Ticaret Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 21.12.2001 Cuma Sayı: 24617 (Asıl)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

 
SANAYİ MALLARININ SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TRKGM-2001/7)

 

 
            Amaç

            Madde 1- Bu Tebliğ'in amacı, ekli listede yer alan sanayi mallarının kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

            Kapsam

            Madde 2- Bu Tebliğ, imalatçı ve/veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan

sanayi mallarına uygulanır.

 

            Dayanak

            Madde 3- Bu Tebliğ, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 15 ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

            Tanımlar

            Madde 4- Bu Tebliğ'in uygulanmasında;

            a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı,

            b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nü,

            c) TSE: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı'nı,

            d) Kanun: 23/02/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'u,

            e) Sanayi Malı: Bir maddenin vasıf, şekil, nitelik veya muhteviyatını makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımıyla veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle imal edilen mallardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,

            f) Kullanım Ömrü: Malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan ve bu Tebliğ'e ekli listede her mal grubu için tesbit edilen süreleri,

            g) Servis İstasyonu: İmalatçı veya ithalatçıların imal ve/veya ithal ettikleri sanayi malları için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan yada kurulmuş bulunan tesisleri,

            h) İmalatçı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere, bu Tebliğ'e ekli listedeki sanayi mallarını üretenleri,

            ı) İthalatçı: Bu Tebliğ'e ekli listede sayılan sanayi mallarını yurt dışından getirterek satışa sunan gerçek veya tüzel kişileri,

            i) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kişiyi,

            j) Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi malları ile ilgili olarak, Bakanlıkça tesbit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım, onarım hizmetleri için, yeterli teknik, kadro, takım, teçhizat, yedek parça ve bunun gibi kriterler ile firmanın ünvan ve merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,

            ifade eder.

 

            Servis İstasyonlarının Kuruluşu

            Madde 5- İmalatçı ve/veya ithalatçılar ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince,  satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tesbit edilen yer, sayı ve özellikte servis istasyonu kurmak ve yeterli teknisyen kadrosu bulundurmak zorundadır.

            Servis istasyonları, doğrudan imalatçı ve/veya ithalatçılar tarafından ya da yazılı bir sözleşme ile bu hizmetleri yürütmek üzere yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir.

            İmalatçı ve/veya ithalatçılar, yazılı sözleşme yapmak suretiyle önceden kurulmuş ve bu alanda faaliyet gösteren servis istasyonları aracılığıyla da satış sonrası hizmetleri sağlayabilirler.

 

            Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için imalat ve/veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

 

            Başvuru ve İzin

            Madde 6- Servis istasyonlarını çalıştırmak için imalatçı ve/veya ithalatçılar Genel Müdürlüğe aşağıdaki belgelerle birlikte başvururlar.

            a) Dilekçe,

            b) Bakanlıkça bastırılmış 3 adet Satış Sonrası  Hizmetleri Yeterlilik Belgesi,

            c) 3 adet Servis İstasyonlarını Gösterir Liste,

            d) Servis istasyonlarının; imal ve/veya ithal edilen ürün veya ürün grubu için hazırlanan hizmet  standardına veya teknik düzenlemelere uygun olduğunu gösterir, TSE'den veya Bakanlıkça düzenlenen uygunluk belgesi aslı veya onaylı sureti veya noter tasdikli örneği,

            e) İmalatçı ve/veya ithalatçı ile servis hizmetini veren gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmenin aslı veya aslının noter tastikli örneği,

            f) İmalatçı ve/veya ithalatçı ile yetkili servislerin noter tasdikli imza sirküleri.

            Bu Maddenin (d) fıkrasında belirtilen standarda veya teknik düzenlemelere uygunluk yazısı, gerektiğinde Bakanlıkça da tanzim edilebilir.

            Başvuru üzerine Bakanlıkça Kanun ve bu Tebliğ'e uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi verilir.

 

            Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi Geçerlilik Süresi, Vize ve Diğer İşlemler:

            Madde 7- Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi geçerlilik süresi 1 yıldır ve veriliş tarihi esas alınarak her yıl vize edilir. Geçerlilik süresinin dolmasını müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptırılmayan belgeler geçersiz sayılır.

            Verilen hizmet kapsamına ilişkin teknik düzenleme ve/veya standardların değişmesi durumunda Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi üzerinde yer alan teknik düzenleme ve/veya standardların vize işlemi esnasında yenilenmesi gerekir.

            Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerine yönelik; vize işlemleri ile ünvan, adres, servis istasyonu değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir.

            Servis değişikliklerinin 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

 

            Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinin İptali

            Madde 8- Bu Tebliğ'e aykırı uygulamaların  tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde firmanın Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel Müdürlükçe ayrıca bildirilir.

            Bu şekilde belgesi iptal edilen veya 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre belgesi geçersiz sayılan imalatçı ve/veya ithalatçılara aynı ürün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez.

 

            Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı

            Madde 9- İmal veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak ekli listede tesbit edilen servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarında görüşü alınarak, TSE ile müştereken tespit ve ilan edilir.

            Bu Tebliğ eki listede yer almayan sanayi mallarını imal veya ithal edenlerin başvurusu üzerine Bakanlık; o sanayi malının kullanım amacı, yeri, satış miktarı ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini dikkate alarak, kurulması gereken servis istasyonlarının sayıları ve özelliklerini, TSE ile müştereken tespit ve ilan eder.

