Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.03.1996 Çarşamba Sayı: 22593 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:196
             
            Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; serbest avukatlık faaliyetinden dolayı mükellefiyeti olan bir avukatın yanında başka bir avukatın sigortalı ve ücretli olarak çalışıp çalışamayacağı, çalışması halinde ise bu avukata 
yapılan ödemelerin ne şekilde vergilendirileceği konusunda tereddütlerin olduğu anlaşılmıştır. 

            Konu ile ilgili olarak, Adalet Bakanlığı ile yapılan yazışma neticesinde alınan 27.08.1991 gün ve 37412 sayılı yazıda; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 45. maddesinde avukatların bürolarında yalnız yardımcı elemanlar 
çalıştırabileceklerinin hükme bağlandığı, bir avukatın yanında diğer bir avukatın çalışması halinde, bu durumun aynı kanunun 44. maddesine göre birleştirilmiş avukatlık bürosu olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

            Bakanlığımızca tayin olunan muktezalarda, bu husus dikkate alınarak birlikte çalışan avukatların her birinin kazancının ayrı ayrı serbest meslek kazancı olarak kabul edilmesi gerektiği yolunda görüşler verilmiştir. 

            Aynı Bakanlıktan bu kez alınan 14.04.1995 tarih ve 5548 sayılı yazıda ise; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 12. maddesine göre, bir avukatın yazıhanesinde diğer bir avukatın ücretli olarak çalışmasının mümkün olduğu belirtilmiş ve bu görüşe Bakanlığımız Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü de katılmıştır. Ayrıca, Danıştay Üçüncü Dairesinin 21.12.1995 tarih ve E: 1995/1760, K: 1995/4379 sayılı kararı ile de bu görüş paralelinde karar verilmiştir. 

            Buna göre, serbest avukatlık faaliyetinden dolayı mükellefiyeti olan bir avukatın yanında diğer bir avukatın ücretli olarak çalışması halinde, ücretli olarak çalışan avukatlara yapılan ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi 
Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre vergi tevkifatı yapılması kaydıyla, ücretli olarak çalışan avukatların serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet kaydının yapılmaması uygun görülmüştür. Ayrıca, ücretli olarak çalışan avukatlara yapılan ücret ödemelerinin emsali durumdaki avukatlara ödenen ücretlerden düşük olmamasının gerekeceği tabiidir. 

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 8. maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, bir avukata bağlı ve ücretli olarak çalışması nedeniyle serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet kaydı gerekmeyen avukatlara vekaletname verildiği takdirde, vekalet alan avukatın adı ve soyadı ile birlikte, bağlı olarak çalıştığı işveren avukatın adı, soyadı (ünvanı), bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarasının da vekaletnameye yazılması zorunluluğu getirilmiştir. 

            Mükelleflerin, yukarıda belirtilen hususlara aykırı olarak yapılmış işlemlerle ilgili düzeltme taleplerinin bu açıklamalar çerçevesinde yerine getirilmesi, ayrıca bu konuda yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklardan da 
vazgeçilmesi uygun görülmüştür. 

            Tebliğ olunur.