veraset  
Resmi Gazete: 16.12.1999 Perşembe Sayı: 23908 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından:
 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Seri No:30

            Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun(1) istisnalar ile ilgili 4'üncü maddesinin son fıkrasında, "(b), (d) ve (e) bentlerine göre; her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

            Anılan Kanun'un 16'ncı maddesinin son fıkrasında da "Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikate alınmaz." denilmektedir.

            Bakanlığımızca, 1999 yılı için yeniden değerleme oranı %52.1 olarak tespit edilerek 279 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

            Buna göre, 01/01/2000 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

            - Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 13,946,000,000.- lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 27,907,000,000.- lira.):

            - İvazsız suretli meydana gelen intikallerde 323,000,000.- lira.

            - Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 323,000,000.- lira.

            olarak dikkate alınacaktır.

            İvasız surette vaki intikallerden, istisna haddi altında kalanlar için; gereksiz yere vergi dairelerinin iş yükünün artmasına neden olunmaması ve mükelleflere külfet yüklenilmemesi bakımından beyanname verilmesi gerek bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun değişik 16'ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 01/01/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 01/01/2000 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde vergi, aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

                                            Veraset yoluyla  İvazsız
                                            intikallerde     intikallerde
                                            vergi oranı      vergi oranı
             Matrah                         (yüzde)          (yüzde)
                                            ---------------  ------------
İlk           25,000,000,000.- lira için                  1            10
Sonra gelen   53,000,000,000.- lira için                  3            15
Sonra gelen  107,000,000,000.- lira için                  5            20
Sonra gelen  215,000,000,000.- lira için                  7            25
Matrahın     400,000,000,000.- lirayı aşan
bölümü için                                              10            30

            Tebliğ olunur.

            (1) 15 Haziran 1959 gün ve 10231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (2) 10 Ocak 1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            (3) 18 Kasım 1999 gün ve 23880 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.