veraset  
Resmi Gazete: 01.12.1999 Çarşamba Sayı: 23893 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Seri No:29
 
           26/11/1999 tarih ve 4481 sayılı Kanun'un(1) geçici 1'nci maddesi ile 17/08/1999 veya 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle veya bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı olarak sonradan meydana gelen ölümler sonucu veraset yolu ile intikal eden mallar dolayısıyla mirasçılardan veraset ve intikal vergisi alınmaması esası getirilmiştir.

           7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 2 inci maddesine göre mal tabiri, mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke girebilen sair bütün hak ve alacakları ifade etmektedir.

           Buna göre, söz konusu depremlerde ve bu depremlerdeki yaralanmalara bağlı olarak sonradan meydana gelen ölümler dolayısıyla mirasçılardan, veraset yoluyla intikal eden menkul ve gayrimenkul mallarla sair hak ve alacaklar için veraset ve intikal vergisi aranılmayacaktır.

           İstisnanın uygulanabilmesi açısından murisin veya mirasçıların deprem bölgesinde ikamet şartı bulunmamaktadır. Murisin veya mirasçılarının ikametgahı nerede olursa olsun ölümün depremlerde veya depremlerdeki yaralanmalara bağlı olarak sonradan meydana gelmesi istisna uygulaması için yeterli olacaktır.

           Mükellefler, ölümün depremden kaynaklanan nedenlere bağlı olduğuna dair alacakları rapor ile birlikte veraset ve intikal vergisi beyannamelerini bir dilekçe ekinde ilgili vergi dairesine vereceklerdir. Kanunun yayım tarihinden önce meydana gelen ölümler için, tutulan resmi kayıtlar esas alınacaktır.

           Diğer taraftan, belirtilen tarihlerde meydana gelen depremler nedeniyle veya depreme bağlı ölümler üzerine kendilerine veraset yoluyla intikal eden mallarla ilgili olarak bu Kanunun yayımı tarihinden önce beyanname vermek suretiyle adlarına veraset ve intikal vergisi tahakkuk ettirilen mirasçıların talep etmeleri halinde, tahakkuk eden vergiler tahakkuktan terkin edilecek, ödenmiş olan vergiler ise iade edilecektir.

           Tebliğ olunur.

           (1) 26/11/1999 tarihli ve Mükerrer 23888 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.