Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.03.1973  Sayı: 
Maliye Bakanlığından:  
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:112
    
                Bakanlığımızca yayınlanmış bulunan 24 Mayıs 1972 gün ve 100 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin II ve III/b bölümlerinin bazı yanlış anlamalara yol açtığı görülmüş, tebliğin anılan bölümleri kaldırılmış ve aynı konuda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli bulunmuştur.

            1 - Çalışmak amacıyla yabancı memleketlere giden Türk işçileri aşağıdayazılı sebeplerle Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişilerdir :

            a) Medeni Kanunun 19 uncumaddesi uyarınca bir yerin ikametgah
sayılabilmesi için o yerde yerleşmek niyetiyle oturulması şarttır.

            b) Bu işçiler yurt dışına yerleşmek için değil, geçici olarak çalışmak kaydiyle gitmişlerdir.

            c) Öte yandan, Türk işçileri, gittikleri ülke kanunlarına göre orada mukim sayılmamakta; izinle oturabilmekte; şu veya bu nedenle çalışma izinleri iptal edilerek Türkiye'ye geri gönderilebilmektedirler.

            d) Diğer mevzuat uygulamalarında, yabancı ülkelerde çalışan Türk işçileri Türkiye'de mukim sayılmakta ve bunun, lehlerine olan sonuçlarından
yararlandırılmaktadırlar.

            2 - Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 3/2 inci maddesinde istisnai olarak tam mükellef sayılan bazı Türk vatandaşlarının, bulundukları yabancı ülkelerde gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş olan kazanç ve iratlarının Türkiye'de ayrıca vergilendirilmiyeceği belirtildiğine göre, bu
hükümden yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin de yararlandırılmaları, Kanunun ruhuna uygun düşecektir.

            Bu açıklamalar uyarınca, yabancı ülkelerde çalışan türk işçilerinin "tam mükellefiyete tabi gerçek kişi" sayılmaları;ancak, bulundukları memleketlerde vergilendirilen ücretlerin, öteden beri olduğu gibi, Türkiye'de ayrıca vergiye tabi tutulmaması gerekmektedir.

            Gereğinin buna göre yapılması rica olunur.