Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 24.11.2000 Cuma Sayı:24240 (Asıl)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
 
SGM/109-110 SAYILI SANAYİ SİCİL TEBLİĞİNİN 2 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ SGM/75
 
 
            Madde 1- 26/12/1997 tarih ve 23212 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SGM/109-110 sayılı Sanayi Sicil Tebliği'nin 2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 2-
            - Kapasite Raporu
            İlgili Oda veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince onaylı nüshası istenecek olup evrakın fotokopisi ile işlem yürütülmeyecektir."

            Yürürlük
            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.