Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.09.1999  Salı Sayı:23816
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: 
SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ
(SGM 99/10)
  
            Madde 1- 28/12/1996 tarihli ve 22861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği (SGM 96/128-129)'nin V'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "V- 1/1/1997 tarihinden itibaren düzenlenen Sanayi Sicil Belgeleri belge düzenleniş tarihi itibarıyla Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde iki yılda bir vize ettirilecektir." 

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.