Ticaret Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 24.02.1999 Çarşamba Sayı: 23621 (Asıl) 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:   
 
Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki TRKGM-95/137-138 Sayılı Tebliğin 7 nci Maddesi Uyarınca İthalat Rejimi 98/6 Sayılı Tebliğde Yer Alan Sanayi Malları Uygulamalarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
(No:SGM-99/2)
     
           Madde 1- 17/12/1998 tarihli ve 23556 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; "Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki TRKGM-95/137-138 Sayılı Tebliğin 7 nci Maddesi Uyarınca İthalat Rejimi 98/6 Sayılı Tebliğde Yer Alan Sanayi Malları Uygulamalarına Dair SGM-98/115-116 Sayılı Tebliğin 1 inci m addesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "Madde 1- İmalatçı ve ithalatçı firmaların satış sonrası hizmetleri için servis kurma şartları ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.  

            a) İthalatçı firmalar; 5 (beş) coğrafi bölgeye dağılmış, 1 (bir) adedi kendine ait, 6 (altı) adedi sözleşmeli, marka bazında, TS-12047'ye uygun 7 (yedi) adet servis ile 7 (yedi) coğrafi bölgeye dağılmış TS-8986'ya uygun 13 (on üç) adet servis olmak üzere toplam 20 (yirmi) adet servis,  

            b) İthalatçı firmalar; 7 (yedi) coğrafi bölgeye dağılmış, 1 (bir) adedi kendine ait, 13 (on üç) adedi sözleşmeli, marka bazında, TS-12047'ye uygun 14 (on dört) adet servis ile 6 (altı) coğrafi bölgeye dağılmış TS-8986'ya uygun 6 (altı) servis olmak üzere toplam 20 (yirmi) adet servis bulundurmak zorundadır.  

            c) Bakanlığımızdan konu ile ilgili daha önce belge alan ithalatçı firmalar; bu maddenin (a) bendinde belirtilen şartları 31/3/1999 tarihine kadar, (b) bendindeki şartları ise 30/9/1999 tarihine kadar yerine getireceklerdir.  

            d) Motosiklet ve mopedler için 10 (On) adet sözleşmeli servis bulundurmak yeterlidir.  

            e) Yıl içinde 75 (yetmiş beş) adede kadar yapılacak ithalatlarda 7 (yedi) coğrafi bölgede TS-8986'ya uygun 20 (yirmi) adet sözleşmeli servis bulundurmak yeterlidir."  

            Madde 2- Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

            "Madde 3- Yurt dışında üreticisi aynı olan değişik marka araçların ithalatçıları, aynı satış sonrası servis birimini kullanabilirler."  

            Madde 3- Aynı Tebliğin 2 nci maddesi ve Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

            Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.