Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.12.1997 Perşembe Sayı: 23204 (Asıl) 
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan: 
 
İÇ TİCARET TEBLİĞİ
1997/6
   
             27/06/1995 tarihli ve 22326 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici ikinci maddesinde; "Esas sermayeleri 5 milyar TL.'den az olan anonim şirketler ile 500 milyon TL.'den az olan limited şirketler, bu KHK.'nin yayımı tarihinden itibaren iki yıl içinde sermayelerini bu miktara çıkararak tescil ettirmedikleri takdirde münfesih olurlar" hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan anılan KHK hükümleri çerçevesinde anonim ve limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara çıkarmaları ve sermaye artırımını gerçekleştirme süreleri ile ilgili açıklama getirilmesine ilişkin Resmi Gazetenin 7 Haziran 1997 tarih ve 23012 sayılı nushasında yayımlanan İç Ticaret 1997/2 Nolu tebliğde de 26/06/1997 tarihine kadar müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin izin ve tescil işlemlerinin 31/12/1997 tarihine kadar sonuçlandırılacağı açıklanmıştır. 

             Anılan KHK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde sermayelerini yeni asgari miktarlara çıkarmak için süresi içinde müracaat etmeyen ve münfesih duruma düşen şirketlerin tasfiyelerine veya tasfiyesiz infisahlarına ilişkin açıklamalar bu tebliğle düzenlenmiştir. 

             26/06/1997 tarihine kadar sermayelerini 559 sayılı Kanun Hükmünde Kararname öngörülen miktarlara çıkarmak için müracaat etmeyen anonim ve limited şirketler ile belirlenen süre içinde sermaye artırımı iznini alıp da 31/12/1997 tarihine kadar ilgili ticaret sicili memurluklarına tescil ettirmeyen anonim ve limited şirketler münfesih olurlar  münfesih olan bu şirketler re'sen tasfiye haline girer ve bu şirketler ile organlarının ehliyeti tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ile sınırlı hale gelirler. 
 
             Buna göre;

             1- Bu şirketlerle ilgili olarak ticaret sicili memurluklarınca düzenlenecek her türlü belgede şirketin ünvanına "Tasfiye Halinde" ibaresi eklenir.

             2- Bu şekilde tasfiyeye giren şirketlerin tasfiye işlemleri; anonim şirketlerde genel kurul, limited şirketlerde ortaklar kurulu tarafından tayin olunacak tasfiye memurları tarafından yapılır. Genel kurul veya ortaklar kurulunca tasfiye memuru tayin edilmemişse tasfiye işlemleri anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde ise müdürler tarafından yapılır.

             3- Bu şirketler ilgili ticaret sicili memurluklarına tasfiye işlemlerini yürütecek kişileri ve tasfiye işlemlerinin yürütüleceği adresi bildirirler ve keyfiyeti Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ilan ettirirler.

             4- Ticaret sicili memurlukları tasfiye işlemlerini başlatan şirketleri ilgili defterdarlıklara bildirirler.

             5- Ticaret sicili memurlukları tasfiye  sonunda ticaret sicilinden terkin edilen şirketleri ilgili deftardarlıklara derhal, Bakanlığa ise ilki 1 Ocak -31 Mart 1998 dönemi  olmak üzere üçer aylık dönem sonlarında bildirirler.

             6- Bu şirketlerden yetkili organlarında birleşme (kurulacak yeni şirkete veya münfesih duruma düşmemiş mevcut bir şirkete devrolma) kararlarını alarak ilgili ticaret sicili memurluklarına bu kararlarını tescil ettiren şirketlerin tasfiyesiz infisah işlemleri ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

             7- Tasfiye işlemlerini yürütmekle görevli kişileri ticaret sicili memurluklarına bildirmeyen şirketlerin tasfiyelerine ilişkin düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

             Tebliğ olunur.