Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 13.04.1996 Cuma Sayı: 22610 (Asıl) 
Maliye Bakanlığından: 
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Seri No:198
            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 46 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 96/8005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.1996 tarihinden geçerli olmak üzere, götürü safi kazanç tutarlarının tespitine 
ilişkin yıllık asgari ücret tutarına uygulanacak oranlar yeniden belirlenmiştir. 

            12.04.1996 tarih ve 22609 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen oranlara göre, 1996 takvim yılı için eses alınacak olan götürü safi kazanç tutarları hakkında aşağıdaki 
açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

            1) GÖTÜRÜ SAFİ KAZANÇ TUTARLARININ TESBİTİNE İLİŞKİN ORANLAR 
            Götürü usule tabi olan ticaret ve serbest meslek erbabının safi kazanç tutarlarının tespitinde dikkate alınacak (asgari ücretin yılılk brüt tutarına uygulanacak) olan oranlar, Gelir Vergisi Kanunu'nun 46 ncı maddesinde belirtilmiş ve aynı maddede bu oranları iki katına kadar artırmaya veya kanuni oranlarına kadar indirmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

            96/8005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile götürü safi kazanç tutarlarının hesaplanmasına esas olan oranlar, 01.01.1996 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir. 

                    Kalkınmada Öncelikli 
                    Yöreler ve Büyükşehir             Büyükşehir 
                    Belediye Sınırlar                 Belediye Sınırları 
   Dereceler        Dışında Kalan Yerlerde (%)        İçinde (%) 
   ---------        --------------------------        ------------------- 
      3                       50                              70 
      2                      125                             150 
      1                      200                             250 

            Gelir Vergisi Kanunu'nun 46 ncı maddesinde, götürü usule tabi ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin götürü safi kazanç tutarlarının, takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçilere uygulanan asgari ücrete, yukarıda yazılı olan oranların tatbiki suretiyle tespit edileceği hükme bağlanmıştır. 

            Asgari ücretin aylık tutarı, sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 11.08.1995 tarih ve 22371 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 10.08.1995 gün ve 1995/1 sayılı Kararı ile 8.460.000 liraya yükseltilmiştir. Buna göre, 01.01.1996 tarihinde geçerli olan asgari ücretin yıllık tutarı (8.460.000x12=) 101.520.000 liradır. 

            Buna göre, götürü usule tabi olan mükelleflere 1996 takvim yılında uygulanacak olan safi kazan tutarları aşağıda açıklanmıştır. 

            2) 1996 YILINDA UYGULANACAK GÖTÜRÜ SAFİ KAZANÇ TUTARLARI 
            Götürü usule tabi olan mükellefler hakkında, 1996 yılında yapılacak tarhiyatlarda aşağıda belirtilen safi kazanç tutarları esas alınacaktır. 

            a) 1996 Takvim Yılında Götürü Usule Tabi Olan Ticari Kazanç Sahiplerine Uygulanacak Safi Kazanç Tutarları 

            96/8005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin büyükşehir belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için belirlenen oranlara göre tespit edilen safi kazanç tutarlarının; Diyarbakır Büyükşehir Belediye Sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için % 50, Erzurum Büyükşehir Belediye sınırları içinde faaliyette bulunan mükellefler için de % 40 indirimli olarak dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. 

            Ayrıca, diğer yöreler (kalkınmada öncelikli yöreler ve büyükşehir belediye sınırları dışında kalan yerler) için belirlenen oranlara göre tespit edilen safi kazanç tutarlarının da kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde 
% 50, kalkınmada ikinci derecede öncelikli yörelerde % 40 indirimli uygulanacağı öngörülmüştür. 

            Buna göre, 1996 yılında uygulanacak olan götürü safi kazanç tutarları tüm yöreler itibariyle hesaplanarak aşağıda belirtilmiştir. Bu hesaplamalarda Gelir Vergisi Kanunu'nun 46 ncı maddesi uyarınca, 100.000 liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmamıştır. 

