Ticaret Mevzuatı  
Resmi Gazete: 23.07.2002 Salı Sayı:24824 (Asıl)
Devlet Bakanlığından :

SİGORTA MURAKABE KANUNUNA İLİŞKİN 6 SAYILI TEBLİĞ
 

           7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 539 sayılı K.H.K. ile değişik 2 nci maddesinin yedinci fıkrasına istinaden, aynı maddenin 2 inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermaye miktarı 8 trilyon Türk Lirasına yükseltilmiştir.
           Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.