Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.06.1997 Cumartesi Sayı: 23012 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 35 Sahife:
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan: 
 
İÇ TİCARET 1997/2
 
  
              Bilindiği üzere, 27.6.1995 tarihli  ve 22326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 4 üncü maddesiyle T. Ticaret Kanunu’nun 272 nci maddesi ve 9 uncu maddesiyle de aynı Kanun’un 507 nci maddesi değiştirilmek suretiyle asgari sermaye miktarı anonim şirketler için 5.000.000.000.-TL., limited şirketler için ise 500.000.000.-TL’sı olarak belirlenmiştir.

            Sözü edilen K.H.K.’nin Geçici 2 nci maddesiyle sermayeleri 5.000.000.000.-TL.’dan az olan anonim şirketler ile 500.000.000.-TL.’dan az olan limited şirketlerin sermayelerini bu miktarlara çıkarabilmeleri için tanınan 2 yıllık süre 26/6/1997 tarihinde sona ermektedir.

            Anılan K.H.K. hükümleri çerçevesinde anonim ve limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara çıkarmaları ve sermaye artırımını gerçekleştirme süreleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

            Anonim ve limited şirketlerden sermayelerini yeni asgari miktarlara çıkarmak amacıyla en geç 26/6/1997 tarihli mesai bitimine (bu tarihte evrağa kaydedilmiş olmak şartiyle) kadar Bakanlığımız İçticaret Genel Müdürlüğüne ve şirket işlemlerini yürütmeye yetkili İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine bir dilekçe ekinde anasözleşmenin sermaye maddesinin eski ve yeni şeklini gösterir 6 nüsha tadil metni ile birlikte anonim şirketlerde yönetim kurulu kararını, limited şirketlerde ise ortaklar kurulu kararını vermek suretiyle müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin izin ve tescil işlemleri 31/12/1997 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

            İlgililere önemle duyurulur.