihinde ödenmemesi nedeniyle tahsil edilmek üzere vergi dairesine intikal ettirilen kredi tutarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak toplam faiz oranı %593,6’dır. Bu oran yerine 5335 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz oranı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

(6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplandığından, 1/4/2005 ila 27/4/2005 tarihlerine rastlayan süreye 5335 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz oranı da günlük olarak hesaplanacaktır.)

5335 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz oranı, vade tarihinden               31 Mart 2005 tarihine kadar geçen süre için ekli tabloda yer alan aylık oranlar dikkate alınarak, %133,12 olarak hesaplanacaktır. Nisan/2005 ayı için aylık faiz oranı % 0,79 olup bir günlük faiz oranı ise (0,79/30=) %0,026 olarak bulunacaktır. 5335 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 5335 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen faiz tutarı hesaplanacağından, 27/4/2005 tarihi hariç olmak üzere Nisan/2005 ayında geçen 26 günlük süreye uygulanacak oran (0,026x26=) %0,68 olacaktır. Bu durumda, toplam faiz oranı (%133,12 + %0,68=) %133,8 olarak tespit edilecektir.

         Örnek olaydaki faiz oranları dönemler itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

30.09.1998 - 31.12.1998 tarihleri arasındaki süre için uygulanacak oran

% 15,32

01.01.1999 - 31.12.1999 tarihleri arasındaki süre için uygulanacak oran

% 26,63

01.01.2000 - 31.12.2000 tarihleri arasındaki süre için uygulanacak oran

% 23,42

01.01.2001 - 31.12.2001 tarihleri arasındaki süre için uygulanacak oran

% 42,36

01.01.2002 - 31.12.2002 tarihleri arasındaki süre için uygulanacak oran

% 24,31

01.01.2003 - 31.12.2003 tarihleri arasındaki süre için uygulanacak oran

% 14,48

01.01.2004 - 31.12.2004 tarihleri arasındaki süre için uygulanacak oran

% (-)14,52

01.01.2005 - 31.03.2005 tarihleri arasındaki süre için uygulanacak oran

% 1,12

01.04.2005 - 26.04.2005 tarihleri arasındaki süre için uygulanacak oran

% 0,68

TOPLAM FAİZ ORANI

% 133,8

 

5335 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen toplam faiz oranı ile alacak aslı çarpılmak suretiyle anılan Kararnameler gereğince ödenmesi gereken faiz yerine 5335 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken faiz tutarı hesaplanacaktır.

Bu faiz tutarı, alacak aslı ile toplanarak madde hükmüne göre ödenecek toplam tutar bulunacaktır.

Madde ile ödenecek tutarın 3 yılda ve 3 eşit taksitte ödenmesi öngörüldüğünden, bulunan tutar 3’e bölünerek her bir taksit tutarı tespit edilecektir.

Madde hükmüne göre ödenmesi gereken alacak aslı ile faiz tutarı toplamının, maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara gecikme zammı oranında uygulanan faizin tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenmesi gereken alacak aslı ile faiz tutarı toplamının maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla borca ayrıca bir faiz veya gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Madde kapsamına giren alacakların maddenin yürürlük tarihinden önce kısmen ödenmiş olması halinde, ödenmeyen kısım için bu hükümden yararlanılması mümkün olup bu takdirde de madde hükmüne göre ödenecek tutar yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilecektir. Ancak, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen yapılan ödemeler red ve iade edilmeyecektir.

3- 23/7/1999 tarihli ve 99/13172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklarından üreticilere kullandırılan tohumluk kredileri

Bilindiği üzere, 99/13172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde “Çiftçiler tohumluk borçlarını T.C. Ziraat Bankası’na 30/9/2000 tarihine kadar faizsiz olarak öder. Ancak bu tarihe kadar borcunu ödemeyen çiftçilerden, bu tarihten tahsil tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un belirlediği gecikme zammı oranında aylık faiz tahakkuk ettirilerek tahsilat yapılır.” hükmü yer almaktadır. Anılan Kararname kapsamında verilen tohumluk kredileri Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklarından ödenmiştir.

Söz konusu hüküm gereğince 27/4/2005 tarihinden önce takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine aktarılan kredi borçlarının, vade tarihlerinden tahsil tarihlerine kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı oranında aylık faiz uygulanarak takip ve tahsili gerekmektedir.

5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine intikal ettirilmiş bulunan alacak asılları ile bu alacaklara ilişkin faiz ve gecikme zammı yerine, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nce tarımsal kredilere uygulanan getiri oranı veya Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen tarım sektörüne ilişkin toptan eşya fiyat endeksi ile üretim fiyat endeksinin aylık oranlarından düşük olanı esas alınarak hesaplanacak tutarın, maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara uygulanan gecikme zamları ile diğer fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği hükme bağlandığından, 99/13172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kullandırılan kredi alacakları da madde hükmüne göre yapılandırılarak ödenebilecektir.

