Ticaret Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 27.02.1999 Cumartesi Sayı: 23624 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:   
 
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(TRKGM-99/1) 
       
            Madde 1- 24/12/1995 tarihli ve 22503 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında TRKGM-95/137-138 sayılı Tebliğ eki listenin değişik 9 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

    "9- KARAYOLU TAŞITLARI 

A- Kamyon, kamyonet, çekici,     5 coğrafi bölgede TS 12047'ye            10 yıl 
   Otobüs, minibüs, traktör      uygun en az bir adedi kendine ait 
                                 7 merkez servis istasyonu ile her 
                                 coğrafi bölgede en az 1 adet olmak 
                                 üzere TS 8986'ya uygun. (13 adet) 
                                 toplam 20 servis istasyonu. 
B- Binek otomobiller             5 coğrafi bölgede TS 12047'ye            10 yıl 
                                 uygun en az bir adedi kendine ait 
                                 7 merkez servis istasyonu ile her 
                                 coğrafi bölgede en az 1 adet olmak 
                                 üzere TS 8986'ya uygun. (13 adet) 
                                 toplam 20 servis istasyonu. 
C- Motosiklet, mopet, triporter  En az 10 servis istasyonu.               10 yıl 
   ve bisiklet. 
D- Özel amaçlı taşıtlar          En az 1 servis istasyonu olmak üzere     10 yıl 
   (İtfaiye araçları, ambulans,  satış sonrası hizmetler imalatçı ve/veya 
   çöp temizlik araçları, kar    ithalatçı tarafından verilecektir. 
   küreme araçları, kamyon 
   ve benzerleri) 

            Madde 2- Aynı Tebliğ'e aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

            "Geçici Madde 3- Bu Tebliğ ile servis istasyonları sayıları artırılan sanayi mallarını imal veya ithal edenler 31/3/1999 tarihine kadar durumlarını Tebliğ hükümlerine uydurmak zorundadırlar." 

            "Geçici Madde 4- Bu Tebliğ'in 1 inci maddesinin A ve B bentlerine göre imal veya ithalat yapanlar 30/9/1999 tarihine kadar servis istasyonu sayılarını; 7 coğrafi bölgede TS 12047'ye uygun en az bir adedi kendine ait toplam 14 merkez servis istasyonu ile ayrı coğrafi bölgelerde olmak üzere TS 8986'ya uygun (6 adet) toplam 20 servis istasyonuna çıkarmak zorundadırlar." 

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.