Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.06.1986 Cumartesi Sayı: 19130 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:150
  
            28/9/1985 tarih ve 18882 sayıli Resmi Gazete'de yayınlanan 146 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu uyarınca faaliyette bulunacak finansal kiralama kuruluşlarının hangi esaslar çerçevesinde yatırım indirimi istisnasından yararlanacakları açıklanmıştı. 

            Söz konusu genel tebliğin 6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "6 - Finansal Kira Sözleşmelerinde Sürenin Kiralayanın Elinde Olmayan Nedenlerle İhlali : 

            Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde kiralama konusu malın; Finansal Kiralama Kanununun 22. maddesinde belirtilen ve kiralayanın elinde olmayan nedenlerle yatırım bitmeden önce kiralayana geri dönmesi halinde; 

            a) Malın ilk kiracı tarafından kullanılmaması ve Teşvik Belgesine sahip üçüncü bir yatırımcıya kiralanması şartıyla, kiralayan yatırım indirimi istisnasından yararlanacaktır. 

            b) Kiralama konusu malın ilk kiracı tarafından kullanılmış olması halinde, yatırım indirimi uygulaması nedeniyle alınmayan vergiler gecikme faizi ile birlikte -cezasız olarak- kiralayandan geri alınacaktır. 

            Örnek : 
            (B) Şirketi yaptığı teşvik belgeli yatırımın 800 milyon liralık kısmını Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde, (A) Finansal Kiralama Şirketi ile birlikte gerçekleştirmiştir. Ancak yatırımcı (B) Şirketi, iki yıl sonra iflas etmiştir. Bu durumda; 

            a) (A) Finansal Kiralama Şirketi, kiralama konusu malın (B) tarafından hiç kullanılmaması ve Teşvik Belgeli üçüncü bir yatırımcıya kiralanması şartıyla yatırım indirimi istisnasından yararlanacaktır. 

            b) İflas eden (B) Şirketinin malı kullanmış olması halinde ise (A) Finansal Kiralama Şirketinden daha önce teşvik nedeniyle alınmayan vergiler gecikme faizi ile birlikte geri alınacaktır. " 

            Tebliğ olunur.