Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.09.1995 Cuma Sayı: 22405 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:188
 
              02.06.1995 tarihli ve 22301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4108 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 10, 11 ve 13 numaralı bentleri değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle de 11 ve 13 numaralı bentlerinde yer alan tevkifat oranlarının farklılaştırılabilmesine ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

              Öte yandan, 06.09.1995 tarihli ve 22396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin değişik 10, 11 ve 13 numaralı bentlerinde yer alan tevkifat oranları, 01.08.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. 

              Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin değişik 10, 11 ve 13 numaralı bentlerinde yer alan ve 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.08.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenen tevkifat oranları konusunda aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

              1) MİLLİ PİYANGO İDARESİNCE ÇIKARTILAN BİLETLERİ SATANLAR İLE DİĞER KİŞİLERCE ÇIKARTILAN BU NİTELİKTEKİ BİLETLERİ SATANLARA YAPILAN KOMİSYON, PRİM VE BENZERİ ÖDEMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK VERGİ TEVKİFATI 

              Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 10 numaralı bendi 4108 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Bu düzenlemeyle, bir işyeri açmaksızın münhasıran gezici olarak milli piyango bayiliği yapanlara komisyon, prim ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin yanısıra, sabit bir işyerinde faaliyet gösteren milli piyango bayilerine (başbayiler hariç) yapılan aynı mahiyetteki ödemeler de tevkifat kapsamına alınmıştır. 

              Ayrıca, Milli Piyango İdaresi dışındaki gerçek ve tüzel kişilerce çıkartılan her türlü piyango biletleri satıcılarına yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerin de tevkifata tabi tutulması hükme bağlanmıştır. 

              95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de başbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkartılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması hükme bağlanmıştır. 

              Öte yandan, Milli Piyango İdaresince çıkartılan piyango biletleri ile hemen kazan biletleri; adı geçen idarenin satış merkezleri ile başbayi olan bazı bankaların şubeleri ve Mil-Vak (Milli Piyango İdaresi Mensupları Vakfı) tarafından, seyyar olarak veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunan bayilere satılmakta ve komisyon bedelleri ile ikramiye primleri de bunlar tarafından ödenmektedir. Bu nedenle vergi tevkifatı, bayilere bilet satışı yapan Milli Piyango İdaresi (satış merkezleri) ile başbayiler tarafından yapılacaktır. 

              Buna göre, Milli Piyango İdaresi ve başbayilerince milli piyango biletleri ile hemen kazan biletlerini satan bayilere 01.08.1995 tarihinden itibaren ödenen bilet komisyon bedelleri ve ikramiye primleri üzerinden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Bu uygulamada, bayinin seyyar olarak veya sabit bir işyerinde faaliyet göstermesinin veya mükellefiyet şeklinin (götürü-gerçek) bir önemi bulunmamaktadır. 

              Diğer taraftan, diğer kişi ve kurumlarca çıkartılan piyango biletlerini satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden de ödemeyi yapan kişi veya kurumlarca % 20 oranında vergi tevkifatı yapılacaktır. 

              Öte yandan, 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 10 numaralı bendine göre vergi tevkifatına tabi olan bilet komisyon bedeli ve ikramiye primi üzerinden, aynı maddenin 13 numaralı bendine göre vergi tevkifatı yapılmayacaktır. 

              ÖRNEK 1 
              Sabit bir iş yerinde milli piyango bayiliği yapan ve gerçek usulde gelir vergisine tabi olan mükellef (A)'ya, Milli Piyango İdaresinin başbayi olan T.C. Ziraat Bankası Yozgat Şubesince 23.08.1995 tarihinde 50.000.000 lira bilet komisyon bedeli ve ikramiye primi ödenmiştir. 

              T.C. Ziraat Bankası Yozgat Şubesinin, söz konusu ödeme üzerinden (50.000.000 x % 20 =) 10.000.000 lira gelir vergisi ve bu vergi üzerinden (10.000.000 x % 10 =) 1.000.000 lira fon payı tevkifatı yapması, tevkif ettiği bu vergi ve fon payını bağlı olduğu vergi dairesine 20.09.1995 tarihi akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemesi gerekmektedir. 

              ÖRNEK 2 
              (B) Spor Kulübü, ilgili yerlerden izin alarak kulüp gelirlerini artırmak amacıyla eşya piyangosu düzenlemiştir. Spor Kulübü bu amaçla bastırdığı eşya piyangosu biletlerini götürü usule tabi olan gelir vergisi mükellefi (C)'ye de sattırmış ve karşılığında 10.000.000 lira komisyon bedeli ödemiştir. 