Bu durumda, 99/13172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında  kullandırılan ve Hazine alacağına dönüşen kredi alacakları da bu Tebliğin IV-2 bölümünde açıklanan esaslar çerçevesinde hesaplanarak madde hükmüne göre ödenecek tutar tespit edilecektir.

5335 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen toplam faiz oranı ile alacak aslı çarpılmak suretiyle anılan Kararname hükümlerine göre ödenmesi gereken faiz yerine, 5335 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken faiz tutarı hesaplanacaktır.

Bu faiz tutarı, alacak aslı ile toplanarak madde hükmüne göre ödenecek toplam tutar bulunacaktır.

Madde ile ödenecek tutarın 3 yılda ve 3 eşit taksitte ödenmesi öngörüldüğünden, bulunan tutar 3’e bölünerek her bir taksit tutarı tespit edilecektir.

Madde hükmüne göre ödenmesi gereken alacak aslı ile faiz toplamının maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara uygulanan gecikme zammı oranındaki faizin tahsilinden vazgeçilecektir. Ödenmesi gereken alacak aslı ile faiz toplamının maddede öngörülen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla borca ayrıca bir faiz veya gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Madde kapsamına giren alacakların maddenin yürürlük tarihinden önce kısmen ödenmiş olması halinde, ödenmeyen kısım için bu hükümden yararlanılması mümkün olup, bu takdirde de madde hükmüne göre ödenecek tutar yukarıda açıklandığı şekilde tespit edilecektir. Ancak, anılan Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen yapılan ödemeler red ve iade edilmeyecektir.

V- ÖDEME

1- ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ

5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi ile madde hükmünden yararlanmak üzere başvuran borçluların madde hükmüne göre hesaplanan borç tutarını, ilk  taksit  2005 yılı Ekim ayında, ikinci taksit 2006 yılı Ekim ayında, üçüncü taksit 2007 yılı Ekim ayında olmak üzere üç yılda ve üç eşit taksitte ödemeleri gerektiği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesine göre ödenecek taksitlerin vadeleri;

Birinci taksit     : 31 Ekim 2005,

İkinci taksit       : 31 Ekim 2006,

Üçüncü taksit    : 31 Ekim 2007,

tarihleridir.

2- PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ

5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “Birinci fıkra kapsamında yapılandırmaya esas alınan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar peşin ödenmesi halinde, ödenecek borç miktarı üzerinden % 30 oranında indirim yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve borçları yeniden yapılandırılan borçluların madde hükmüne göre ödeyecekleri tutarın tamamını   31 Ekim 2005 tarihi mesai saati bitimine kadar ödemeleri halinde ödenecek borç tutar üzerinden %30 oranında indirim yapılacak ve ödenecek tutar bu oranda eksik tahsil edilecektir.

3-SÜRESİNDE ÖDENMEYEN TAKSİTLER

5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde, “Madde hükmüne göre ödenen alacaklara, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra gecikme zammı tatbik edilmez. Ancak süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksit ödeme süresi sonuna kadar, ödenmeyen veya eksik ödenen kısmın son takside ait olması halinde ise bu tutarın son taksidi izleyen ayın sonuna kadar, ödenmeyen kısım ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca uygulanan tecil faizi oranının yarısı oranında her ay için ayrı ayrı hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla, bu madde hükmünden yararlanırlar. Madde kapsamına giren alacakların maddede öngörülen süre ve şekilde tamamen ödenmemesi halinde, ödenen tutar kadar bu madde hükmünden yararlanılır.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların madde kapsamında yapılandırılarak ödenen borçlarına, maddenin yürürlük tarihinden sonra gecikme zammı uygulanmayacaktır.

Madde hükmüne göre ödenecek olan ve yukarıda taksit vadeleri belirtilen alacakların, vade tarihlerinde ödenmemesi halinde birinci ve ikinci taksitlerin 31 Ekim 2007 tarihi mesai saati bitimine kadar, 31 Ekim 2007 tarihinde ödenmesi gereken son taksitin ise  30 Kasım 2007 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenmesi mümkün olup, bu takdirde ödemede gecikilen her ay ve kesri için ayrı ayrı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi uyarınca uygulanan tecil faizi oranının yarısı oranında geç ödeme zammı tahsil edilecektir. Tahsil edilen geç ödeme zammı red ve iade edilmeyecektir.

Halen uygulanmakta olan tecil faizi oranı yıllık %30, aylık %2,5 olup 5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesine göre hesaplanacak geç ödeme zammı aylık oranın yarısı olan %1,25’dir. Tecil faizi oranında değişiklik olması halinde geç ödeme zammı oranının da değişeceği tabiidir.

ÖRNEK 2- 9/9/1997 tarihli ve 97/9975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kullandırılan tohumluk kredisinden borçlu (A), 5335 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar almış olduğu kredi için herhangi bir ödemede bulunmamıştır. 20/5/2005 tarihinde mevcut tohumluk kredi borçlarını 5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi çerçevesinde ödemek için müracaatta bulunmuştur.