                         GÖTÜRÜ SAFİ KAZANÇ TUTARLARI 

      Kalkınmada  Kalkınmada            Diyarbakır   Erzurum      Diğer 
      Birinci     İkinci                Büyükşehir   Büyükşehir   Büyükşehir 
      Derecede    Derecede              Belediye     Belediye     Belediye 
Dere  Öncelikli   Öncelikli  Diğer      Sınırları    Sınırları    Sınırları 
celer Yörelerde   Yörelerde  Yörelerde  İçinde       İçinde       İçinde 
        (TL.)        (TL.)     (TL.)       (TL.)       (TL.)        (TL.) 
----- ----------  ---------  ---------  -----------  -----------  ------------ 
 3   25.300.000  30.400.000  50.700.000  35.500.000   42.600.000  71.000.000 
 2   63.400.000  76.100.000 126.900.000  76.100.000   91.300.000 152.200.000 
 1  101.500.000 121.800.000 203.000.000 126.900.000  152.200.000 253.800.000 

            Öte yandan, 96/8005 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alan sınırları hariç) işyeri bulunan veya faaliyet gösteren mükelleflere yukarıda belirtilen 
oranlara göre hesaplanan safi kazanç tutarlarının, yöreler itibariyle % 70 oranında indirimli olarak uygulanması hükme bağlanmıştır. 

            Buna göre, belediye ve belediyelerin mücavir alan sınırları dışında kalan yerlerde (yani köylerde) faaliyette bulunan veya işyeri olan mükelleflere uygulanacak safi kazanç tutarları aşağıda belirtilmiştir. 

               KÖYLERDE UYGULANACAK GÖTÜRÜ SAFİ KAZANÇ TUTARLARI 

                Kalkınmada           Kalkınmada 
                Birinci              İkinci 
                Derecede             Derecede 
                Öncelikli            Öncelikli 
    Dereceler   Yörelerde (TL.)      Yörelerde (TL.)     Diğer Yörelerde 
   -----------  ---------------     ----------------     --------------- 
       3          7.600.000            9.100.000           15.200.000 
       2         19.000.000           22.800.000           38.000.000 
       1         30.400.000           36.500.000           60.900.000 

            b) 1996 Takvim Yılında Götürü Usule Tabi Olan Serbest Meslek Erbabına Uygulanacak Olan Safi Kazanç Tutarları 

            Gelir Vergisi Kanunu'nun 69 uncu maddesinde, götürü usule tabi olan ticari kazanç sahiplerine uygulanan safi kazanç tutarlarının, götürü usule tabi serbest meslek kazanç sahiplerine de uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 

            Bu hükme göre, yukarıda ("a" Bölümünde) yer alan götürü usule tabi ticari kazanç sahiplerine uygulanacak olan safi kazanç tutarları, aynen götürü usule tabi serbest meslek erbabına da uygulanacaktır. 

            c) 1996 Takvim Yılında Götürü Usule Tabi Hizmet Erbabına Uygulanacak Olan Safi Kazanç Tutarları 

            Gelir Vergisi Kanunu'nun 64 üncü maddesinin son fıkrasında, "Her bir dereceye ait götürü ücretler, 46 ncı maddede dereceler karşılığı gösterilen safi kazancın % 50'sidir." hükmü yer almaktadır. 

            Bu hüküm uyarınca, yukarıda ("a" Bölümünde) belirtilen safi kazanç tutarlarının % 50'si, götürü usule tabi ücretlilerin 1996 yılına ilişkin safi ücret tutarı olarak dikkate alınacaktır. 

            3) DAHA ÖNCE YAPILAN TARHİYATLAR KONUSUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 
            Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce 31.12.1995 tarih ve 22510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 189 seri No.lu Gelir Genel Tebliğinde belirtilen safi kazanç tutarları esas alınarak yapılan tarhiyatlar, vergi dairelerince bu Tebliğde belirtilen safi kazanç tutarları dikkate alınarak re'sen düzeltilecektir. 

            Bu düzeltme işlemi sonunda doğan ve vergi dairelerine yatırılmış olan vergiler, mükelleflerin daha sonra ödeyecekleri taksitlere mahsup edilecektir.Ancak, mükelleflerin yazılı talebi halinde, fazla tahsil edilmiş olan vergiler mükelleflere iade edilecektir. 

            Tebliğ olunur.