              Adı geçen Spor Kulübü'nün, mükellef (C)'ye ödediği komisyon bedeli üzerinden (10.000.000 x % 20 =) 2.000.000 lira gelir vergisi tevkifatı ve bu vergi üzerinden (2.000.000 x % 10 =) 200.000 lira fon payı tevkifatı yapması, tevkif ettiği bu vergi ve fon payını bağlı olduğu vergi dairesine 20.09.1995 tarihi akşamına kadar muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemesi gerekmektedir. 

              2) ZİRAİ ÜRÜN BEDELLERİ İLE ZİRAİ FAALİYET KAPSAMINDA İFA EDİLEN HİZMET BEDELLERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK VERGİ TEVKİFATI 

              Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11 numaralı bendinde 4108 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, çiftçilerden satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden yapılan vergi tevkifatı aynen korunmuş, buna ilave olarak zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için yapılan ödemeler de tevkifat kapsamına alınmıştır. 

              Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11 numaralı bendinde yer alan ödemeler üzerinden yapılacak olan ve 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tevkifat oranları aşağıda açıklanmıştır. 

              a) Zirai Ürün Bedelleri Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı: 
              95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile zirai ürün bedelleri üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifat oranlarında 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlara göre bir değişiklik yapılmamıştır. 

              Buna göre: 

              aa) Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilerek Satın Alınan Zirai Ürün Bedellerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı: 
              Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai ürünlerin bedelleri üzerinden, 

           - Hayvanlar ve bunların ürünleri ile kara ve su avcılığı ürünleri için % 1, 
           - Diğer zirai ürünleri çin % 2, 

              oranında, eskiden olduğu gibi tevkifat yapılacaktır. 

              ab) Toptancı Hallerinde Satılan Yaş Sebze ve Meyvelerin Alım Bedelleri Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı: 
              552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesine göre, toptancı hallerinde satılan zirai ürün bedelleri üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatında, ticaret borsalarında tescil ettirilerek alınıp-satılan zirai ürünlere ait oranların uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

              Bu hüküm uyarınca, toptancı hallerinde satın alınan zirai ürünlerin bedelleri üzerinden de yukarıda ("aa" bölümünde) belirtilen vergi oranlarına göre vergi tevkifatı yapılacaktır. 

              ac) Ticaret Borsalarında Tescil Ettirilmeksizin ve Toptancı Halleri Dışında Satın Alınan Zirai Ürün Bedelleri Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı: 
              Ticaret Borsalarında tescil ettirilmeksizin satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifat oranlarında da 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir değişiklik yapılmamış ve daha önceki oranlar aynen korunmuştur. 

              Buna göre, ticaret borsalarında tescil ettirilmeksizin alınıp-satılan zirai ürün bedelleri ile toptancı halleri dışında kalan yerlerde satın alınan zirai ürün bedelleri üzerinden; 

           - Hayvanlar ve bunların ürünleri ile kara ve su avcılığı ürünleri için % 2, 
           - Diğer zirai ürünler için % 4, 

              oranında, vergi tevkifatı yapılacaktır. 

              ad) Zirai Ürün Bedelleri Üzerinden Yapılan Vergi Tevkifatı ile İlgili 164 ve 185 seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde Yer Alan Açıklamalar: 

              Zirai ürün bedelleri üzerinden yapılacak gelir vergisi tevkifatı ile ilgili olarak daha önce çıkartılan (15.09.1990 gün ve 20636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan) 164 seri no.lu, (13.07.1995 gün ve 22342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan) 185 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yer alan açıklamalara göre işlem yapılacaktır. 

              b) Zirai Faaliyet Kapsamında Ödenen Hizmet Bedelleri Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı: 
              Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11 numaralı bendine 4108 sayılı Kanunla eklenen (c) alt bendi ile zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için yapılan ödemeler de tevkifat kapsamına alınmıştır. 

              95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için yapılan ödemelerden; 

              - Orman idarelerine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için % 2, 

              - Diğer hizmetler için % 4, 

              oranında tevkifat yapılması hükme bağlanmıştır. 

              ba) Ormanların Ağaçlandırılması, Toplanması, Taşınması ve Benzeri Hizmetler İçin Orman Köylülerine Yapılan Ödemeler Üzerinden Tevkif Edilecek Gelir Vergisi: 

              Orman İdaresine karşı orman köylüleri tarafından ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ağaçların toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için yapılan ödemeler üzerinden % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

              Ayrıca, söz konusu hizmetleri yapmak üzere Orman İdaresine karşı taahhütte bulunan Kooperatifler veya diğer kurumlarca, orman köylülerine yukarıda belirtilen hizmetleri karşılığı yapılan ödemeler üzerinden de kooperatifler veya diğer kurumlarca % 2 oranında tevkifat yapılacaktır. 