Bunun üzerine, borçlu (A)’ya ait kredinin 5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi çerçevesinde yeniden yapılandırılması sonucunda, toplam 300 YTL        (300.000.000.-TL) ödemesi gerektiği tespit edilmiştir.

Borçlu (A), kredi borcunun ilk taksiti olan 100 YTL (100.000.000.-TL)’nı Ekim/2005 tarihinde ödemiş, ikinci taksitini ise 15/1/2007 tarihinde ödemiştir.

II. taksit vade tarihi         : 31 Ekim 2006

Ödenecek II. taksit tutarı: 100 YTL (100.000.000.-TL)

II. taksitin 15/01/2007 tarihinde ödenmesi nedeniyle 3 aylık geç ödeme zammı hesaplanacaktır.

Aylık geç ödeme zammı oranı: %1,25 (Not: Bu tarih itibarıyla tecil faiz oranının değişmediği varsayılmıştır.)

Üç aylık geç ödeme zammı oranı= % (1,25+1,25+1,25)= % 3,75

Borçlu (A)’nın 15/01/2007 tarihinde ödeyeceği tutar = 100 + [100 x (% 3,75)]

          = 100 + 3,75

          = 103,75 YTL (103.750.000.-TL)

olacaktır.

5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde, madde kapsamına giren alacakların maddede öngörülen süre ve şekilde tamamen ödenmemesi halinde, ödenen tutar kadar bu madde hükmünden yararlanılacağı hükme bağlandığından, borçlarını madde kapsamında tamamen ödeyemeyen borçlular da ödedikleri tutar kadar madde hükmünden yararlanacaklardır.

Bu takdirde ödenen tutar içerisinde alacak aslına isabet eden tutar;

(Alacak aslı) x (5335 sayılı Kanuna göre yapılan ödeme tutarı) 

(Alacak aslı +5335 sayılı Kanuna göre belirlenen faiz tutarı)

formülü ile bulunacaktır.

Bu suretle bulunan alacak aslı Kanun hükümlerine göre ödenmiş alacak kabul edilecek, bakiye alacak aslına vade tarihinden itibaren ilgili mevzuat uyarınca faiz hesaplanarak takip ve tahsil edilecektir.

Tebliğ olunur.

 

EK:  1

 

.............................. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

                                                                                           .........................

 

 

5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren tüm borçlarımı / aşağıda belirttiğim borçlarımı, madde hükmünden yararlanarak öngörülen süre ve şekilde ödemek istiyorum.

 

Bu borçlarımla ilgili dava açmayacağımı ve açmış olduğum davalardan vazgeçtiğimi bildirir, gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

   ..../..../2005

Adı ve Soyadı

   İmza/Kaşe

 

 

 

 

VERGİ KİMLİK NO

 

BORÇLUNUN ADI VE SOYADI*

 

ADRES

 

 

KANUNDAN YARARLANILMAK İSTENEN BORÇLAR**

 

 

Tutar***

1

5254 sayılı Kanun Kapsamında Kullanılan

 

2

97/9975 ve 98/11130 sayılı BKK Kapsamında Kullanılan

 

3

99/13172 sayılı BKK Kapsamında Kullanılan

 

 

DAVALAR****

 

Yargı Mercii

Davanın Esas Numarası

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

 

 

 

 


*      Mirasçı, kefil, kanuni temsilci gibi amme borçlusu sayılan kişilerin başvurusu halinde, anılan kişilerin de kimlik bilgilerine asıl borçlu ile birlikte bu satırda yer verilecektir.

**    Tüm borçları için başvuranlar, bu sütunu boş bırakacaklardır.

*** Borcun tutarı bilinmiyorsa, bu sütun boş bırakılacaktır.

****          Açılan dava bulunması halinde bu sütun doldurulacaktır.

 

 

 

 

 

EK-2

 

 

5335 sayılı Kanunun Geçici 9 uncu Maddesine Göre

Aylar İtibarıyla Belirlenen Faiz Oranları

YILLAR

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

1998

-

-

-

-

-

-

-

-

5,41

5,41

4,5

2,9

1999

4,6

3,9

4,4

5,41

- 0,4

- 4,4

- 2,6

0,3

5,41

5,41

1,7

1,7

2000

5,41

5,41

3,36

3,29

0,8

- 4,8

- 1,1

- 0,3

3,2

3,2

3,25

3,4

2001

4,16

3,7

6,6

5,9

4,1

- 3,4

0,3

- 1,6

5,1

6,6

7,5

7,5

2002

6,25

6,25

2,6

1

- 4,1

- 5,9

- 2,9

0,9

4

5,41

3,3

4,91

2003

4,91

4,91

4,91

4,91

- 0,1

- 7,6

- 3,9

- 4

0,4

1,9

3,23

0,3

2004

2,96

1,61

- 0,11

2,41

- 5,2

- 8,1

- 8,6

- 2,5

0

1,51

1,2

0,27

2005

0,97

- 0,12

0,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-