veraset

 

Resmi Gazete: 22.12.2003 Pazartesi Sayı: 25324 (1.Mük) 

Maliye Bakanlığından:

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Seri No:35

Bilindiği üzere, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun(1) istisnalar ile ilgili 4’üncü maddesinin son fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanun’un 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında da “ Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” denilmektedir.

Bakanlığımızca, 2003 yılı için yeniden değerleme oranı %28,5 (yirmi sekiz virgül beş) olarak tespit edilerek 325 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 01/01/2004 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 68.093.000.000.- lira (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 136.265.000.000.- lira,);

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 1.572.000.000.-lira,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 1.572.000.000.-lira,

olarak dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun değişik 16’ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu nedenle, 01/01/2004 tarihinden itibaren veraset yolu ile veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde vergi, aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı

İvazsız intikallerde vergi oranı

Matrah

(yüzde)

(yüzde)

İlk

110.000.000.000.- lira için

1

10

Sonra gelen

240.000.000.000.- lira için

3

15

Sonra gelen

500.000.000.000.- lira için

5

20

Sonra gelen

1.000.000.000.000.- lira için

7

25

Matrahın

1.850.000.000.000.- lirayı aşan bölümü için

10

30

 

Tebliğ olunur.

---------------------------

(1) 15 Haziran 1959 gün ve 10231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

(2) 10 Ocak 1961 gün ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.