Ticaret Mevzuatı
Resmi Gazete: 16.10.2002 Çarşamba Sayı: 24908 (Asıl)
Devlet Bakanlığından :

SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FAALİYETİNE SON VERİLMESİ VE TASFİYE İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA TEMİNATLARIN SİGORTALI ALACAKLARINA TAHSİS EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(Tebliğ No: 7)

 

           Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununa istinaden faaliyetlerine son verilen, iflâs eden veya tasfiye edilmekte olan sigorta şirketlerinin teminatlarının sigortalı alacaklarına tahsis edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

           Madde 2 — Bu Tebliğ, 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 12 ilâ 14 üncü maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

           Madde 3 — Sigorta şirketleri 7397 sayılı Kanuna göre faaliyetlerine son vermek ve işlemlerini tasfiye etmek istedikleri takdirde teminatlar öncelikle sigortalı alacaklarına tahsis olunur. Bu durumda şirket, sigortalılarına öncelikli olarak serbest varlıklarından ödemede bulunur. Ancak, şirket varlıklarının sigortalı alacaklarını ödemeye yetmemesi halinde, şirketin sigortalılara olan yükümlülüklerini (yeterli seviyede ayrılan cari riskler ve diğer karşılıklar dahil) karşılayacak kadar teminat varsa teminatlardan Müsteşarlığın denetim ve gözetiminde sigortalılara ödeme yapılabilir. Aksi takdirde, şirketin iflâsı beklenir. Ancak, iflâs kararından önce de, Müsteşarlık belirli oranlarda, avans niteliğinde, sigortalılara teminatlardan ödeme yapılmasına karar verebilir.

           Madde 4 — İflâs eden sigorta şirketinin yeni sigorta ve reasürans sözleşmesi yapma yetkisinin kaldırıldığı veya kalktığı tarihten itibaren bir yılın geçmiş olması kaydıyla, Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı kapsamı dışında kalan hasarlarla ilgili olarak, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince tirajı en yüksek günlük 5 gazeteden birinde ilân edilerek, tazminat alacaklılarının bir ay içerisinde Hazine Müsteşarlığının belirleyeceği adrese başvurmaları istenir.

           Sürenin tamamlanmasından sonra gelen taleplere ilişkin dosyalardan;

           a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş bulunanlara ve

           b) Daha önce ilgili şirketçe tekemmül ettirilerek ödenmesine karar verilmiş olup tereddüt bulunmayanlara

           ilişkin ödemeler, oransal ödeme yapılıp yapılmayacağı hususu da gözönünde bulundurularak, hemen yapılır. Tereddütlü dosyalar yeniden incelenerek kabul veya reddedilir.

           Mevcut teminatların tüm hasarları karşılayabilecek tutarda olmaması durumunda, alınan başvurularda yer alan talepler toplamına göre oransal ödeme yapılır.

           İlânda belirtilen süreden sonra yapılan tazminat taleplerinde, teminattan kalan kısmın olup olmadığına bakılır. Kalan kısım varsa bu talepler teminattan karşılanır, yoksa hak sahiplerince iflâs masasına başvurulur. Oransal ödeme yapılmış olan hak sahiplerinin de kalan alacakları için iflâs masasına başvurma hakları saklıdır.

           Madde 5 — Hayat sigortalarına ilişkin teminatlarla ilgili olarak bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

           Madde 6 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

           Madde 7 — Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.