              Ancak, kooperatiflere veya diğer kurumlara Orman İdaresi tarafından yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır. 

              ÖRNEK 1 
              Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, bölgesinde bulunan ormanın bazı ağaçlarının kesimi ve taşınması işini o yöredeki orman köylülerine vermiştir. 

              Orman köylüsü çiftçiler de tarım araçları ve el emeğini kullanmak suretiyle sözü edilen işi yapmış ve karşılığında her bir köylüye 10'ar milyon lira hizmet bedeli ödenmiştir. 

              Orman İdaresince, bu ödeme üzerinden % 2 oranında gelir vergisi, hesaplanan gelir vergisi üzerinden de % 10 oranında fon payı tevkifatı yapılacaktır. 

              ÖRNEK 2 
              Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğünün, bölgesinde bulunan ormanın bir kısmının temizlenmesi işini, o bölgede faaliyette olan bir Orman Kooperatifi üstlenmiştir. Kooperatif söz konusu işi üyeleri bulunan orman köylüsüne yaptırmıştır. 

              Bu iş karşılığında Orman İdaresi, Kooperatife 150 milyan lira ödeyecektir.Orman İdaresi bu ödemeden tevkifat yapmayacaktır. 

              Söz konusu Kooperatif, orman köylüsü çiftçilere, ormanın temizlenmesi hizmeti karşılığı yaptığı ödemeden % 2 oranında gelir vergisi ve hesaplanan gelir vergisi üzerinden de % 10 oranında fon payı tevkifatı yapacaktır. 

              bb) Diğer Hizmetler Karşılığında Yapılan Ödemeler Üzerinden Tevkif Edilecek Gelir Vergisi: 
              Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin birinci fıkrasında, zirai faaliyetten doğan kazancın zirai kazanç olduğu hükme bağlanmış; ikinci fıkrasında da zirai faaliyetin tanımı yapılmıştır. Söz konusu fıkraya göre zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların ürünlerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları veya yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu ürünlerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade ettiği belirtilmiş; aynı maddenin yedinci fıkrasında da yukarıda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelerin zirai işletme olduğu, bu işletmeleri işleten gerçek kişilere (Adi şirketler dahil) vergiye tabi olsun veya olmasınlar çiftçi denileceği hükme bağlanmıştır. 

              Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinin son fıkrasında da zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin bu gelirlerinin gelir vergisi uygulamasında gayrimenkul sermaye iradı sayılacağı belirtilmiştir. 

              Bu hükümlere göre; arazi sahiplerinin zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin üründen pay almak suretiyle yaptıkları kiralama hizmetleri hariç olmak üzere, çiftçilerin zirai işletmelerini, tarımsal alet ve makinalarını kiralamaları veya çiftçilerin zirai işletmelerini, tarımsal alet ve makinalarını el emekleriyle birleştirmek suretiyle, diğer kişilere yapmış oldukları hizmetler, zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmet olarak kabul edilecektir. 

              Bu kapsama giren ve yukarıda ("ba" bölümünde) belirtilen hizmetler dışında kalan hizmet bedelleri üzerinden % 4 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

              ÖRNEK 1 
              (A) Anonim Şirketi, kendisi için piliç yetiştirilmesi konusunda çiftçi (B) ile anlaşmış ve bu kişiye civciv, yem, ilaç gibi üretim girdilerini sağlamıştır. Çiftçi (B), sahip olduğu kümesini ve el emeğini kullanmak suretiyle piliç yetiştiriciliği konusunda (A) Anonim Şirketine zirai faaliyet kapsamında hizmet ifa etmiştir. 

              Bu iş karşılığında, Çiftçi (B)'ye 80.000.000 lira hizmet bedeli ödenmiştir. 

              (A) Anonim Şirketi, bu ödeme üzerinden (80.000.000 x % 4 =) 3.200.000 lira gelir vergisi, hesaplanan gelir vergisi üzerinden de (3.200.000 x % 10 =) 320.000 lira fon payı tevkifatı yapacaktır. Tevkif edilen bu vergi ve fon payının süresi içinde muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödeneceği tabiidir. 

              ÖRNEK 2 
              Çiftçi (C), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kırşehir Malya Çiftliği ile anlaşarak, bu çiftliğin 250 dönüm tarlasının buğday hasadını, biçer-döveri ile yapmıştır. 

              Çiftçi (C)'ye bu iş karşılığında 12.500.000 lira hizmet bedeli ödenmiştir. 

