Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.01.2000 Cumartesi Sayı: 23941 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:  

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ 
(TRKGM-2000/1)

    
            Madde 1- 21/12/1995 tarih ve 22500 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'in 4 üncü maddesinin (e) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

            "Reklamdaki ana vaadin istisnası niteliğindeki ifade ve/veya görüntülerin;

            1. Yazılı mecralarda, en az 12 punto koyu siyah harflerle yazılarak.

            2. Görsel mecralarda, yalnızca sözle veya sözle ve okunabilirliğini sağlamak şartıyla yazılı olarak,

            3. Sözlü mecralarda, okunarak, belirtilmesi zorunludur."

            Madde 2- Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'in 7 nci maddesinin (a) bendine, "hediye ürün/hizmetlerin veya ikramiyelerin verilmesine ilişkin reklam veya ilanda süre ile ilgili açıklamanın dışında herhangi bir koşulun ileri sürülmemesi," ibaresi eklenmiştir.

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.