Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.12.2000 Çarşamba Sayı:24259 (Asıl)
Adalet Bakanlığından :

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
 


            Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2001 yılında yapılacak uygulamada:

            1- Yurt dışı tebligat ve istinabe işlemlerinde, 21 Eylül 1995 tarihli ve 3-3-4-72-1995 sayılı Genelgede belirtilen esaslara ve geçmiş yıllara ait tebliğlerde açıklanan hususlara özen gösterilmesi,

            2- Diplomatik ayrıcalığı bulunan misyon mensupları ile elçilik veya konsolosluklarda görevli kişilerle ilgili dava ve icra takiplerinde, 4 Eylül 1984 tarihli ve 3042 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 6 Kasım 1984 tarihli ve 84/8724 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile katılmamız uygun bulunarak onaylanan ve 24 Aralık 1984 tarihli ve 18615 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi"nin 22, 30, 31 ve 37 nci maddeleri hükümlerinin de gözönünde tutulması,

            3- Diplomatik ayrıcalığı bulunan misyon mensupları ile ilgili tebligat evrakı ve bu konudaki yazıların doğrudan Bakanlığımıza gönderilmesi,

            4- Özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarla yargı bağışıklığı tanınmayan hallerde yabancı devlet diplomatik temsilcilerine yapılacak tebliğlerde Tebligat Tüzüğü'nün 45 inci maddesinde belirtilen usullere uyulmasının sağlanması,

            5- Yurt dışı tebligat ve istinabe taleplerinde Tebligat Tüzüğü'nün 37 nci maddesi uyarınca her tebligat ve istinabe talebi için:

            a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 4,250,000.- TL. diğer ülkeler için de 8,500,000.- TL. posta gideri alınması, tebligat ve istinabe evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, Bakanlığımızdan herhangi bir duyuru beklenilmeden gideceği ülkeye göre posta giderinin tespit edilerek, ilgilisince Maliye Bakanlığının "Muhtelif Gelirler" hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuzun, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

            b) Kanada ve Avustralya, adli makamları aracılığıyla yapılacak tebligatlarda masraf talep ettiklerinden Kanada için, Ottawa Büyükelçiliğimiz adına düzenlenecek 50 Kanada Dolarlık çekin evrak ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi, Avustralya için ise 100 Avustralya Dolarının veya karşılığı Türk Lirasının mahkeme veznesine peşinen yatırılmasının sağlanması ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,

            6- İstinabe istemlerinde:

            a) Almanya ile Kanada'nın Quebec Eyaleti makamlarınca istima taleplerimizin yerine getirilmesi için masraf talep edildiğinden, posta giderinden ayrı olarak, dinlenecek her bir tanık için 160,000,000.- TL. avansın ilgilisince mahkeme veznesine depo ettirilmesi ve bu hususun Bakanlığımıza gönderilecek sevk yazısında belirtilmesi,

            b) Diğer devletler, istima taleplerimizin yerine getirilmesi için nadiren masraf talep ettiklerinden, bu memleketlere gönderilecek taleplerin yerine getirilmesi için posta gideri dışında avans alınmaması, ancak o memleket adli makamı tarafından talep edilmesi halinde ödenmesini teminen dava ilgilisinden masrafın ödeneceğine dair bir "Taahhütname" alınması,

            c) Kan tahlili yapılması istenen hallerde 600,000,000.- TL. hesap incelemesi gibi bilirkişi tetkikatını gerektiren diğer istinabe taleplerinde de 68,000,000.- TL. avansın mahkeme veznesine depo ettirilmesi,

            7- Uygulamaya 1 Ocak 2001 tarihinde başlanması,

            gerektiği tebliğ olunur.