              Adı geçen Çiftlik tarafından Çiftçi (C)'ye yapılan bu ödeme üzerinden (12.500.000 x % 4 =) 500.000 lira gelir vergisi, hesaplanan gelir vergisi üzerinden de (500.000 x % 10 =) 50.000 lira fon payı tevkifatı yapılacak ve tevkif edilen vergi ve fon payı muhtasar beyanname ile süresi içinde beyan edilerek ödenecektir. 

              3) GÖTÜRÜ USULE TABİ OLAN TİCARET VE SERBEST MESLEK ERBABI İLE ESNAF MUAFLIĞINDAN YARARLANANLARA YAPILAN ÖDEMELER ÜZERİNDEN TEVKİF EDİLECEK GELİR VERGİSİ 

              193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 13 numaralı bendinde yer alan hüküm, 4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ile "Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden," şeklinde değiştirilmiştir. 

              Bu değişiklikle, götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden tevkif edilecek gelir vergisinin "gider pusulası" esasına bağlanması uygulamasından vazgeçilmiştir. 

              Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca vergi tevkifatı yapmak zorunda olan kişi, kurum ve kuruluşlar, götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığı yaptıkları ödemelerden (gider pusulası düzenlemek zorunda olup olmadıklarına bakılmaksızın), 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlarda vergi tevkifatı yapacaklardır. 

              Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 13 numaralı bendinde 4108 sayılı Kanunla yapılan diğer bir değişiklikle "diğer kişilerden" satın alınan mal ve hizmet için yapılan ödemeler, vergi tevkifatının kapsamı dışına çıkartılmıştır. 

              Buna göre, götürü usule tabi ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlar dışında kalan "diğer kişilerden" mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacaktır. 

              95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 13 numaralı bendinde yer alan ödemelerden yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir. 

              "Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden; 

              a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2, 

              b) Değerli kağıt ve damga pulu satışlarında komisyon bedelleri üzerinden % 20, 

              c) Diğer mal alımları için % 5, 

              d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10," 

              oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. 

              Bu tevkifat oranları, 01.08.1995 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacaktır. 

              ÖRNEK 1 
              Halı ihracatçısı (A) Anonim Şirketi, esnaf muaflığı şartlarını haiz olan (B)'ye, halı tezgahı ve üretim girdilerini vermek suretiyle halı dokutturmuştur. (A) Anonim Şirketi bu iş karşılığında (B)'ye gider pusulası düzenlemek suretiyle 50.000.000 lira hizmet bedeli ödemiştir. 

              (A) Anonim Şirketi, bu bedel üzerinden (50.000.000 x % 2 =) 1.000.000 lira gelir vergisi, bu vergi tutarı üzerinden de (1.000.000 x % 10 =) 100.000 lira fon payına ait meblağı tevkif edecektir. Tevkif edilen vergi ve fon payının süresi içinde muhtasar beyanname ile beyan edilerek ödeneceği tabiidir. 

              ÖRNEK 2 
              Niğde İli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü, götürü usulde ticari gelir vergisi mükellefi olan (C)'ye 100.000.000 liralık damga pulu satmıştır. Bu damga puluna ait prim tutarı 4.000.000 liradır. 

              Bu bedel üzerinden Muhasebe Müdürlüğünce % 20 oranında (4.000.000 x % 20 =) 800.000 lira gelir vergisi, bu vergi tutarı üzerinden de (800.000 x % 10 =) 80.000 lira fon payı tevkifatı yapılacaktır. 

              Buna göre, adı geçen mükelleften vergi ve fon payı olarak tevkif edilecek tutar (800.000 + 80.000 =) 880.000 lira olacaktır. Bu tutar, prim bedeli olan 4.000.000 liradan düşülmek suretiyle net prim bedeli (4.000.000 - 800.000 =) 3.120.000 lira olarak ödenecektir. 

              ÖRNEK 3 
              Aksaray İlindeki (D) İlköğretim Okulu Koruma Derneği, götürü usule tabi bir mükelleften, okulun boyanması için 10.000.000 liralık boya satın almıştır. 

              Bu derneğin Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre vergi tevkifatı yapmak zorunluluğu bulunmakla birlikte kurumlar vergisi mükellefiyeti söz konusu olmadığından, yapacağı ödeme için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenleme mecburiyeti bulunmamaktadır. 

              Bu dernek, götürü usule tabi olan mükelleften satın aldığı emtia (boya) için yaptığı ödemeden (10.000.000 x % 5 =) 500.000 lira gelir vergisi, bu vergi tutarı üzerinden de (500.000 x % 10 =) 50.000 lira fon payı tevkifatı yapmak ve tevkif ettiği vergi ve fon payını muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemek zorundadır. 

