Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 14.12.1949  Sayı: 
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:1
 
GÖTÜRÜ KAZANÇ USULÜNE ALINAN SERBEST MESLEK ERBABI :
            5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesi gereğince gerçek kazançlarının tesbitinde zorluk bulunmasından dolayı Bakanlığımızca götürü kazanç usulüne alınan ve mesleklerinin ifası yüksek tahsili gerektirmeyen serbest meslek erbabı, meslek grupları itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

            Bunların kazançları, Vergi Usul Kanununun 40 ıncı maddesinde yazılı esaslar dairesinde götürü olarak tesbit edileceğinden defter tutmalarına ve gider vesikası saklamalarına lüzum yoktur. Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 80 inci maddesinde yazılı kamu idare ve müesseselerine, kurumlara, derneklere, tesis ve vakıflara, gerçek gelirlerini beyan etmeğe mecbur olan tüccarlara ve serbest meslek erbabına yapacakları serbest meslek faaliyetleri karşılığında kendilerine ödenecek paralardan gelir vergisi kesilmiyecektir.

            Buna göre işlem yapılması rica olunur.

                                                     Maliye Bakanı Y.
    F.MELEN                                        GIYASEDDİN AKDENİZ

    Meslek nevileri                              İ z a h a t
------------------------------------------------------------------------------
Ebeler
Sünnetçiler
Sağlık memurları
Hayvan sağlık memurları           Kendi nam ve hesaplarına yaptıkları serbest
Hemşireler                        meslek faaliyetleri sebebiyle.
Hasta bakıcıları
Enjeksiyoncular
Pansımancılar
Çıkıkcı ve kırıkcılar
Arzuhalcılar                      Seyar veya idarehane sahibi olanlar dƒhil.
Muakipler (3)                     Seyar veya idarehane sahibi olanlar dƒhil.
Daktilolar                        Başkalarının getirdikleri yazıları yazanlar.
Reklƒmcılar                       Bağırma, konuşma ve sair şekillerde reklƒm
                                  yapanlar.
Öğretmenler                       Seyyar olarak faaliyette bulunan her nevi
                                  ders, lisan, müzik, dans, nakış, dikiş ve
                                  benzeri öğretmenler.
Müzik aleti akortcuları
Nakkaşlar                         Binalarda tezyini resim yapanlar.
Şarkı söyliyenler                 Musiki konseri verenler hariç. Bir yere
                                  bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına
                                  çalışmak veya hasılattan hisse almak
                                  suretiyle faaliyette bulunanlar.
Çalgı çalanlar                      "      "     "      "      "      "
Artist ve musiki ajanları         Artistleri, şarkı söyliyenleri ve çalgı
                                  çalanları angaje edenler.
Meddah ve tuluƒtcılar             Kendi nam ve hesaplarına seyyar olarak
                                  faaliyette bulunanlar. Tuluƒt ve oyun
                                  heyetlerinde hasılattan hisse almak suretiy-
                                  le çalışanlar dƒhildir. Ancak, tüluatcı
                                  sayılmıyan tiyatro heyetlerini idare eden-
                                  lerle bu heyetlerde hasılƒttan hisse alanlar
                                  hariç.
Rakkaseler                        Kendi nam ve hesaplarına çalışmak veya
                                  hasılƒttan hisse almak suretiyle seyyar bir
                                  surette faaliyette bulunan rakkaseler.
Canbazlar                         Seyyar olarak ip ve tel üzerinde hüner
                                  gösterenler.
Hokkabazlar                       İşyeri açanlar hariç.
Tercümanlar                       Bir yere bağlı olmaksızın tercümanlık
                                  yapanlar.
Messahlar                         Araziyi ölçüp krokisini yapanlar.
Bahçe mimarları                   Yüksek tahsili olanlar hariç.
Makyajcılar                       Bir işyeri açmaksızın serbest olarak
                                  çalışanlar.
Manikür ve pedikürcüler              "      "      "      "     "      "
Spor organizatörleri              Her türlü spor temaslarını organize edenler.