Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.10.1994 Çarşamba Sayı: 22086 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:177
  
           Bilindiği üzere, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerine göre hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden, beyannameye dahil kazançlar üzerinden daha önce tevkif yoluyla kesilen vergiler mahsup edilmekte, artan kısmı mükellefe iade edilmektedir. Bu vergilerin iadesine ilişkin işlemler 169 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. 

            Söz konusu Genel Tebliğin (A) bölümünün 2 ve 3 numaralı alt bölümlerinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ait istihkaklardan tevkif yoluyla kesilen vergiler ile tevkif yoluyla ödenen diğer gelir ve kurumlar vergilerinin nakden ve/veya mahsuben iadesi konusunda açıklamalar yer almaktadır. Sözü edilen bölümlerde yer alan 25.000.000 liralık tutar, bu Genel Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 100.000.000 liraya yükseltilmiştir. 

            Buna göre: 

            a) Mahsuplar sonunda kalan ve tutarı 100.000.000 lira ve daha az olan vergilerin tamamı teminat aranmaksızın ve inceleme yapılmaksızın iade edilecektir. 

            b) 100.000.000 lirayı aşan vergilerin ise 100.000.000 lirasının tamamı (Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerine ait istihkaklardan tevkif yoluyla kesilen vergilerde 100.000.000 liranın tamamı ile fazlasının % 30'u) teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin red ve iade edilecektir. Bu miktarları aşan vergilerin iadesi veya bu vergiler için verilen teminatın çözülmesi daha önce olduğu gibi yine inceleme raporuna dayanılarak yapılacaktır. 

            Öte yandan, söz konusu mahsup ve iadelerde 169 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır. 

            Tebliğ olunur.