              ÖRNEK 4 
              Götürü usulde vergilendirilen mükellef (A), kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşunun personel taşıma işini üstlenmiştir. 

              Meslek kuruluşu, adı geçen mükellefe yaptığı personel taşıma işi karşılığında aylık 20.000.000 lira hizmet bedeli ödemiştir. 

              Bu meslek kuruluşu gider pusulası düzenlemek zorunda olmamakla birlikte götürü usule tabi olan mükellefe yaptığı hizmet bedeli ödemesinden (20.000.000 x % 20 =) 4.000.000 lira gelir vergisi ve (4.000.000 x % 10 =) 400.000 lira fon payı tevkifatı yapacaktır. 

              ÖRNEK 5 
              Götürü usulde ticari gelir vergisi mükellefi olan (B), gerçek usulde gelir vergisine tabi olan bir mükellefin otelinin malzemesi kendisine ait olmak üzere musluklarını tamir etmiştir. 

              Otel işletmecisi olan mükellef, düzenlediği gider pusulasında, mal ve hizmet alımını birlikte göstermiştir. 

              Mal ve hizmet alımının birlikte olması nedeniyle, ödenen bedelin toplamı üzerinden vergi tevkifatı % 10 oranında yapılacaktır. 

              Götürü usule tabi ticaret ve serbest meslek erbabı ile esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler üzerinden tevkif edilecek gelir vergisi 01.08.1995 tarihinden itibaren bu Tebliğde belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Bu nedenle, bu konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı (16.02.1994 günlü ve 21851 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan) 172 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "Götürü Usule Tabi Olan Ticaret ve Serbest Meslek Erbabına, Esnaf Muaflığından Yararlananlara ve Diğer Kişilere Mal ve Hizmet Alımları İçin Gider Pusulası Karşılığında Yapılan Ödemelerde Vergi Tevkifatı" başlıklı IV. bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. 

              4) 1995 YILI AĞUSTOS AYINA AİT OLAN MUHTASAR BEYANNAMELERİN YENİ TEVKİFAT ORANLARINA GÖRE VERİLMESİ 

              Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesine göre, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanların, bir ay içinde yaptıkları ödemeler ve bunlar üzerinden tevkif ettikleri vergileri, ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine muhtasar beyanname ile beyan ederek ödemeleri gerekmektedir. 

              Sözü edilen maddede ayrıca, üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanan vergi sorumlularının da bu beyannamelerini, her ay yerine Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarının 20 nci günü akşamına kadar verecekleri hükme bağlanmıştır. 

              Buna göre, muhtasar beyannamelerini her ay veren vergi sorumluları bakımından 1995 yılı Ağustos ayına ait muhtasar beyanname 20.09.1995, muhtasar beyannamelerini üç ayda bir veren vergi sorumluları bakımından da 1995 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait muhtasar beyanname 20.11.1995 günü akşamına kadar verilmesi gerekmektedir. 

              Öte yandan, 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenen tevkifat oranları 01.08.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

              Bu durumda, muhtasar beyannamelerini her ay veren vergi sorumlularından 1995 yılı Ağustos ayına ait muhtasar beyannamelerini henüz vermemiş olanların, bu beyannamelerine dahil etmek orunda oldukları 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına giren ve tevkifat oranı değişmiş olan ödemeler için, muhtasar beyannamelerinin bu Tebliğ'de belirtilen esaslara göre düzenlenerek verilmesi; Ağustos ayına ait muhtasar beyannamelerini vermiş olanların da bu beyannamelerini 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına giren ve tevkifat oranı değişmiş olan ödemeler için, 20.09.1995 tarihi akşamına kadar verecekleri yeni bir muhtasar beyanname ile düzeltmeleri uygun görülmüştür. 

              Vergi daireleri, vergi sorumlularınca Ağustos ayına ait olarak 20.09.1995 günü akşamına kadar verilecek olan düzeltme beyannamelerine göre, gerekli tarh ve tahakkuk işlemini yapacaklardır. 

              Vergi sorumlularından üç ayda bir muhtasar beyanname vermek durumunda olanların da 20.11.1995 tarihine kadar verilecek muhtasar beyannamelerinin, yeni tevkifat oranları dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

              Öte yandan vergi sorumlularınca, 95/7137 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre hesaplanan (stopaj) gelir vergisi ve fon payı ile daha önceki oranlara göre hesaplanan (stopaj) gelir vergisi ve fon payı arasındaki farkın mükelleflerden tahsil veya mükelleflere iade edileceği tabiidir. 

              Tebliğ olunur.