 

            Servis İstasyonlarının Sorumlulukları

            Madde 10- Tüketicinin bulunduğu yerde servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki servis

istasyonu sorumludur.

            Tüketiciye en yakın yerdeki servis istasyonunda satış sonrası hizmet verilmesinin mümkün olmaması durumunda; sanayi malının firma merkezine ya da diğer bir servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangibir ulaşım gideri talep edilemez.

            Servis istasyonları, Madde 11'de belirtilen hususları içeren servis fişini düzenlemek ve bir nüshasını tüketicilere vermek zorundadır.

            Kullanım ömrü süresince, sanayi malının bakım ve/veya onarım süresi, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın servis istasyonuna bildirimi, garanti süresi dışında ise sanayi malının teslimi tarihinden itibaren 30 iş gününü geçemez.

            Servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangibir servis ücreti alınmaz. Tüketicinin sanayi malını kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.

            Sanayi malının garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi ve/veya satılması durumunda, değişen parça için üç aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.


    Servis Fişi

            Madde 11- Servis istasyonları, kendilerine intikal ettirilen arızalı sanayi malları ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususları içeren servis fişini tekemmül ettirmek ve tüketicilere vermek zorundadırlar.

            a) Yetkili servisin ünvan, adres, telefon, telefaks ve diğer erişim bilgileri,

            b) Malın servis istasyonuna teslim veya mala ilişkin arızanın bildirim tarihi,

            c) Malın tüketiciye teslim tarihi,

            d) Malın arızası ve yapılan işlemler (açık olarak yazılacaktır),

            e) Varsa ücreti,

            f) Servis yetkilisinin imzası,

            g) Bu Tebliğ'in 10'ncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluklarını gösterir hususlar.

 

            Yedek Parça Stoku

            Madde 12- İmalatçı ve/veya ithalatçılar, bu Tebliğ'in 5 inci maddesi çerçevesinde kurulan ve faaliyette bulunan servis istasyonlarında yeterli düzeyde yedek parça stoku bulundurmak zorundadırlar. Servis istasyonlarının herhangibir nedenle faaliyetlerine son vermeleri halinde, imalatçı ve/veya ithalatçı firmalar, kullanım ömrü süresince  sanayi mallarının yedek parçalarını kendi depolarında bulundurmak zorundadırlar.

 

            Yedek Parça Fiyat Listesi

            Madde 13- Servis istasyonları, "Yedek Parça Fiyat Listesi"ni, tüketicilerin görebileceği bir yere asmak veya katalog halinde ya da bilgi işlem ortamında ise tüketiciye göstermek zorundadır.

 

            Değiştirilen Parçanın İadesi

            Madde 14- Servis istasyonu görevlileri, bakım ve onarımını yaptıkları sanayi mallarına ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde

tüketiciye göstermek, garanti süresi dışında ise iade etmek zorundadır.

 

            Servis İstasyonlarının Kontrolü

            Madde 15- Satış sonrası hizmetlerin Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak amacıyla imalatçı ve/veya ithalatçılar servis istasyonlarının çalışmalarını izleyerek kontrol etmekle ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

 

            İmalatçı ve İthalatçının Sorumluluğu

            Madde 16- Servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi imalatçı ve/veya ithalatçılar satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden servis istasyonları ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

            Kullanım amacı ve yeri itibariyle özellik gösteren sanayi mallarıyla ilgili satış sonrası hizmetler, malın özelliği nedeniyle kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

            Ekli listede belirlenen sayıda servis istasyonu kurmasına rağmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan imalatçılar ve/veya ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangibir ilave ücret talep edemezler.

 

            Satıcının Sorumluluğu

            Madde 17- Bu Tebliğ'e ekli listede sayılan sanayi mallarından herhangi birinin satış sonrası hizmetlerinin verilmemesi ya da imalatçı ve/veya ithalatçının bulunamaması halinde, tüketicilere bu hizmetlerin verilmesinden satıcılar sorumludur.

 

            Denetim

            Madde 18- Kanun'un ve bu Tebliğ'in uygulanmasında Bakanlık Müfettişleri ile Kontrolörler ve Genel Müdürlükçe görevlendirilecek diğer personel; servis istasyonlarının kuruluş işlemleri ve çalışmaları sırasında depo, ambar gibi her türlü mal konulan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.

 

            Ceza

            Madde 19- Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanun'un idari para cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

 

            Kaldırılan Hükümler

            Madde 20- 24/12/1995 tarihli ve 22503 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında TRKGM-95/137-138 sayılı Tebliğ ile 19/02/1997 tarihli ve 22910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TRKGM-97/10-11 ve 27/02/1999 tarihli ve 23624 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan TRKGM-99/1 sayılı Tebliğler ile 13/01/2001 tarihli ve 24286 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM-2001/1 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

            Geçici Madde 1- Bu Tebliğ eki liste ile ilk defa servis istasyonu açma şartı getirilen veya servis istasyonu sayıları bu Tebliğ eki liste ile artırılan sanayi mallarını imal veya ithal edenler 31.03.2002 tarihine kadar durumlarını Tebliğ hükümlerine uydurmak zorundadırlar.

 

            Yürürlük

            Madde 21- Bu Tebliğ, 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe girer.

 

            Yürütme
            Madde 22-
Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

           İLGİLİ LİSTE 21.12.2001 tarih ve 24617 sayılı R.G.  mevcuttur.